Aktuell kommentar - vecka 48/05

 

 

Målmedveten apati

Kampanjandet kring "de apatiska flyktingbarnen" 1) kan inte ha undgått någon som brukar se nyheter på TV. Det har ju pågått under flera år och blivit alltmer intensivt.

Det är något så märkligt som en sjukdom med ett mycket tydligt politiskt syfte: att utverka permanenta uppehållstillstånd (PUT) i Sverige. Sjukdomen utbryter vid beslut om avslag på asylansökan, den botas vid beslut om PUT. Apatin har en målmedvetenhet.

Blågula frågor underkänner apati-kampanjandet på samtidigt två plan:

A. vi ifrågasätter de förutsättningar, utifrån vilken diskussionen förs

B. även med dessa förutsättningar givna har vi invändningar.

 


A.

De förutsättningar utifrån vilken diskussionen förs är samtliga riksdagspartier, både regering och extrem-godister, överens om. Alla utgår ifrån att Sverige har ett åtagande som är väldigt långtgående.

Har ett barn väl satt sin fot på svensk mark så har det svenska samhället ett ansvar för dess framtid. Då ska alla andra hänsyn ska vika. Svenska intressen och ekonomiska realiteter blir ovidkommande.

Oavsett vad svenska folket anser är vi av internationella konventioner förpliktade att ta emot dessa barn - med anhöriga - om barnen mår bättre av att leva i Sverige än i det land som de kom ifrån. Detta sätter demokratin ur spel.

Det är också ett omöjligt åtagande. Antalet barn i världen som kan må bättre av att leva i Sverige än där de är födda är outsinligt.

Redan idag ser vi hur barnligor härjar i våra städer, terroriserar andra barn, rånar vuxna, slår ned pensionärer. I förlängningen blir konsekvensen vårt samhälles upplösning.

Det handlar också om ett ekonomiskt åtagande. Redan de cirka 20.000 gömda utlänningar som ska få stanna i Sverige till följd av "amnestibeslutet" i riksdagen anstränger mottagningsresurserna. Kommunerna är påtagligt obenägna att göra åtaganden - brända av tidigare erfarenheter.

Illmar Reepalu från Malmö, i radions "Gomorron Sverige":

"Hela denna och tidigare flyktingmottagning är underfinansierad från staten. Detta innebär att för att finansiera mottagningen av dessa flyktingar och tidigare måste kommunen finansiera detta själva och detta får till följd att vi måste ta pengar från anna kommunal verksamhet och därmed tränger detta undan andra kommunala angelägenheter".

"Merparten av dessa 16.000 - 20.000 människor är anhöriga till redan flyktingar som redan erhållit uppehållstillstånd"

"Varje barn i skolåldern som tidigare kommit till oss och som nu enligt nya beslut kommer till oss kostar kommunen 14-16.000 kronor/år bara att ha i skolan. Detta är inte finansierat av staten och kommunen måste således ta pengar från annan kommunal verksamhet för att klara finansieringen".

Även om apatin vore verklig finns det en gräns för vilka åtaganden Sverige kan göra.

 


B.

Även med de förutsättningar för diskussionen som gäller i svenska massmedia blir det alltmer uppenbart att mycket bygger på lögn och bedrägeri, bluff och båg.

Varför kommer så många just hit? Sverige har under de senaste åren tagit emot över 400 apatibarn. För Norge är motsvarande siffra 7, för Finland 4.

Varför denna apati just nu? Från att det år 2000 kom ett barn har ökningen varit:

2001: 15

2002: 65

2003: 143

2004: 182.

Till detta kommer att nästan samtliga kommer från vissa bestämda områden: f.d. Sovjetunionen och f.d. Jugoslavien. Det är fattiga områden, där familjerna skulle dra en fantastisk ekonomisk vinstlott, om de får stanna i Sverige.

Är det långtsökt att i detta läge misstänka:

- att det hela sker organiserat?

- att man söker sig hit med direktiv för sitt agerande?

- att man väljer just Sverige därför att det här är lättast att få sin vilja igenom? 2)

Nej, det är inte långtsökt, men misstankar räcker inte. För att slutsatser ska kunna dras krävs fakta, som bekräftar misstankarna.

Sådana fakta börjar nu alltmer komma fram:

Polismän som följt med apatibarn på flyget ut ur Sverige har kunnat notera hur de där påfallande snabbt kvicknar till.

 


Erfarenheter från Norge visar att apatibarn frisknar till när de skils från föräldrarna.

Ur SvD den 22/11 -05:

"Sex flyktingbarn som hade blivit apatiska i Sverige fick vård i Norge. Inom fyra veckor hade alla blivit mycket piggare."

"Ett av barnen, en tioåring, satt i rullstol, använde blöjor, hade slutat prata och åt inte själv.

Fyra veckor senare hade tillståndet förbättrats radikalt.

- Vi fick ett barn som gick, som pratade, lekte och inte använde blöjor, säger Inger Schanche, chef för hälsokontoret för asylsökande i Bärums kommun utanför Oslo.

Hon ifrågasätter det svenska systemet där föräldrarna själva får ta ansvar om barnen.

- När barn är så här sjuka är det en fråga för utbildad personal.

Den norska modellen innebär att sjukvårdspersonal är närvarande dygnet runt i flera veckor och att barnen och föräldrarna sover i skilda rum."

 


Personal på Migrationsverket har anmält ett antal apatibarnsföräldrar för att medvetet ha vanvårdat sina barn.

Ur SvD den 22/11 -05:

"Migrationsverket misstänker att vissa apatiska flyktingbarn medvetet vanvårdas av vuxna för att familjen lättare ska få uppehållstillstånd. Verket har polisanmält ett tiotal fall. Minst två gånger har apatiska barn förts med ambulans akut till sjukhus med förgiftningssymtom. Trots det har varken vårdpersonal eller socialtjänst polisanmält.

Personal på ett behandlingshem har sett föräldrar hälla ut näringslösningen som deras apatiska barn skulle ha. Behandlingshemmets personal har anmält händelserna till socialtjänsten. Trots det polisanmälde inte socialtjänsten fallet.

Det finns misstankar om att barn utsatts för sexuella övergrepp samt människorov.

Vid minst två tillfällen har apatiska barn förts akut med ambulans till sjukhus med förgiftningssymtom.

När det finns misstanke om att grova brott begås mot barn bryts sekretessen och vårdpersonal eller socialtjänst är skyldig att polisanmäla brott. Trots flera misstankar om oegentligheter när det gäller apatiska flyktingbarn har inga polisanmälningar gjorts.

Den socialarbetare eller läkare som inte anmäler ett misstänkt brott riskerar åtalas för tjänstefel. "

Frågan är det ens rör sig om "föräldrarnas" egna barn:

"Migrationsverket och polisen har sedan tidigare haft misstankar om att de apatiska barn som utsätts för brott inte alltid är föräldrarnas biologiska barn, utan kanske gatubarn eller barnhemsbarn som köpts."

Migrationsverket har än så länge inte rätt att via DNA-test kontrollera om barnen är föräldrarnas biologiska barn.

Till detta kommer nu andra uppgifter.

Ur SvD den 24/11 -05:

"RYSK 'RESEBYRÅ' LÄR UT APATIBLUFF

Ryska 'resebyråer' som specialiserat sig på asylresor till Sverige lämnade så sent som i somras tips om vilka läkemedel föräldrar bör använda för att få barn att framstå som apatiska. Flera källor bekräftar att barn ofta utnyttjas i asylprocessen.

Flera av varandra oberoende källor bekräftar uppgifter om att det finns en affärsmässig verksamhet i Ryssland och forna Sovjetrepubliker av asylresor till Sverige. En viktig del är att utnyttja barnen för att kunna få asyl. "

"En svensk affärsman som SvD har talat med, och som under tio år arbetat i Moskva, har själv besökt en kedja 'resebyråer', två i Moskva och en i S:t Petersburg, som erbjudit resor där resenärerna i det närmaste garanteras permanent uppehållstillstånd i Sverige. Byråerna har haft filialer i länder som Georgien, Azerbajdzjan, Armenien och Uzbekistan.

'Resebyrån' erbjöd detaljerade instruktioner om hur man får barn att framstå som sjuka och apatiska och även angav vilken typ av medicin som var lämplig att ge dem. Att ge barnen medicin i Sverige varnade resebyråerna för om den inte kunde gömmas på ett tillförlitligt sätt, till exempel i ändtarmen. I fönstret fanns helt öppen reklam för verksamheten med texten 'Vill du bli medborgare i Sverige?' säger han."

"I informationen från 'resebyrån' i Moskva står det, enligt den besökare SvD har talat med, att inga dokument ska tas med till Sverige eftersom det utgör en risk att bli tillbakaskickad direkt. I de fall som personerna får avslag har 'resebyråerna' uppmanat att resenärerna ska hålla sig undan. Präster och Svenska kyrkan anges som mycket tillförlitliga att söka hjälp hos. Även ett antal advokater namnges och ryska kontaktpersoner i Sverige."

 


REDAN TRE ÅR TIDIGARE har tidningen dock skrivit om detta.

Ur SvD den 17/7 -02:

"RYSKA RESEBYRÅER SÄLJER PÅHITTADE FLYKTINGHISTORIER

Asylresor till Sverige och Norge, men även till andra västeuropeiska länder som Tyskland, Holland och Storbritannien, är en lukrativ industri i till exempel Ryssland och Ukraina."

"Kvaliteten på de resebyråer som organiserar asylresor varierar. En del ger dåliga tips, andra arbetar mycket professionellt. Bakom deras råd och anvisningar ligger en omfattande analys av Migrationsverket och det svenska regelsystemet.

- De vet exakt vilka frågor som ställs, de har analyserat värdet av att berättelsen är trovärdig, de känner till verkets adresser och öppettider, berättar en tjänsteman vid Migrationsverket som vill vara anonym.

Påhittade historier, falska identiteter och andra metoder syftar till att hålla sig kvar i Sverige så länge som möjligt och försvåra en framtida verkställighet av beslut om avvisning.

Egentligen är det ytterst få personer från före detta Sovjet som beviljas asyl i Sverige eftersom de anses sakna rimliga skäl att fly sitt hemland. Den växande grupp som på olika sätt söker sig till Sverige kan delas in i två huvudkategorier, uppger SvD:s källor inom Migrationsverket.

- Hederliga människor som vill komma hit för att de vill leva ett bättre liv. De har i stort sett aldrig asylgrundande skäl att få stanna.

- Kriminella personer som ansöker om asyl för att få stanna under en period. Hur många som hittills har kommit är svårt att uppskatta. 'De är ett icke-oväsentligt antal', säger en tjänsteman."

Ur en annan SvD-artikel samma dag i juli:

"En av dem bjuder ut resor på en Internet-hemsida som pryds av en vacker vy av Riddarfjärden, Riddarholmen och Gamla stan. Säljaren konstaterar inledningsvis att det finns svaga punkter i de europeiska ländernas immigrationslagstiftning. Sedan lyder reklamtexten, i översättning:

'Jag ordnar berättelser för flyktingar. Den historia jag förbereder är sådan att även om asylansökan avslås, måste myndigheterna bevilja Er uppehålls- och arbetstillstånd.'"

"Arrangören är uppenbarligen specialiserad på Sverige och Norge. Han utlovar garantier för att den som köper 'asylresan' ska få stanna. Han erbjuder konsultation via e-mejl eller direkt under några dagars turistresa till Sverige. Arrangören upplyser om att fram till dess ett arbete kan ordnas erhålls socialbidrag från staten, gratis boende i flyktingförläggning och så småningom en lägenhet. 'Språkstudier är gratis', tilläggs det.

Ett paket för 1 000 dollar innebär också en sista konsultation på hotell i Sverige då arrangören finslipar vad som väntar på Migrationsverket.

'Jag håller förhör på sådant sätt som Migrationsverkets handläggare kommer att göra.'"

Artikeln år 2002 publicerades ju mitt under semestersäsongen, och blev föga uppmärksammad.

Detsamma gällde dock till stor del SvD-artiklarna 2005. Med tanke på deras innehåll borde de ha resulterat i stort pådrag i radio och TV. Uppgifterna i dem lyftes inte fram, utan berördes mest indirekt - genom upprörda utfall om "misstänkliggörande".

Det är en beprövad metod, när argument saknas: höj rösten!

 

 


 

 Se vidare:

Ankarbarn

Apatiskt

Barn som ankare

Brev till DO

Dyr apati

"Flykting"-barn utnyttjas

Nadina

På falska papper

Slag i luften

Tre flugor på smällen

Undermedicin

 


 

 

1) Citationstecknen föranleds av att det i verkligheten inte handlar om flyktingar, utan om migranter. (Åter)

2) Lätt att få sin vilja igenom - genom de starka lobbygrupperingarna här. (Åter)