Aktuell kommentar - vecka 8/04

 

 

Barnens bästa?

Utmärkande för de politisk korrekta är en kombination av extrem rigiditet och total böjlighet. När det gäller målet - "det mångkulturella samhället" samt upplösningen av Sverige som nation och fungerande gemenskap viker man inte. När det gäller metoderna är man anpassningsbara. Argumenteringen växlar beroende på det för stunden mest ändamålsenliga.

Länge har man använt föregivna intressen hos barn inom asylantfamiljer som skäl för uppehållstillstånd - de har lärt sig språket, fått skolkompisar och hunnit rota sig. Pk-iterna har framställt sig själva som värnare av "barnens bästa".

Plötsligt var detta intresse som bortblåst, när homosexuella pars intressen av att adoptera barn kom upp på dagordningen. Trots erfarenheter som visade på adoperade barns utsatthet - även hos heterosexuella par - och trots avrådanden från adoptivbarns organisationer, drevs detta beslut igenom.

 


När detta nu är avklarat har pk-iterna inga problem att återvända till sin tidigare typ av argumentering. Än en gång klappar deras hjärtan för barnen och deras bästa.

Således kan vi i Sydsvenskan den 14/2 -04, under rubriken "FÄRRE FÅNGAR UTVISAS" läsa följande:

"Trots hård kritik från flera remissinstanser lägger regeringen inom kort fram ett lagförslag som ökar chanserna för utlänningar som begått grova brott att undvika att bli utvisade ur Sverige.

Justitieminister Thomas Bodström vill att domstolarna i högre grad än i dag tar hänsyn till att en utlänning har barn i Sverige innan brottslingen döms till ett långt fängelsestraff som är förknippat med utvisning."

"Med lagändringen vill regeringen tydligare efterleva FN:s barnkonvention, som säger att politiker och domstolar alltid ska ta hänsyn till barnens bästa."

Regeringen förbereder ett tillägg i utlänningslagen, med lydelsen:

"Om utlänningen har barn i Sverige skall barnets behov av samvaro med utlänningen beaktas."

"Dessutom ska domstolarna oftare än idag begära in skriftliga intyg om huruvida en utvisningshotad utlänning har barn och i vilken mån barnet har 'behov av samvaro med utlänningen'."

"Enligt Brottsförebyggande rådet berörs drygt 200 barn per år av en förälders utvisning. Många barn drabbas hårt av dessa separationer.

Men barnen drabbas inte bara av själva utvisningen. De avskärmas också från umgänge med den dömde föräldern under ett långt fängelsestraff..."

Vad blir logiken i detta? Ska en förälder överhuvudtaget kunna dömas till fängelse? Redan där kan ju barnen drabbas.

Å andra sidan. Om föräldern själv såg till barnets bästa skulle han väl inte begå grova brott. Gör han ändå detta - är han då en bra förälder? Kanske det då är bäst för barnet att slippa umgänge med honom?

Hur är det f.ö. med detta umgånge före fängelsevistelsen? Hur mycket intresse har den dömde då visat för att umgås med sina barn?

Och varför är just pappan nu så viktig? Finns det inte också en mamma?

Regeringens aktuella politik på detta område går i helt fel riktning. Redan idag döms bara en minoritet av de utlänningar som begår grova brott i Sverige till utvisning. Det rör sig om mindre än 20%. Även där utvisning ingår i domen förekommer att denna utvisning aldrig blir verkställd.

Problemet är alltså det omvända. Utvisning vid grova brott av utlänningar ska vara regel, inte undantag!

 


Ett annat område där hänsyn till "barnens bästa" kan användas för att öka invandringen och befrämja det mångkulturella projektet är ankarbarnen.

Tidigare praxis framgår av ett dokument på Utlänningsnämndens webbsida:

"Av prop. 1996/97:25 sid. 250 framgår att huvudinriktningen i arbetet med de barn som kommer ensamma till Sverige bör vara att vidta alla åtgärder som är möjliga för att barnen så snabbt det är möjligt skall kunna återförenas med sina föräldrar i hemlandet. Utgångspunkten är således att det är barnet som skall återförenas med sina föräldrar och inte tvärtom."

"Enligt 1 kap. 1 § andra stycket UtlL skall dock i fall som rör ett barn särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver. Av de uttalanden i propositionen som ovan hänvisats till framgår att det normalt inte kan anses oförenligt med barnets bästa att återförenas med sin familj i hemlandet eller det land där familjen annars är bosatt.

Till detta kommer att barn som anländer ensamma till Sverige ibland är hitsända för att bereda resten av familjen möjlighet att bosätta sig här. Även om barnets bästa alltid skall vägas in, skall också andra viktiga intressen beaktas. Samhällets intresse av att reglera invandringen är ett sådant övergripande intresse."

Ur anförande i riksdagen i februari 2002 av Erik Ullenhag (fp):

"... problemet för det enskilda barnet med den förda flyktingpolitiken, till exempel för ett barn på Lidingö i dag, är att vi inte tillåter i Sverige att föräldrarna kommer efteråt. Vi kan säga att det skulle vara fel på systemet att göra så. Men det är klart att det enskilda barnet på Lidingö drabbas.

Det kan handla om vårdbehövande barn som den ögonsjuka flicka Nadina som det skrivs om i pressen. .."

"Det handlar om de barn som lever i gömda flyktingfamiljer, som har en fruktansvärd situation. ..."

Den huvudfråga som jag hoppas att flykting- och migrationsministern klarar av att besvara i dag är: Var går gränsen för barnets bästa kontra samhällets behov av att reglera invandringen? .... För Folkpartiet är det glasklart att man lägger alldeles för stor tyngd på att reglera invandringen och alldeles för lite tyngd på hur barnen faktiskt har det."

 "Min sista fråga i denna debatt som jag hoppas att migrationsministern kan fördjupa sig ytterligare i är: Vad ska samhället göra för de barn som i dag lever gömda? ...

Vi från Folkpartiet har sagt att det är så uppenbart att svensk flyktingpolitik har misslyckats så att dessa familjer borde kunna få amnesti."

Av en AB-artikel i den 20/1 -02 framgick att många av de ensamma utländska barnen i Sverige sannolikt far mycket illa"

"87 barn spårlöst försvunna

Ensamma flyktingbarn försvinner spårlöst från Migrationsverkets förläggningar.

Förra året uppgick antalet försvinnanden till 87 minderåriga asylsökande, kan Aftonbladet avslöja.

Många av dem lever i dag ett utsatt och ensamt liv under jorden i Sverige - och en del misstänks utnyttjas i sexhandel."

 


Det anmärkningsvärda är hur dessa barn lyckas ta sig till Sverige! Många kommer med långväga flyg - hur kan detta vara möjligt? Hur kan de ha släppts ombord på flygplanet?

Inom EU har diskuterats att ställa krav på flygbolagen om bättre kontroller. Detta har den svenska regeringen motsatt sig.

 


 

 Se vidare:

Gay

AKBR

Barns bästa

Barnets bästa?

Ankarbarn

Barn som ankare

Nadina

Slag i luften

Tre flugor på smällen