Aktuell kommentar - vecka 50/05

 

 

Förtjänst och skicklighet?

Utnämningsmakten är ett instrument som ingen regering vill avhända sig, säger Göran Persson. Samtidigt hävdar han, inför Konstitutionsutskottet, att hans utnämningar till generaldirektörer, domare och ambassadörer sker efter "förtjänst och skicklighet".

Vore så verkligen fallet, att dessa utnämningar skedde på objektiva grunder, då skulle de mindre kunna fungera som ett "instrument" för sittande regering.

Som framgick av SVT-programmet "Dokument inifrån" den 4/12 -05 är det svenska systemet unikt för Sverige - både i Storbritannien och i Norge fungerar det annorlunda.

Samma ordning som gäller idag tillämpades alltså under t ex regeringarna Hansson, Erlander och Palme.

Skillnaderna idag, under regeringen Persson, är tre:

1. Systemet utnyttjas hårdare. Det ingår i ett klimat av centralstyrning och följsamhet. Som statsminister tillåter Göran Persson inget statsråd att bli självständigt, rotationen på posterna är snabbare än tidigare.

2. Det finns nu fler myndigheter än tidigare. Det handlar om 226 generaldirektörsposter. Tillsammans med tjänster som ambassadörer, domare och landshövdingar blir det cirka 500 tjänster som utses direkt av regeringen.

3. Löneskillnaderna och pensionförmånerna är nu - särskilt efter inträdet i EU - större än tidigare. Det betyder alltså mer att antingen få eller inte få en post.

I länder som Storbritannien och Norge utlyses denna typ av tjänster offentligt, så att envar kan söka. Sedan avgörs tillsättningen i konkurrens mellan olika sökande. Man har då en kravprofil på jobbet och de som söker får klargöra sina meriter genom intervjuer samt dokumentation av tidigare anställningar och genomgångna utbildningar. Det som bäst svarar mot kraven får jobbet. Det hela redovisas offentligt, så det kan konstateras att allt gått rätt till. Statsministern har under denna process inget avgörande inflytande.

Detta är också ett system som finns i Sverige, inom övrig offentlig sektor. Med tanke på hur påpassade både statliga och privata företag är vid tillsättningar, om att ingen form av diskriminering förekommit, blir kontrasten här skarp!

En viktig förutsättning för utnämningssystemet ska kunna fylla sin funktion av maktinstrument för sittande regering är att de kan ske i det fördolda, utan insyn och öppen redovisning. Detta ger utrymme för godtycke och kameraderi.

Statsministern kan fritt handplocka utan hänsyn till objektiva meriter, han kan lägga sina "pussel" med personer och lediga (eller lediggjorda) tjänster.

Detta system är ägnat att redan på ett tidigt stadium mjuka upp ryggar och skapa ja-sägare. Det ger Persson en makt som sträcker sig in i andra partier. Den politiker som vill ha reträttposter gör ju klokt i att inte förarga statsministern. Bo Lundgren, partiledare för (m), blev chef för Riksgäldskontoret. Så hade möjligen inte blivit fallet om han hade varit vassare som oppositionsledare.

Här ligger också en urvalsmekanism. Vad som avgör att personer kommer i fråga är att de har en gentemot högsta ledningen lojal hållning - inte integritet, självständighet och egen initiativförmåga. En påminnelse om den saken gav förlamningen vid den senaste katastrofen, tsunamin.

En påfallande stor andel av tjänsterna är bara tillfälligt tillsatta. Detta ger naturligtvis en extra hållhake.

Inga-Britt Ahlenius, tidigare chef för Riksrevisionsverket, säger i SVT-programmet: "- Jag menar att Sverige bryter mot FN:s resolution mot korruption, som kräver att statstjänstemän ska tillsättas öppet och på meriter. "

I DN den 22/12 -04 skriver Ahlenius: "Korruption är missbruk av makt och regeringen missbrukar sin utnämningsmakt till att förläna höga ämbeten i staten till politiska vänner på outgrundliga meriter."

Det blir fritt fram att belöna sig själva, sina vänner och favoriter.

Nackdelen med det svenska systemet är alltså att det ger sämre kvalitet, på två sätt:

a) Man får inte den person som har de bästa kvalifikationerna

b) Man får beroendeförhållanden, som kan verka förlamande.

Den sämre kvalitén betyder en lägre effektivitet, som i princip kan ligga på två plan:

verksamheten blir mer kostsam än nödvändigt

verksamheten lever sämre upp till uppsatta mål.

Det senare kan konkret betyda att instanser som ska vara opartiska, exempelvis domstolar och JK, inte fungerar så. Medborgarna behandlas inte lika.

Sverige har världens högsta skattetryck - vad får vi för det?

 

 

 "Man måste i distributionen av alle kall och officier se på vars och ens kapacitet och varken på vänskap eller frändskap..."

Riktlinjer för tillsättning av offentliga ämbeten 1634, från Axel Oxenstierna

 


 

 

 Se vidare:

Antalet myndigheter

Det politiska frälset

Generaldirektör

Godtyckligt styre

Korruption på svenska

Maktens belöningar

Sju dåliga skämt

Svällande regeringskansli

Överklagan om "Öppna Kanalen"