Svenskar som söker asyl

Har du hört talas om svenska medborgare som söker asyl?

Svenskar som dessutom gör det i Sverige!

I rapporten "Argus" från Migrationsverket står att läsa om bl.a. ett sådant fall. (Region Stockholm, 2000-12-31, 53 sidor)

 


Projekt Argus har bedrivits under två år inom Migrationsverkets region Stockholm och lämnade sin rapport i december 2000. Syftet var att få fram en bild av på vilket sätt utländska medborgare fuskar till sig uppehållstillstånd och bidrag i Sverige.

De företeelser som det mer konkret handlar om är:

1. Upphörd bosättning i Sverige, som inte rapporteras, vilket möjliggör felaktiga utbetalningar av bidrag.

2. Skenanknytningar, för att utverka PUT.

3. Illegala vistelser och svartjobb.

4. Personer med två eller flera identiteter.

Kritik riktas i rapporten inte minst mot Migrationsverket, för att inte reagera på fusk:

"Migrationsverket är oftast den första svenska myndighet en utlänning kommer i kontakt med. Hur Migrationsverket förhåller sig och utför sitt arbete har därför stor betydelse för hur nyanlända ser på svenska myndigheter. Det påverkar också hur de som stannar i vårt land kan anpassa sig till det svenska samhället. Om verket är otydliga med vilka regler som gäller och vilka krav som ställs, ger man den enskilde en felaktig bild av det svenska samhället."

Annorlunda uttryckt kan det, genom ett första möte med Sverige där det visar sig att bedrägerier fungerar, ske en inskolning i kriminalitet. Det kan naturligtvis också bli så att bedragare därigenom lockas till Sverige.

En kritikpunkt mot Migrationsverket gäller att man i flera fall underlåtit att meddela RSV, folkbokföringen, när beslut om utvisning av en person verkställts. Därigenom har vederbörande kunnat återvända till Sverige och uppbära bidrag. Rapporten återger ett fall, en person som utvisades 1982:

"Under sin illegala vistelse i Sverige fick T en rad sociala förmåner, bland annat försörjningsstöd med 175.267 kr under perioden november 1997 till maj 1999. I februari 1999 beviljades T hel förtidspension från mars 1998. T har utnyttjat sjukvården sedan 1987. Han har varit inlagd på sjukhus där han genomgått operation, sjukgymnastik med mera. Vidare ordnade kommunen bostad åt T. "

En annan variant är uppbärande av bidrag samtidigt som man arbetar. Rapporten refererar ett fall med en person med familj som - utan redovisade tillgångar - kom till Sverige hösten 1997 och sökte asyl. Han fick avslag i augusti 1998, men överklagade och:

"Den 1 oktober 1998 påbörjade M en heltidsanställning, M fick en månadslön på 16.300 kr. Detta anmäldes dock inte till Migrationsverket. Ett år senare fick projektet, genom en underhandsupplysning, vetskap om M:s arbete och inkomster. Vid kontroll med M:s arbetsgivare visade det sig att han det senaste året haft inkomster på närmare 200.000 kr. Av Migrationsverket hade familjen M samtidigt fått cirka 100.000 kr i bidrag."

 


Olika typer av kriminalitet går ofta hand-i-hand och sker organiserat, genom nätverk. Under rubriken "Svartjobb och illegala vistelser" ges ett exempel, en person hade hört av sig:

"...han ville lämna upplysningar om ett flertal personer med falska dokument som vistades illegalt i landet samt ägnade sig åt svartjobb och olika typer av tillgreppsbrott. Enligt uppgiftslämnaren arbetade de flesta inom städ- och restaurangbranschen. Förfarandet skulle vara satt i system och delvis organiserat från hemlandet. Några timmar senare fick projektet ett samtal från Stockholmspolisens Utlänningsrotel Syd som meddelade att de gripit en person vid en arbetsplatskontroll. Den gripne hade utfört städarbete på ett större dataföretag i centrala Stockholm och saknade arbets- och uppehållstillstånd. Arbetet utförde han i sin brors namn. För att ta sig in på företaget använde mannen sig av sin brors identitetshandlingar och koder..."

Under rubriken "Om upphörd bosättning" behandlas problemet med olika myndigheters bristande samordning. Detta möjliggör att personer som inte länge är bosatta i Sverige kan fortsätta att uppbära bidrag - socialbidrag, bostadsbidrag, barnbidrag och pension.

 


Ett annat problem är dubbla identiteter - som kan möjliggöra dels extra bidrag, dels möjliggöra följdinvandring:

"Genom underhandsupplysningar från allmänhet och polis har vi upptäckt personer som har giltigt uppehållstillstånd, men som ansökt om asyl i annan identitet. Vi har stött på svenska medborgare med utländskt ursprung som ansökt om asyl. Det finns personer som har beviljats uppehållstillstånd av anknytningsskäl (och därmed kunnat resa in legalt i landet) för att därefter söka asyl i annan identitet. Det fanns personer som ansökt om asyl före 1997 och därför inte hade fått lämna fingeravtryck vid den första ansökan för att senare lämna in en andra ansökan om asyl i annan identitet."

Denna typ av invandring kan i vissa fall få förgreningar som ger följdinvandring i flera led:

"En person, A, ansöker om och beviljas svenskt medborgarskap 1994. Han ansöker därefter om asyl i annan identitet och beviljas permanent uppehållstillstånd 1996. (A har nu två identiteter i Sverige) I samband med ansökan om asyl uppger A att han i hemlandet har hustru, deras gemensamma fyra flickor samt A:s fyra söner i ett tidigare äktenskap. Ansökan ges in för samtliga dessa personer samt för A:s mor. A:s hustru, mor och de åtta barnen beviljas 1998 uppehållstillstånd på anknytning (tolv månader) till make och far i Sverige samt tilldelas svenska provisoriska främlingspass. A:s hustru, mor och barnen reser därefter in i Sverige.

A:s hustru, mor och barn besöker Migrationsverket en kort tid efter inresan. Samtliga inger ansökningar om förlängning av uppehållstillstånden på anknytning. Fyra dagar därefter ansöker A:s hustru, mor och de åtta barnen om asyl i annan identitet. I sin nya identitet anger A:s hustru en helt annan familjebildning, bland annat uppger hon att maken befinner sig i hemlandet. Samtliga beviljas dag- och boendebidrag av Migrationsverket.

Vår utredning har visat följande:

Den person som A uppgav vara hans hustru är hans syster. A och B är inte föräldrar till barnen. Två av barnen är barn till A:s bror. Ytterligare två barn är bröder till A och har dessutom uppnått myndig ålder. Det är fortfarande oklart vilka föräldrarna till de övriga fyra barnen är. Utredningen visar även att barnen idag mår mycket dåligt av situationen.

Vidare visar det sig av utredningen att den numera svenska medborgaren A varit bosatt i Göteborg. A har aldrig haft någon inkomst utan fått ekonomiskt bistånd från stat och kommun. I sin andra identitet, som asylsökande, har A även fått bidrag från Migrationsverket. När den asylsökande A fick sitt beslut om permanent uppehållstillstånd fick han även ett nytt personnummer."

Sedan några år tillbaka kan alltså fingeravtryck tas på asylsökande i Sverige, däremot inte på anknytningsinvandrade. Det är detta som möjliggör problemen med dubbla identiteter. I Finland, där fingeravtryck tas konsekvent och där man dessutom har möjligheter till DNA-analyser, har man inte dessa problem.

 


Utan att trixa med falska identiteter kan oriktiga anknytningar åstadkommas genom skenäktenskap:

"Vi har under projekttiden sett en tydlig ökning av antalet, till oss på Argusprojektet, anmälda skenanknytningar. Exempel på faktorer som talar för att skenanknytningarna blir fler är minskade möjligheter att kontrollera om förhållandena är seriösa, ett ökat antal ansökningar att handlägga per anställd och en generösare praxis där myndigheten fått en större bevisbörda."

I denna hantering kan det ligga en hel del pengar för bedragarna:

"Uppgiftslämnare har berättat om hur fingerade anknytningar bjuds ut på en öppen marknad där skenäktenskap som leder till permanent uppehållstillstånd ingås med högstbjudande eller mot ett fast pris. Det är nästan lika vanligt, i de ärenden som vi handlagt, att män utnyttjas som att kvinnor gör det. Att barn drabbas är inte heller ovanligt. Vissa anknytningar framstår till en början som seriösa men så snart den tillståndssökande fått ett tillstånd och rest in i Sverige lämnas referenten som då känner sig lurad och besviken."

 


Rapporten redovisar ytterligare ett fall med en svensk medborgare som sökt asyl och fick ut dubbla bidrag i Sverige, där kritiken mot Migrationsverket blir vass:

"...Genom att inte stoppa utbetalningarna i samband med att verket fick vetskap om att B var svensk medborgare betalade man felaktigt ut 56.000 kr till B. En kontroll med socialförvaltningen visade att han dessutom fick socialbidrag och andra bidrag..."

"Att Migrationsverket inte omgående reagerar när man får kännedom om att en svensk medborgare ansökt om asyl är minst sagt betänkligt. Detta ärende är tyvärr inte unikt. Under projekttiden har vi stött på ärenden där information kommit in, ibland till och med från sökanden själv, om att bistånd felaktigt betalats ut. Ändå har Migrationsverket fortsatt att betala ut bistånd till den sökande."

 


En variant är också att söka asyl i flera länder samtidigt, uppenbarligen i skilda identiteter, för att utverka dubbla bidrag. Detta förekommer i en anmärkningsvärt stor omfattning:

"Av 5.500 asylsökande hade cirka 11 procent även ansökt om asyl i annat nordiskt land. Vid kontroll i Migrationsverkets databas av 100 sådana ärenden hittade vi både personer med svenskt medborgarskap och personer med permanent uppehållstillstånd i Sverige som hade ansökt om asyl i Danmark och Norge."

 


Enligt gällande regler är det möjligt för asylsökande att förvärvsarbeta i Sverige under den tid ärendet behandlas. Det är dock mycket ovanligt att några inkomster redovisas:

"Den undersökning som gjorts och det som framkommit i övrigt visar att personer som beviljats s.k. AT-UND mycket sällan redovisar några inkomster till skattemyndigheten. Lika ovanligt är att de anmäler inkomst till Migrationsverket. Genom att inte redovisa inkomster förlorar staten skatteintäkter. Att inte anmäla inkomst till Migrationsverket innebär att stora summor bistånd felaktigt utbetalas."

Argus konstaterar att "AT-UND" används av oseriösa arbetsgivare för att utnyttja asylsökande som svart arbetskraft. Vid arbetsplatskontroll kan de "ha ryggen fri".

 


Trixandet med identiteter och felaktigt uppgivna relationer kombineras ibland med att man skaffar sig tillgång till extra lägenheter, betalda av skattebetalarna. Ett exempel med två bröder redovisas:

"...Vidare uppgavs att den ene brodern hade ingått två äktenskap. Ett i sitt hemland och ett i Sverige. Båda makarna fanns i Sverige, men den ena hade han separerat ifrån. Den andra kvinnan, som han bodde ihop med, hade för avsikt att ingå ett skenäktenskap med brödernas kusin i hemlandet. Detta skulle vara möjligt genom att äktenskapet mellan makarna var registrerat i hemlandet men inte i Sverige.

Uppgiftslämnaren berättade även att bröderna hade långtgående planer på att genom oriktiga uppgifter utnyttja bidragssystemet. I det hyreshus de bodde hade de hyrt ytterligare en lägenhet enbart av ekonomiska skäl. Myndigheterna skulle vilseledas genom att hustrun och kusinen skulle folkbokföras på den nya adressen och bröderna på den gamla adressen. I verkligheten skulle dock samtliga bo i samma lägenhet och få bostadsbidrag för två lägenheter samtidigt som de hyrde ut den ena lägenheten."


 Se vidare:

Anders Sundholm i Klarspråk

Hela rapporten hos Migrationsverket