Extrema (v)

Skriften "VÄNSTERN I FÖRSTA LEDET", utgiven av Vänsterpartiet våren 2002 är uppdelad två delar. Dess rubriker vittnar om handlingsfokusering: "OM INTE VI: VILKA?" och "OM INTE NU: NÄR?"

 

 Genom att klicka på de markerade orden i texten får du fram våra blågula kommentarer.

Under rubriken "Rasismens grogrund" skriver (v):

"Extremhögern kan erbjuda en lösning för de grupper som känner sin sociala och ekonomiska ställning hotad. I tider av kris, ekonomisk lågkonjunktur eller snabba samhällsförändringar som innebär försämrade samhällsförhållanden för människor tilltar också ofta främlingsfientliga och rasistiska strömningar."

"Slutligen handlar det om en politisk strid riktad mot demokratin och det mångkulturella samhället, av aktörer som av olika skäl vill främja en rasistisk opinion. Dagens extremhöger består av nazistiska, fascistiska och högerextrema partier som lägger stor kraft på att underblåsa fram för allt rasistiska stämningar i syfte att mobilisera större grupper.

Ibland är de lätta att känna igen - ibland inte. Det ligger i fascismens väsen att vara en flexibel och opportunistisk rörelse."

Under "Extremhögerns världsbild" skriver (v) vidare:

"Tesen om det ockuperade Sverige går som en röd tråd genom dagens högerextrema grupperingar. Enligt denna konspirationsteori har det svenska folket förråtts av en maktelit som i praktiken styr landet. Demokratin är bara en fasad bakom vilken denna, från folket skilda maktelit, håller i trådarna och slår ned all opposition. Den svenska demokratin är i själva verket en skendemokrati eller rent av en diktatur."

"Ett problem med tesen om ockupation är naturligtvis att få människor uppfattar Sverige som ett ockuperat land utan demokratiska fri- och rättigheter. Därför måste det svenska folket vara lurat. 'Svensk-fientliga media' och år av statlig indoktrinering har fört svenskarna bakom ljuset. Extremhögerns företrädare har dock ensamma genomskådat etablissemangets väv av lögner, de har sett ljuset, de ser Sanningen."

"I grunden handlar det dock om ett starkt elitistisk synsätt, där den genomsnittlige svenske medborgaren degraderas till en oupplyst manipulerad massa, i det närmaste oförmögen att göra något åt sin livssituation."

"Den svenska extremhögerns bild av det egentliga Sverige och det egentligen svenska är ett hopkok av diverse idealiserade föreställningar sprungna ur bondeidyll och nationalromantik, men det finns också drag som återfinns i den socialdemokratiska folkhemstanken."

"Vad som uppfattas som svenskt är flytande - även för extremhögern. Till den svenska identiteten förs ett gytter av allmänt goda egenskaper som flitighet, ärlighet och upproriskhet. Underförstått är att andra folk inte innehar samma egenskaper som det svenska. "

"Under 1990-talet har flera högerpopulistiska lobbygrupper som Fri Information, Folkviljan och massinvandringen och Blågula Frågor drivit aggressiva kampanjer för att visa på de ekonomiska effekterna av invandringen...

Invandringens kostnader ställs mot pensioner, sjukhuskostnader, barnbidrag och andra utgifter i det sociala skyddsnät som nedmonterats under 1990-talet. Argumentationen grundar sig ofta på medvetna feltolkningar, överdrifter eller rena vanföreställningar."

"I extremhögerns världsbild diskrimineras etniskt svenska män och kvinnor just för att de är svenskar. Invandring och strävanden för det mångkulturella samhället har gjort svenskarna till andrarangens medborgare i sitt eget land. De senaste årens antidiskrimineringslagstiftning har dessutom tagits som intäkt för en påbörjande institutionalisering av diskrimineringen och en så kallad omvänd rasism mot svenskarna.

I hela Europa kräver fascistiska grupper att landets ursprungsbefolkning ska ha förtur till sociala rättigheter, arbete och bostad. I Storbritannien kräver British National Party 'British first'. I Sverige kräver extremhögern 'Svenskarna först!' och 'Sverige åt svenskarna'.

Bakom argumentationen finns en föreställning om det svenska folket som en enhet inom ett visst landområde och där personer som tillhör detta folk ska ha vissa rättigheter framför andra. Argumentationen grundas naturligtvis på ren rasism.

Grunden för känslan av att bli åsidosatt går däremot inte att skylla bara på främlingsfientlighet och högerextrem propaganda. Många svenskar - och invandrare - känner sig åsidosatta och maktlösa i dagens Sverige. Känslan är ofta genuin, men riktas åt fel håll.

Krav på krafttag mot kriminalitet och mer repressiva åtgärder är starkt förknippade med fascistiska och högerextrema rörelser... Idag pekas i första hand det mångkulturella samhället ut som skyldigt till kriminaliteten.

Botemedlet är hårdare straff och utvisning av kriminella invandrare."

"Under de senaste åren har framförallt Nationell ungdom drivit kampanjer mot gäng med invandrarbakgrund som utmålas som skyldiga till mobiltelefonstölder och rån mot svenska ungdomar. Nationell ungdom har överhuvudtaget varit skickliga på att utnyttja gängbråk mellan ungdomar med invandrarbakgrund och svenskar för sina syften."

Under rubriken "Dagens svenska extremhöger" fortsätter (v):

"Samtidigt har begrepp som fascism urvattnats och delvis förlorat i innebörd. Inte minst vänstern har haft en skuld i detta. Var och varannan motståndare på högerkanten har kunnat få det nedsättande epitetet fascist.

Vi har här valt att utgå från extremhögern som det samlande begreppet för den rad vitt skilda partier som befinner sig till höger om den parlamentariska konservatismen."

"...har vi valt att dela upp extremhögern i två grupper: de fascistiska grupperingarna och populisterna. Uppdelningen härrör från standardverket i detta sammanhang, Anna-Lena Lodenius och Steig Larssons bok Extemhögern."

"Fascismen utmärks av en extrem reaktionär inställning till liberalism och humanism. Ideologin är till sitt väsen antidemokratisk, antiliberal och antisocialistisk, antipacifistisk, strängt auktoritär liksom nationellt och ungdomligt sinnad."

"Fascismen kan också ta sig olika uttryck. De ofta starka opportunistiska dragen gör att de fascistiska rörelserna i princip kan se ut lite hur som helst. .."

Skriften citerar därefter ur Larsson/Lodenius´s bok:

"...visar historien att fascister kan uppträda i många skepnader, med olika budskap och med varierande taktik. Av den anledningen är det inte svårt att hitta exempel på grupper som tveklöst kan definieras som fascistiska, men som till det yttre kan framstå som respektabla demokrater och t.o.m. som en vänstergrupp."

"Trots sina utfästelser om att vara ett demokratiskt och antirastiskt parti, driver Sverigedemokraterna enligt författarna Mikael Ekman och Stieg Larsson i praktiken en grov rasistisk hatpropaganda."

"Blågula frågor, Fri information om invandringen och Folkviljan och massinvandringen är tre betydelsefulla lobbygrupper inom den högerextrema rörelsen. Grupperna består till stora delar av rättshaverister och konspiratoriskt lagda missnöjespolitiker, men deras betydelse för att utveckla kritiken och ge argument mot invandringspolitiken ska inte underskattas."

Under rubriken "Ett socialistiskt svar" skriver man sedan:

"Kortsiktiga statliga eller kommunala kampanjer kan aldrig ersätta en god historieundervisning och fostran av en demokratiskt tänkande ungdomsgeneration.

Försvaret av demokratin kan inte ske genom att den inskränks. Snarare försvaras demokratin bäst genom att den fördjupas.

Ett mål för det antirasistiska arbetet måste vara att människor ska välja att inte organisera sig i högerextrema grupper för att man inte vill och inte på grund av rädsla eller förbud."

"...finns alltid en politisk tolkning av mycket av det vi skulle beteckna som svenskt. Arbetarrörelsens landvinningar, kvinnorörelsens framgångar och en väl utbyggd välfärdsstat är till exempel minst lika viktiga symboler för det folkligt svenska som röda hus med vita knutar eller midsommarfirande."

"Vänsterns utgångspunkt för att bedriva en generös invandringspolitik utgår från att rätten till asyl i grund och botten handlar om solidaritet mellan folken över landsgränserna. Du och jag tjänar på att rätten till asyl försvaras för alla människor, oberoende av nationell, politisk och religiös tillhörighet, som är på flykt från oroshärdar av olika slag. På samma sätt som vi en dag ska kunna förlita oss på rätten till asyl i tryggare länder om politiska oroligheter drabbar oss."

Invandringen kostar en hel del i utgifter. Migrationsverkets utgifter för de senaste åren har varit på knappt två miljarder kronor. I den summan ingår kostnader för personal, sjukvård, kost och logi för flyktingar. Att invandringen belastar arbetsmarknads- och socialpolitik de första åren kan räknas in i invandringens kostnader, men bör föras in på notan för en misslyckad ekonomisk politik. En politik som vänstern vill förändra.

Vänstern har också ställt krav på kraftigt förkortade handläggningstider av flyktingfall, vilket skulle avsevärt minska migrationsverkets kostnader."

"Ofta ställs invandringens kostnader mot till exempel skolan, vården och omsorg. Nedskärningarna i offentlig sektor och välfärd är inte en följd av invandringen utan av en högerpolitik, förd av såväl borgerliga som socialdemokratiska regeringar."

"...känslan av att vara åsidosatt och letandet efter syndabockar måste ha en grogrund i faktiska missförhållanden: en avsaknad av ett arbete med en lön att leva på, en bra och billig bostad eller ett dagis med personal som kan ta hand om barnen. Inte sällan riktas kritiken åt fel håll.

Samtidigt sprids vanföreställningar och rykten av rasistiska organisationer och fördomarnas grepp om medborgarna stärks av en segregation i boendet och i arbetet som omöjliggör möten mellan invandrare och svenskar i det dagliga livet."

"Alternativet är en vänsterpolitik som omfördelar från rik till fattig. Den generella välfärden måste verkligen gälla alla. Idag hamnar många invandrare utanför den generella välfärdens skyddsnät.

Vi försvarar inte brottshandlingar. Frågan är dock varför kriminalitet finns. Då måste vi lyfta oss över etnisk tillhörighet och individnivå. En av orsakerna till att kriminaliteten ökar idag är de sociala orättvisorna och den sociala nedrustningen som för stora delar av befolkningen har inneburit en kraftig ökning av arbetslöshet, försämrade socialförsäkringar, nedskärningar i utbildning, ungdomsverksamhet och omsorg. Speciellt har invandrartäta områden drabbats.

Människor som tillhör lägre samhällsskikt är i allmänhet överrepresenterade i brottstatistiken, och andelen invandrare inom de lägre samhällsskikten är mycket hög. Kriminalitet har inte med kultur eller etnicitet att göra, utan om vilken klass man tillhör. Dessutom är det så att den som flytt sitt land från förtryck, förföljelse och tortyr bär med sig upplevelser som kan ge konsekvenser senare i livet."

I skriftens andra del skärps tonen och (v) proklamerar "Ingen plattform åt extremhögern!":

"...målet för det antirastiska arbetet måste vara att den lokala befolkningen är så övertygad av att det rasistiska budskapet inte har något med dem att göra att de själva river ner rasistiska partiers affischer och klistermärken, att de själva väljer att inte ta emot deras flygblad eller bevittna deras appellmöten."

"...det effektivaste arbetet mot rasism och främlingsfientlighet är att visa att vi som står för en annan ståndpunkt är så många fler, så mycket bättre organiserade och att vi har så mycket bättre argument."

"Vi vet vad rasistiska partier står för, vad som krävs är handling.

Rasismen gror i samhällets orättvisor, men rasismen ger också utrymme att frodas genom brist på möten mellan människor och brist på hållbara alternativ som kan förbättra människors vardag."

"Vänsterns uppgift måste vara att driva fram en nolltoleransstrategi mot rasistiska partiers och organisationers aktiviteter."

"Det finns ett viktigt undantag till principen att alltid bemöta extremhögern. Det är att vänstern inte bemöter extremhögern i offentlig debatt. Det skulle vara att legitimera den form av partier..."

 


 

 Se vidare:

Vänsterpartiet nolltolererar

Vem ljuger?

Partiförbud?