Antalet myndigheter igen

Hur många är egentligen myndigheterna i Sverige?

Buden varierar. Det går förmodligen att räkna på mer än ett sätt.

Så här skriver Kurt Lundgren på sin blog den 31/10 -05:

"Efter en del ganska efterhängset mejlande är det med en viss tillfredställelse jag som första blogg i Sverige kan scoopa med det exakta antalet myndigheter och hur många anställda de har; jag började intressera mig för saken för flera år sedan; här är nu resultatet.

Som ni minns visste inte ens regeringen hur många myndigheter Sverige har, därför tillsattes en utredning inom Statskontoret; det som återges här är den avslutande tabellen med alla myndigheter. Ni ser själva hur mycket som kan skäras bort och vilka besparingar som är möjliga - detta återkommer jag till, men kom gärna med er egen lista över allt det onödiga som denna pysselregering gett oss i sin godhet.

Antalet anställda inom byråkratin uppgår till 230 976 personer, sex-sju procent av samtliga anställda i landet är alltså myndighetspersoner. Ökningen har varit oerhört snabb de senaste fem åren - vi har sedan år 2000 fått 1 588 fler myndighetspersoner."


"MYNDIGHET Antal

DOMSTOLAR

ARBETSDOMSTOLEN 1

ARRENDENÄMNDERNA HYRESNÄMNDERNA 12

HOVRÄTTERNA 6

HÖGSTA DOMSTOLEN 1

KAMMARRÄTTERNA 4

LÄNSRÄTTERNA 23

MARKNADSDOMSTOLEN 1

PATENTBESVÄRSRÄTTEN 1

REGERINGSRÄTTEN 1

TINGSRÄTTERNA 62

SUMMA DOMSTOLAR 112


AFFÄRSVERK

AFFÄRSVERKET SVENSKA KRAFTNÄT 1

LUFTFARTSVERKET 1

SJÖFARTSVERKET 1

SUMMA AFFÄRSVERK 3


UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA 1

DANSHÖGSKOLAN 1

DRAMATISKA INSTITUTET 1

FÖRSVARSHÖGSKOLAN 1

GÖTEBORGS UNIVERSITET 1

HÖGSKOLAN DALARNA 1

HÖGSKOLAN I BORÅS 1

HÖGSKOLAN I GÄVLE 1

HÖGSKOLAN I HALMSTAD 1

HÖGSKOLAN I KALMAR 1

HÖGSKOLAN I SKÖVDE 1

HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA 1

HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD 1

HÖGSKOLAN PÅ GOTLAND 1

IDROTTSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM 1

KARLSTADS UNIVERSITET 1

KAROLINSKA INSTITUTET 1

KONSTFACK 1

KUNGL. KONSTHÖGSKOLAN 1

KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM 1

KUNGL. TEKNISKA HÖGSKOLAN 1

LINKÖPINGS UNIVERSITET 1

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 1

LUNDS UNIVERSITET 1

LÄRARHÖGSKOLAN I STOCKHOLM 1

MALMÖ HÖGSKOLA 1

MITTUNIVERSITETET 1

MÄLARDALENS HÖGSKOLA 1

OPERAHÖGSKOLAN I STOCKHOLM 1

STOCKHOLMS UNIVERSITET 1

SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET 1

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA 1

TEATERHÖGSKOLAN I STOCKHOLM 1

UMEÅ UNIVERSITET 1

UPPSALA UNIVERSITET 1

VÄXJÖ UNIVERSITET 1

ÖREBRO UNIVERSITET 1

SUMMA UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR 37


MYNDIGHETER I MYNDIGHETSKONCERNER

ARBETSMARKNADSSTYRELSEN/ARBETSMARKNADSVERKET 1

EKOBROTTSMYNDIGHETEN 1

KRIMINALVÅRDSSTYRELSEN/KRIMINALVÅRDSVERKET 1

KRONOFOGDEMYNDIGHETEN I ESKILSTUNA 1

KRONOFOGDEMYNDIGHETEN I GÄVLE 1

KRONOFOGDEMYNDIGHETEN I GÖTEBORG 1

KRONOFOGDEMYNDIGHETEN I HÄRNÖSAND 1

KRONOFOGDEMYNDIGHETEN I JÖNKÖPING 1

KRONOFOGDEMYNDIGHETEN I KALMAR 1

KRONOFOGDEMYNDIGHETEN I KARLSTAD 1

KRONOFOGDEMYNDIGHETEN I MALMÖ 1

KRONOFOGDEMYNDIGHETEN I STOCKHOLM 1

KRONOFOGDEMYNDIGHETEN I UMEÅ 1

LANTMÄTERIVERKET 22

LOKALA KRIMINALVÅRDSMYNDIGHETERNA +

TRANSPORTTJÄNSTEN 36

LOKALA POLISORGANISATIONEN (LÄNSPOLISMYNDIGHETER) 21

LÄNSARBETSNÄMNDERNA 20

RIKSARKIVET OCH LANDSARKIVEN 8

RIKSPOLISSTYRELSEN 1

SKATTEVERKET 1

SKOGSSTYRELSEN 1

SKOGSVÅRDSSTYRELSEN DALARNA-GÄVLEBORG (WX) 1

SKOGSVÅRDSSTYRELSEN JÖNKÖPING-KRONOBERG (FG) 1

SKOGSVÅRDSSTYRELSEN MELLANNORRLAND (YZ) 1

SKOGSVÅRDSSTYRELSEN MÄLARDALEN (ABCDU) 1

SKOGSVÅRDSSTYRELSEN NORRBOTTEN (BD) 1

SKOGSVÅRDSSTYRELSEN SÖDRA GÖTALAND (KLMN) 1

SKOGSVÅRDSSTYRELSEN VÄRMLAND-ÖREBRO (ST) 1

SKOGSVÅRDSSTYRELSEN VÄSTERBOTTEN (AC) 1

SKOGSVÅRDSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALAND (OPR) 1

SKOGSVÅRDSSTYRELSEN ÖSTRA GÖTALAND (EH) 1

STATENS KRIMINALTEKNISKA LABORATORIUM 1

SÄKERHETSPOLISEN 1

SUMMA MYNDIGHETER I MYNDIGHETSKONCERNER 135


MYNDIGHETER UTAN EGEN PERSONAL

ALKOHOLSORTIMENTSNÄMNDEN 1

ARVSFONDSDELEGATIONEN 1

BERGSSTATEN 1

CENTRALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN 1

DELEGATIONEN FÖR FOLKSRÄTTSLIG GRANSKNING AV VAPENPROJEKT 1

EKONOMISKA RÅDET 1

FIDEIKOMMISSNÄMNDEN 1

FONDEN FÖR FUKT- OCH MÖGELSKADOR (SMÅHUSSKADENÄMNDEN) 1

FORSKARSKATTENÄMNDEN 1

FÖRSVARETS UNDERRÄTTELSENÄMND 1

GRANSKNINGSNÄMNDEN FÖR FÖRSVARSUPPFINNINGAR 1

HÖGSKOLANS AVSKILJANDENÄMND 1

ILO-KOMMITTÉN 1

JÄMSTÄLLDHETSNÄMNDEN 1

KRIGSFÖRSÄKRINGSNÄMNDEN 1

KRIMINALVÅRDSNÄMNDEN 1

KÄRNAVFALLSFONDENS STYRELSE 1

LAGRÅDET 1

LOKALA SÄKERHETSNÄMNDER VID KÄRNTEKNISKA ANLÄGGNINGAR 5

NOTARIENÄMNDEN 1

NÄMNDEN FÖR ELEKTRONISK FÖRVALTNING 1

NÄMNDEN FÖR HEMSLÖJDSFRÅGOR 1

NÄMNDEN FÖR LÖN TILL RIKSREVISORER 1

NÄMNDEN FÖR RH-ANPASSAD UTBILDNING 1

NÄMNDEN FÖR STYRELSEREPRESENTATIONSFRÅGOR 1

NÄMNDEN MOT DISKRIMINERING 1

OLJEKRISNÄMNDEN 1

PARTIBIDRAGSNÄMNDEN 1

REDERINÄMNDEN 1

REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I GÖTEBORG 1

REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I LINKÖPING 1

REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I LUND 1

REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I STOCKHOLM 1

REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I UMEÅ 1

REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I UPPSALA 1

REGISTERNÄMNDEN 1

RESEGARANTINÄMNDEN 1

RIKSDAGENS ARVODESNÄMND 1

RIKSDAGENS VALPRÖVNINGSNÄMND 1

RIKSDAGENS ÖVERKLAGANDENÄMND 1

RIKSVÄRDERINGSNÄMNDEN 1

RÄTTSHJÄLPSNÄMNDEN 1

SKATTERÄTTSNÄMNDEN 1

SKILJENÄMNDEN I VISSA TRYGGHETSFRÅGOR 1

SKOLVÄSENDETS ÖVERKLAGANDENÄMND 1

STATENS ANSVARSNÄMND 1

STATENS NÄMND FÖR ARBETSTAGARES UPPFINNINGAR 1

STATENS PERSONADRESSREGISTERNÄMND 1

STATENS TJÄNSTEPENSIONS- OCH GRUPPLIVNÄMND 1

STATENS UTLANDSLÖNENÄMND 1

STATSRÅDSARVODESNÄMNDEN 1

STYRELSEN FÖR SAMEFONDEN 1

STÄNGSELNÄMNDEN 1

SVENSKA FAO-KOMMITTÉN 1

SVENSKA UNESCORÅDET 1

TALTIDNINGSNÄMNDEN 1

TJÄNSTEFÖRSLAGSNÄMNDEN FÖR DOMSTOLSVÄSENDET 1

UTRIKESFÖRVALTNINGENS ANTAGNINGSNÄMND 1

VETERINÄRA ANSVARSNÄMNDEN 1

ÖVERKLAGANDENÄMNDEN FÖR HÖGSKOLAN 1

ÖVERKLAGANDENÄMNDEN FÖR TOTALFÖRSVARET 1

SUMMA MYNDIGHETER UTAN EGEN PERSONAL 65


 ALLMÄNNA FÖRVALTNINGSMYNDIGHETER

ALLMÄNNA PENSIONSFONDERNA 6

ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN 1

ARBETSGIVARVERKET 1

ARBETSLIVSINSTITUTET 1

ARBETSMILJÖVERKET 1

ARKITEKTURMUSEET 1

BANVERKET 1

BARNOMBUDSMANNEN 1

BOKFÖRINGSNÄMNDEN 1

BOLAGSVERKET 1

BOVERKET 1

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET 1

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 1

CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN 1

DATAINSPEKTIONEN 1

DJURSKYDDSMYNDIGHETEN 1

DOMSTOLSVERKET 1

EKONOMISTYRNINGSVERKET 1

ELSÄKERHETSVERKET 1

EXPERTGRUPPEN FÖR EU-FRÅGOR 1

EXPORTKREDITNÄMNDEN 1

FASTIGHETSMÄKLARNÄMNDEN 1

FINANSINSPEKTIONEN 1

FISKERIVERKET 1

FOLKE BERNADOTTEAKADEMIN 1

FORSKNINGSRÅDET FÖR ARBETSLIV OCH SOCIALVETENSKAP 1

FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH 

SAMHÄLLSBYGGANDE 1

FORTIFIKATIONSVERKET 1

FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA 1

FÖRSVARETS MATERIELVERK 1

FÖRSVARETS RADIOANSTALT 1

FÖRSVARSMAKTEN 1

FÖRSÄKRINGSKASSAN 1

GENTEKNIKNÄMNDEN 1

GLESBYGDSVERKET 1

GRANSKNINGSNÄMNDEN FÖR RADIO OCH TV 1

HANDELSFLOTTANS KULTUR- OCH FRITIDSRÅD 1

HANDIKAPPOMBUDSMANNEN 1

HARPSUNDSNÄMNDEN 1

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS ANSVARSNÄMND 1

HÖGSKOLEVERKET 1

INSPEKTIONEN FÖR ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1

INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER 1

INSTITUTET FÖR ARBETSMARKNADSPOLITISK UTVÄRDERING 1

INSTITUTET FÖR PSYKOSOCIAL MEDICIN 1

INSTITUTET FÖR RYMDFYSIK 1

INSTITUTET FÖR TILLVÄXTPOLITISKA STUDIER 1

INSÄTTNINGSGARANTINÄMNDEN 1

INTEGRATIONSVERKET 1

INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORET FÖR UTBILDNINGSOMRÅDET 1

JUSTITIEKANSLERN 1

JÄMSTÄLLDHETSOMBUDSMANNEN 1

JÄRNVÄGSSTYRELSEN 1

KAMMARKOLLEGIET 1

KEMIKALIEINSPEKTIONEN 1

KOMMERSKOLLEGIUM 1

KONJUNKTURINSTITUTET 1

KONKURRENSVERKET 1

KONSTNÄRSNÄMNDEN 1

KONSUMENTVERKET KO 1

KRISBEREDSKAPSMYNDIGHETEN 1

KUNGL. BIBLIOTEKET 1

KUSTBEVAKNINGEN 1

LIVRUSTKAMMAREN, SKOKLOSTERS SLOTT OCH HALLWYLSKA MUSEET 1

LIVSMEDELSEKONOMISKA INSTITUTET 1

LIVSMEDELSVERKET 1

LOTTERIINSPEKTIONEN 1

LUFTFARTSSTYRELSEN 1

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN 1

LÄKEMEDELSVERKET 1

LÄNSSTYRELSEN I BLEKINGE LÄN 1

LÄNSSTYRELSEN I DALARNAS LÄN 1

LÄNSSTYRELSEN I GOTLANDS LÄN 1

LÄNSSTYRELSEN I GÄVLEBORGS LÄN 1

LÄNSSTYRELSEN I HALLANDS LÄN 1

LÄNSSTYRELSEN I JÄMTLANDS LÄN 1

LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN 1

LÄNSSTYRELSEN I KALMAR LÄN 1

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 1

LÄNSSTYRELSEN I NORRBOTTENS LÄN 1

LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN 1

LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN 1

LÄNSSTYRELSEN I SÖDERMANLANDS LÄN 1

LÄNSSTYRELSEN I UPPSALA LÄN 1

LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN 1

LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERBOTTENS LÄN 1

LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN 1

LÄNSSTYRELSEN I VÄSTMANLANDS LÄN 1

LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 1

LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN 1

LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN 1

MEDLINGSINSTITUTET 1

MIGRATIONSVERKET 1

MODERNA MUSEET 1

MYNDIGHETEN FÖR INTERNATIONELLA ADOPTIONSFRÅGOR 1

MYNDIGHETEN FÖR KVALIFICERAD YRKESUTBILDNING 1

MYNDIGHETEN FÖR SKOLUTVECKLING 1

MYNDIGHETEN FÖR SVERIGES NÄTUNIVERSITET 1

MYNDIGHETEN FÖR UTLÄNDSKA INVESTERINGAR I SVERIGE (ISA) 1

NATIONALMUSEUM MED PRINS EUGENS WALDEMARSUDDE 1

NATIONELLT CENTRUM FÖR FLEXIBELT LÄRANDE 1

NATURHISTORISKA RIKSMUSEET 1

NATURVÅRDSVERKET 1

NORDISKA AFRIKAINSTITUTET (NAI) 1

NÄMNDEN FÖR OFFENTLIG UPPHANDLING 1

OMBUDSMANNEN MOT DISKRIMINERING PÅ GRUND AV SEXUELL LÄGGNING (HOMO) 1

OMBUDSMANNEN MOT ETNISK DISKRIMINERING (DO) 1 PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET 1

POLARFORSKNINGSSEKRETARIATET 1

POST- OCH TELESTYRELSEN 1

PREMIEPENSIONSMYNDIGHETEN 1

PRESSTÖDSNÄMNDEN 1

RADIO- OCH TV- VERKET 1

REGERINGSKANSLIET 1

REVISORSNÄMNDEN 1

RIKSANTIKVARIEÄMBETET 1

RIKSBANKEN 1

RIKSDAGENS OMBUDSMÄN JO 1

RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 1

RIKSGÄLDSKONTORET 1

RIKSREVISIONEN 1

RIKSTRAFIKEN 1

RIKSUTSTÄLLNINGAR 1

RYMDSTYRELSEN 1

RÅDET FÖR EUROPEISKA SOCIALFONDEN I SVERIGE 1

RÅDET FÖR FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSSAMARBETE INOM EU 1

RÄTTSHJÄLPSMYNDIGHETEN 1

RÄTTSMEDICINALVERKET 1

SAMARBETSNÄMNDEN FÖR STATSBIDRAG TILL TROSSAMFUND 1

SAMESKOLSTYRELSEN 1

SAMETINGET 1

SMITTSKYDDSINSTITUTET 1

SOCIALSTYRELSEN 1

SPECIALPEDAGOGISKA INSTITUTET 1

SPECIALSKOLEMYNDIGHETEN 1

SPRÅK- OCH FOLKMINNESINSTITUTET 1

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING 1

STATENS BIOGRAFBYRÅ 1

STATENS BOSTADSKREDITNÄMND 1

STATENS BOSTADSNÄMND 1

STATENS ENERGIMYNDIGHET 1

STATENS FASTIGHETSVERK 1

STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT 1

STATENS FÖRSVARSHISTORISKA MUSEER 1

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 1

STATENS HAVERIKOMMISSION 1

STATENS HISTORISKA MUSEER 1

STATENS INSTITUT FÖR KOMMUNIKATIONSANALYS (SIKA) 1

STATENS INSTITUT FÖR SÄRSKILT UTBILDNINGSSTÖD 1

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE 1

STATENS JORDBRUKSVERK 1

STATENS JÄRNVÄGAR 1

STATENS KONSTRÅD 1

STATENS KULTURRÅD 1

STATENS KVALITETS- OCH KOMPETENSRÅD 1

STATENS KÄRNKRAFTINSPEKTION 1

STATENS LJUD- OCH BILDARKIV 1

STATENS MARITIMA MUSEER 1

STATENS MUSEER FÖR VÄRLDSKULTUR 1

STATENS MUSIKSAMLINGAR 1

STATENS PENSIONSVERK 1

STATENS RÄDDNINGSVERK 1

STATENS SKOLVERK 1

STATENS STRÅLSKYDDSINSTITUT 1

STATENS UTSÄDESKONTROLL 1

STATENS VA-NÄMND 1

STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT 1

STATENS VÄG- OCH TRANSPORTFORSKNINGSINSTITUT 1

STATENS VÄXTSORTNÄMND 1

STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1

STATSKONTORET 1

STYRELSEN FÖR ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL 1

STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE (SIDA) 1

STYRELSEN FÖR PSYKOLOGISKT FÖRSVAR 1

SVENSKA INSTITUTET 1

SVENSKT BIOGRAFISKT LEXIKON 1

SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING 1

SVERIGES METEOROLOGISKA OCH HYDROLOGISKA INSTITUT 1

TALBOKS- OCH PUNKTSKRIFTSBIBLIOTEKET 1

TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT 1

TOTALFÖRSVARETS PLIKTVERK 1

TULLVERKET 1

TURISTDELEGATIONEN 1

UNGDOMSSTYRELSEN 1

UTLÄNNINGSNÄMNDEN 1

VALIDERINGSDELEGATIONEN 1

VALMYNDIGHETEN 1

VERKET FÖR HÖGSKOLESERVICE 1

VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM 1

VERKET FÖR NÄRINGSLIVSUTVECKLING 1

VETENSKAPSRÅDET 1

VÄGVERKET 1

ZORNSAMLINGARNA 1

ÅKLAGARMYNDIGHETEN 1

ÖVERKLAGANDENÄMNDEN FÖR STUDIESTÖD 1

SUMMA ALLMÄNNA FÖRVALTNINGSMYNDIGHETER 200


SUMMA SAMTLIGA MYNDIGHETER 552

 

Till detta lägges den primär och sekundärkommunala byråkratin, minst lika stor, vilket innebär att antalet byråkrater, in toto, uppgår till mellan tio och 15 procent av den totala arbetskraften i landet."


 Se vidare:

Dyra myndigheter

Många myndigheter

Växande myndigheter