Aktuell kommentar - vecka 27/05

 

 

Ökningar

Oron i massmedia har länge varit stor: hur klara att försörja och vårda en åldrande befolkning utan befolkningsökningar?

Så mycket större blev lättnaden, när det visade sig att Sveriges befolkningen ändå - tack vare invandringen - ändå ökat och nyligen passerat 9 miljoner.

Frågan är dock om allt varit vad det har synts vara.

Ur Dagens Nyheter den 5/7 -05:

"SVENSK FOLKMÄNGD FELRÄKNAD MED 100.000 INVÅNARE"

Ur ingressen:

"Sverige har inte nio miljoner invånare som uppgivits. Det fattas omkring 100 000 personer. Orsaken till denna omfattande felräkning är betydande brister i befolkningsregistret. Överskattning av folkmängden förklaras med att många utomnordiska invandrade står kvar som folkbokförda, trots att de inte längre är bosatta här. Tjugo år utan aktiv folkbokföringskontroll har vållat detta glapp i registret. Konsekvenserna har blivit en rad onödiga kostnader för statskassan,skriver Jan Ekberg, professor i nationalekonomi vid Växjö universitet, och Åke Nilsson, demografikonsult."

Detta förhållande medför onödiga utgifter för staten, men också problem för forskningen:

"Den demografiska forskningen och arbetsmarknadsforskningen försvåras. Sannolikt överskattas också fattigdomen bland utomnordiska invandrare eftersom den procentuella överskattningen här är så stor. Inkomststatistiken omfattar folkbokförda personer. Av de individer som står kvar som folkbokförda men inte är bosatta här kan många antas ha inga eller endast låga registrerade inkomster i Sverige. Krav kan uppkomma på inkomstpolitiska åtgärder som grundar sig på felaktig statistik.

Även den sedan länge observerade nedgången i utländska medborgares valdeltagande i kommunalvalen kan troligen i någon utsträckning förklaras med över tiden allt större skillnader mellan folkbokförda och bosatta. Röstlängderna är baserade på befolkningsregistret."

Skatteverket konstaterar: "För att i möjligaste mån garantera att skatte- och bidragssystemet får den verkan som statsmakterna avsett är det viktigt att folkbokföringen speglar befolkningens verkliga bosättning."

Ekberg/Nilsson:

"Det kan också finnas ekonomiska skäl - för både infödda och invandrare - för att försöka stå kvar som folkbokförd efter en utflyttning och kanske ha någon bulvan-adress i Sverige för att undgå upptäckt. Rätten till många offentliga transfereringar är knutna till folkbokföringen. Det gäller exempelvis barnbidraget. Numera betalas barnbidrag automatiskt ut till konto som också kan disponeras från utlandet. Om återflyttning skett får staten onödiga utgifter."

"Efter 1985 har inte någon aktiv folkbokföringskontroll gjorts i Sverige. Under så lång tid, 20 år, har därför skillnaden mellan folkbokförda och bosatta hunnit växa ordentligt. Visserligen försöker Skatteverket följa upp postreturer, men frågan är hur pass effektivt detta är. Vi vet naturligtvis inte vilka individer som står för skillnaden, men den kan uppskattas med indirekta metoder. Ett sätt är att undersöka dödstalet i en invandrargrupp. "

"Studier...visar att för en del utomnordiska invandrargrupper föreligger orimligt låga dödstal och väsentligt lägre än för infödda i motsvarande åldrar. Detta är naturligtvis märkligt dels med tanke på att infödda i Sverige har bland de lägsta dödstalen i världen, dels att andra studier visar på ett dåligt hälsotillstånd för just dessa invandrargrupper."

Vad som ökat är alltså inte befolkningen utan antalet registrerade för bidragsleveranser. 100.000 "döda själar". Det handlar om stora belopp. Antag att varje död själ kostar 100.000 kronor - det skulle betyda 10 miljarder kronor.

Vad kan man få för 10.000.000 miljoner? Det skulle räcka till bättre bemanning inom äldreomsorgen. Det kunde garantera ett helt frukostägg åt varje åldring eller ett glas mjölk åt varje förskolebarn. Det kunde också användas för att betala av på statsskulden och få ned räntekostnaderna på denna.

Konsekvenserna av dessa ekonomiska svindelerier - av dessa själar som stjäl - är således omfattande.

Problemen kan dock lätt avhjälpas. Ekberg/Nilsson:

"Redan nu kan även enkla åtgärder säkert åstadkomma mycket. En sådan är att ibland och slumpvis kräva personlig inställelse på post eller bank för att erhålla barnbidrag. För de som inte dyker upp görs utredning och en del kan redan då avföras från befolkningsregistret. Det viktigaste av allt är dock att riksdagen tar sitt ansvar och ser till att den aktiva folkbokföringskontrollen återinförs."

Det hela kunde ha åtgärdats för länge sedan. Ändå har så inte skett.

Varför?

 


 

 Se vidare:

Svångremmar