Inte bara Sandberg

Svensk flyktingpolitik bedrivs i syfte att rädda människor undan förtryck och förföljelse. Det paradoxala blir nu alltmer uppenbart: denna flyktingpolitik leder till förtryck och förföljelse av människor här i Sverige.

Länge har stått klart att den förda politiken går på tvärs mot folkviljan. Vid det enda tillfälle, då en folkomröstning hållts i frågan - i Sjöbo kommun 1988 - uttalade sig 67% mot en flyktingmottagning. Detta motsvarar opinionen även på riksnivå. Enligt samstämmiga opinionsmätningar under 90-talet önskar 60-70% av svenskarna en mer restriktiv flyktingpolitik.

Länge har också stått klart att företrädare för denna folkopinion haft svårt att komma till tals i massmedia - något som för övrigt omnämnts uppskattande av invandringsminister Pierre Schori i riksdagen den 21 maj i år. Bland de 15 personer som sedan den 1/1 -95 haft tre inlägg eller fler på DN Debatt kring invandring återfinns endast anhängare av en generös flyktingpolitik. I TV och radio blir slagsidan än tydligare. De få gånger en kritiker släppts fram har "säkerhetsarrangemangen" varit omfattande. Som regel har denne kritiker då mot sig 2, 3 eller fler motståndare.

Som i ingen annan fråga kan kritiska synpunkter på flyktingpolitiken rendera en skur av tillmälen: "flyktingfientlig", "främlingsfientlig", "invandrarfientlig", "rasist", "fascist", "svin" och "löss".

Flyktingpolitiken torde också intaga en särställning genom att den föranlett uteslutningar av personer ur inte mindre än tre olika partier: Centern, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Efter att Sten Andersson (m) medverkat på ett möte för "Folkviljan och massinvandringen" arbetade MUF-ordföranden hårt för att även denne skulle uteslutas ur sitt parti. För detta har han fått applåder från både LUF-ordföranden (fp) och Mona Sahlin (s).

Också yrkesförbud, ja till och med åtal, har krävts för att bestraffa kritiker av flyktingpolitiken. Debattören Kurdo Baksi krävde så sent som i maj i år att Kajsa Ekholm-Friedman skulle åtalas för de åsikter hon givit uttryck för i en tidningsartikel. I maj förra året krävde José Torres-Perez, ordförande i Örebroavdelningen för "Stoppa rasismen", att socialdemokraten Åke Wedin skulle stoppas i sin yrkeskarriär som lärare.

Kajsa Ekholm Friedman har undgått åtal och Åke Wedin arbetar kvar som lärare, men krav på yrkesförbud har nyligen dykt upp på nytt. De riktar sig nu mot Kenneth Sandberg, handläggare på Invandrarverkets mottagningsenhet i Malmö. Bakgrunden är dennes ordförandeskap i organisationen "Folkviljan och massinvandringen".

Invandringsminister Pierre Schori kommenterade saken i riksdagen den 21 maj. Han ansåg att "om en tjänsteman vid invandrarverket har rasistiska åsikter bör han eller hon överväga om det går att vara lojal mot arbetsgivaren.". Schori sade också: "Likaså är det rimligt att invandrarverket tar ställning till i vilken grad en sådan person tillåts ha kontakt med asylsökande."

Generaldirektören för invandrarverket, Lena Häll-Eriksson, gick steget längre i ett uttalande för massmedia. Hon tyckte att "det är klart olämpligt att människor med Kenneth Sandbergs uppfattningar arbetar hos oss". Hon sade vidare: "för att vi ska kunna göra något... måste någon vara beredd att ställa upp och vittna".

Debattören José Alberto Diaz följde upp genom en artikel i Aftonbladet den 2 juni:

"I kölvattnet på debatten om den invandrarfientliga organisationen Folkviljan och massinvandringen framkom att en av de aktiva i denna organisation också är handläggare på Invandrarverket. Det finns flera fall. Inom den offentliga makten - anställda på universitet eller inom förvaltning - sitter personer som har invandrarfientliga attityder och vissa medverkar i organisationer där rasistiska och främlingsfientliga grupperingar ingår.

Detta väcker frågor. Tillspetsat kan frågeställningen formuleras så här:

Får en person som har invandrarfientliga åsikter, eller rentav är aktiv i rasistiska organisationer sitta i en position som innebär arbete med människor med rötter i andra folkgrupper och kulturer?

Med andra ord: kan man vara lärare, läkare, domare, socialsekreterare och samtidigt rasist? Kan man ena dagen sprida flygblad med desinformation i invandrarfrågan och nästa dag fatta beslut i känsliga asylärenden som rör vilka som ska få stanna i landet? Förhoppningsvis svarar många nej på dessa frågor."

Varken Schori, Häll-Eriksson eller Diaz har klargjort vad de lägger in i begreppet "rasistiska åsikter" eller på vad sätt Sandberg hyser sådana. Har förespråkande av minskad invandring blivit liktydigt med "rasism"?

Kenneth Sandberg fick i slutet av juli ett varsel om uppsägning, undertecknat Lena Häll-Eriksson. Den formella grunden är dock varken hans ordförandeskap i Folkviljan eller hans åsikter om flyktingpolitik. Vad Häll-Eriksson nu åberopar är samarbetssvårigheter med kollegor.

Kan någon tro att detta är något annat än svepskäl? Skulle denna uppsägning ha kommit även om Sandberg inte varit politiskt engagerad i frågan om flyktingpolitik, i restriktiv riktning?

Dagspressen i Skåne publicerar nu artiklar om asylsökande som känt sig illa behandlade av Sandberg. De har inte fått de bidrag som de önskade. Kan inte detta lika gärna tolkas som att Sandberg gjort ett bra jobb, att han har hanterat skattebetalarnas medel på ett ansvarsfullt sätt? Det ligger väl i sakens natur, om inte alla ska få allt vad de begär, att några blir missnöjda?

Obestridligt är att samarbetssvårigheter föreligger, mellan Kenneth Sandberg och hans arbetskollegor på mottagningsenheten. En majoritet av dem vill ha bort honom. Uppenbarligen har detta samband med olika syn på arbetsuppgiften - ska de vara lojala i första hand med de asylsökande eller i första hand med skattebetalarna? Vilka bidrag ska beviljas utöver norm?

Detta utesluter naturligtvis inte att Sandberg kan ha gjort ett antal verkliga misstag i sitt arbete. Förmodligen har de flesta människor emellanåt gjort direkta misstag, eller i varje fall sådant som kan framställas som misstag. Om sådant direkt efterlyses, såsom Lena Häll-Eriksson gjorde i media, då ger det förmodligen visst resultat.

Av "bara farten" har det spillt över i även allmänna vittnesmål om "flyktingfientlighet" på Invandrarverket. Den 7 augusti hade tidningen Arbetet en artikel med rubriken "Sandberg inte ensam - Rasism vanlig...". Detta var dock knappast meningen, det var ju Sandberg man var ute efter...

José Alberto Diaz ser nu ut att kunna få sin vilja igenom beträffande Kenneth Sandberg.

Vilka står näst i tur?

 


Tyvärr har DN DEBATT inte haft möjlighet att bereda plats för ovanstående artikel. Av utrymmesskäl.

 


 

 Niemüller-dikt