Dubbelt

Det ser ut som att Skattebetalarnas Förningen nu börjar ta upp tabuämnet invandring. I längden måste det ju vara omöjligt att undvika ämnet för en förening med uttryckligt syfte att bry sig om hur våra skattemedel används. I föreningens tidskrift "Sunt Förnuft" nr 7/03 finns således en artikel om ett bidragsfusk som blir lättare att genomföra för utlänningar än för svenskar.

"Dubbel identitet gav dubbla bidrag" löd rubriken på artikeln, och den handlar om Argusrapporten från Migrationsverket.

- De har fått dubbla bidrag dag- och boendeersättning ­ motsvarande socialbidragsnivå, säger Ola Andersson, expert inom Argus, som arbetar med att förbättra både interna rutiner och oegentligheter som riktas mot verket."

De flesta av det tiotal som just avslöjats är personer som redan har uppehållstillstånd i Sverige, av "humanitära skäl", vanligast är annars denna typ av fusk bland anhörighetsinvandrare.

"De som nu avslöjats har anmält sig hos Migrationsverket under ett påhittat namn. Pass och andra identitetshandlingar har de sagt att de blivit av med.

- Syftet är främst att möjliggöra anhöriginvandring, skaffa sig ekonomiska fördelar eller att man hellre vill bo i Sverige, säger Ola Andersson.

Problemet är aktuellt främst på större orter, där anonymiteten är större. En person kan ha en identitet i Södertälje och en annan i Spånga."

Det är uppenbart att Migverkets rutiner inte räcker till för att stoppa fusket:

 "Det kontrollsystem Migrationsverket använder sedan 1997 för att förhindra att personer söker uppehållstillstånd i olika namn är fingeravtrycksregistrering. Men det är endast asylsökande och inte anhöriginvandrarna som får registreras i det nationella registret. Samtidigt måste alla fingeravtryck raderas efter tio år.

- Politiskt har det setts som integritetskränkande att ta fingeravtryck av anhöriginvandrarna, men inte av de asylsökande, konstaterar Ola Andersson. Det är upp till politikerna om lagen ska ändras."

 I Finland har man andra rutiner, och ett annat resultat:

"Erfarenheter från Finland visar att denna ärendetyp helt har upphört sedan man ändrade den finska utlänningslagen så att myndigheter har möjlighet att ta fingeravtryck även på tillståndssökande."

 Det finns också andra typer av fusk:

"Ett annat problem är att många asylsökande avsiktligt eller oavsiktligt får bidrag från Migrationsverket samtidigt som de har inkomst. Ola Andersson uppskattar att 20 procent av de asylsökande som har rätt att jobba anmäler till Migrationsverket att denne jobbar. Detta är dock en förbättring om man tittar tre fyra år tillbaka i tiden, då cirka 5 procent anmälde att de jobbade.

- Asylsökande som uppbär bidrag är dåliga på att anmäla att de jobbar och får lön, säger Ola Andersson. Alltför ofta upptäcker vi fusk. Under det senaste året har vi avslöjat omkring 100 fall. Bara dessa skulle motsvara cirka 4 miljoner kronor i felaktigt utbetalda bidrag på årsbasis."

 Det kan alltså vara mer regel än undantag att man fuskar, detta märktes också vid nedslag inom restaurangbranschen:

- Inte sällan arbetar asylsökande och illegala invandrare på de restauranger vi besöker, konstaterar Ola Andersson. Vid 4 av 5 tillfällen har asylsökande påträffats som felaktigt uppburit bistånd och enligt vår bedömning är det i de flesta fall fråga om ett avsiktligt handlande."