Aktuell kommentar - vecka 47/05

 

 

Paris och Tensta

Frankrike har problem.

Detta kan nu ingen förneka. På några veckor har 9.000 bilar eldats upp, diverse byggnader förstörts och butiker plundrats. Poliser och brandmän har beskjutits. Så omfattande har den materiella förstörelsen varit att Frankrike utlovats ekonomiskt bistånd av EU.

Uppenbart är också att de som löpt amok på gatorna i Paris och andra franska städer är afrikaner.

En rimlig slutsats av detta faktum är att de aktuella problemen i Frankrike har samband med den invandringspolitik som bedrivits.

Vandalernas agerande förklaras i massmedia med "utanförskap", men om dessa afrikaner aldrig hade tillåtits bosätta sig i Frankrike skulle detta utanförskap inte föreligga. Då skulle Frankrike ha förskonats från förödelsen.

Man behöver varken moralisera över bilbrännarna eller i detalj diskutera orsakerna till "utanförskapet". Klart är att det inträffade i det stora hela var förutsebart. Med import av ett antal miljoner afrikaner var det bäddat för problem.

Idag önskar förmodligen mången fransman att landet från början skulle ha fört en mer restriktiv invandringspolitik.


Inom politiken nyttjar dock föga att önsketänka.

Man måste "gilla läget", dvs vara realist och utgå från verkligheten. Göra bästa möjliga av den situation, i vilken man befinner sig. För Frankrike är det nu ett faktum att inom landet bor ett antal miljoner afrikaner, varav de flesta muslimer.

Vad kan då göras?

- En första åtgärd måste naturligtvis vara att införa gränskontroll och stoppa vidare invandring från Afrika.

- En andra åtgärd bör vara att skicka tillbaka alla illegala invandrare.

Därutöver gäller det att integrera dem som ska stanna i landet. Målet måste vara att alla klarar sin egen försörjning och att inga begår brott.

Här måste samhället å ena sidan ge hjälp och ge stöd, å andra sidan ställa krav på egna ansträngningar.

Detta förefaller också vara den inriktning som politiken kommer att få i Frankrike.


Som följd av uppploppen har franska massmedia gjort reportage från Sverige. Le Figaro rapporterade från Rinkeby, om en framgångssaga. Sverige hade modellen för en lyckad integration, fick de franska läsarna veta.

Denna integration har ju haft ett pris. Den har kostat ekonomiskt. I vågor har miljoner och miljarder av skattemedel satsats i "utsatta" bostadsområden.

Boken "Exit Folkhemssverige" skriver om åtminstone tre sådana "särskilda" satsningar:

"Blommanprojektet" 1995. Staten satsade 200 miljoner kronor, berörda kommuner ytterligare sammanlagt 125 miljoner.

"Ytterstadssatsningen" inom Stockholms stad, på 500 miljoner kr.

Integrationsprogram inom de tre storstadsregionerna, med syfte att bryta upp beoendesegregation och minska arbeslösheten i utsatta områden. Här handlade det om än högre belopp, men med osäkert resultat.

Ur SOU 1998:25, "Tre städer": "Först satsar stat och kommun miljardbelopp på tusentals enskilda projekt, sedan visar man ett högst mediokert intresse för resultaten."

Sedan tillsattes en "storstadsdelegation" att 1999-2002 fördela drygt två miljarder kr i samma områden.

Särskilt har pengar östs över skolor i invandrartäta områden, vilket gjort att andra skolor fått desto mindre att röra sig med.

"Exit Folkhemssverige":

"Statistiken visar att undervisningskostnaderna för grundskolans elever varierar högst avsevärt. Åren 1992.95 var t ex den årliga genomsnittskostnaden per elev på låg- och mellanstadiet i Stockholm generellt 16.700 kronor, men i de utsatta områdena 25.500 kronor. På högstadiet var motsvarande siffror 23.276 respektive 39.200."

Boken anför även ett annat exempel:

"Snedfördelningen av resurser blir särskilt uppenbar, när differenserna uppträder inom samma kommun, som fallet är t ex i Botkyrka. 1999 hade Kassmyraskolan i Södra Botkyrka 442 elever, varav 10 procent var invandrare. Skolan hade en budget på 21,6 mkr och drygt 6 lärare per hundra elever. Fittjaskolan i Norra Botkyrka hade ungefär lika många elever, varav 98 procent var invandrare. Den hade 34,1 mkr i budgeten och 12 lärare per hundra elever."

Resultatet har ändå blivit magert. Även bortsett från de enorma kostnaderna har integrationen varit ganska misslyckad.

"Exit Folkhemssverige":

"En utredning visar att invandrarungdomar - oavsett när de kommit till Sverige eller om de fötts här - i högre grad än svenska ungdomar får sämre betyg, hoppas av gymnasiet eller ärver föräldrarnas arbetslöshet."

"1999 fick knappt 10 procent av landets samtliga elever i grundskolans avslutningsklass underkänt i ett eller flera av de tre kärnämnena (svenska, engelska, matematik). För landets elever med utländsk bakgrund var motsvarande siffra 36 procent. I de två invandrardominerade områdena Vårby och Alby i Stockholm var motsvarande siffror 46 respektive 50 procent.

I Malmö var betygsförsämringen störst i stadsdelen Rosengård, där 1 procent av eleverna hade svensk bakgrund. I Rosengårdsskolans avslutningsklass ökade under 1999 andelen elever som inte klarat betygskraven från 40 till 58 procent."

Hur kommer sig detta? Boken anför en viktig anledning:

"En utbildningsledare i Fittja berättar att de får barn till skolan som inte talar någon svenska alls, trots att deras föräldrar är födda i Sverige. Anledningen, menar hon, är att man kan leva ett helt liv i Fittja och klara sig bra utan att behöva lära sig svenska."

De uteblivna skolresultaten försvårar naturligtvis allvarligt möjligheterna att senare få ett arbete och försörja sig på ett hederligt sätt. De bäddar för bidragsberoende och kriminalitet. I just Rinkeby är det mindre än hälften av befolkningen i åldern 25-55 år som försörjer sig genom eget (hederligt) arbete.

För kriminella karriärer bäddar även den undermåliga arbetsmiljön i skolorna:

"Under 1990-talet har polisanmälningarna för våld mot lärare flerfaldigats. Lärarna har slagits ner av elever som t ex blivit tillsagda att passa tiden, att stänga av mobilen under pågående lektion eller att inte tränga sig före i matkön."


De "utsatta" förortsområdena har alltså kostat inte bara ekonomiskt, utan även i otrygghet. Ett eftertryckligt uttryck för den saken var Nalin Pekguls beslut att flytta från Tensta, där hon växt upp - förorten vägg-i-vägg med Rinkeby.

Vad låg bakom detta beslut?

Ur Aftonbladet den 10/11 -05:

"Det ökade våldet får Nalin Pekgul att lämna förorten. Utlösande faktor var ett skottdrama i närheten av hennes bostad.

- Tensta har blivit för farligt för barnen, säger s-kvinnornas ordförande till P1-programmet Studio Ett."

När Pekgul vid ett tillfälle var på väg hem med sin åttaårige son blev hon vittne till ett skottdrama:

"- Det var blod överallt och det är inte roligt för en åttaåring att behöva se sånt, säger Pekgul i Studio Ett.

Senare fick hon höra att offret överlevt tack vare att han bar skottsäker väst. Dessutom att han var en av många som använder skottsäker väst i förorten,.."

"Nalin Pekgul har bott i förorten och varit invandrarnas förkämpe där sedan hon kom till Sverige 1980.
  Nu säger hon att det är för farligt att bo kvar."

I TV-nyheter förklarade Pekgul att hon tidigare sagt till när någon gjort något fel - idag vågar hon inte längre göra detta, det är är för riskabelt.

Av betydelse för Nalin Pekgul har säkert varit även ett annat våldsdåd.

Ur Expressen den 11/5-05:

"Mördad. Ecevit Yigin drack te i den turkiska SSU-föreningens lokal i Tensta."

"Ugur Göker rusade ut ur rummet med en pistol i handen, innanför dörren låg Ecevit Yigin blödande på golvet."

"Ugur Göker har tidigare dömts till fängelse för bland annat grov misshandel, och vänner vittnar om ett våldsamt humör. En bekant uppger också att Ugur Göker redan för tre dagar sedan berättat om mordplanen."

"Lokalen där Ecevit Yigin sköts ihjäl hyrs av Turkiska SDUK, som tillhör Stockholms SSU-distrikt. Flera av medlemmarna är även med i Stockholms arbetarekommun. Enligt Svenska Dagbladet har det varit känt bland socialdemokraterna i Stockholm under mer än 20 år att lokalen varit en illegal spelklubb där man spelat kort om pengar."

Vad som särskilt skrämmer Nalin Pekgul är att religiös fundamentalism fått fotfäste i Tensta. Aftonbladet:

"Hennes egna barn kommer hem och frågar varför mamma inte bär slöja eller går till moskén. Barnen har också fått höra att muslimer är bättre än kristna.

- Jag tycker inte om när min son kommer hem och säger att 'mamma vi muslimer vi ljuger inte, men det gör de kristna för de har inte gud.' Det där har han inte fått av oss. Vi hade inte räknat med den här religiösa fundamentalismen, säger hon till Studio Ett."

Nu söker alltså Pekgul ny bostad:

"Under tiden får någon alltid komma och möta henne vid tunnelbanan när hon kommer hem sent, eftersom hon inte känner sig säker."

En ledande invandrardebattör och högt uppsatt s-politiker - dessutom uppväxt i området - vågar inte bo i Tensta. Vem ska då kunna göra det?!
  
Och det handlar inte bara om muslimer. Det gäller även assyrier. Ett projekt hos Fryshuset mot hederskultur och kvinnoförtyck i Södertälje måste läggas ned efter allvarliga hot.

Hot förekommer också mot olika yrkesgrupper. När pengarna nu inte längre räcker till och rapporterna duggat tätt angående omfattande bidragsfusk har försäkringskassan börjat skärpa sina rutiner. Resultatet har blivit ett kraftigt ökat antal hot mot personalen där. Ökningen har varit påtaglig för varje år från 2002 och framåt.


Situationen är alltså i stort sett densamma i Frankrike som i Sverige.

I båda länderna är Det Mångkulturella Samhället ett stendött projekt.

Nu gäller det att försöka ta sig tillbaka, till ett samhälle med gemensam värdegrund.


 Se vidare:

Exit Folkhemssverige

Invandringspolitiskt program (s)

Laddat

Sanslös Pellnäs

Transport-syndromet


Argusrapporten

Dubbel identitet

Döda själar

Fusk

"Fuskutredningen"

Fy!

Kamp med förbehåll

Lyxbilar

Ökningar

Granska fusk!