Överklagande till Länsrätten

Medborgerliga Studiegrupper skrev våren 2001 till Radio- och TV-verket med anledning av Öppna Kanalens hantering av yttrandefriheten. Under hösten har vi utvecklat våra resonemang.

Radio-och TV-verket har nu tagit ställning i frågan. MSG:s skrivelse lämnas utan avseende.

Möjlighet finns att överklaga detta beslut till Länsrätten. Det gör MSG i skrivelsen nedan.

Stockholm, den 3.11.2001

Till
länsrätten i Stockholms län

Överklagande av beslut från Radio- och TV-verket, diarienummer 231/01

Medborgerliga Studiegrupper (MSG) överklagar härmed Radio- och TV-verkets beslut av den 26/10 2001 om fortsatt förordnande för Föreningen Öppna Kanalen i Stockholm som lokalt kabelsändarföretag.

Vi menar att föreningen klart brutit mot sina åtaganden och därför inte bör få förnyat sändningstillstånd.

Enligt 8 kap. 5 § radio- och TV-lagen (1996:844) föreskrivs att ett lokalt kabelsändarföretag skall vara:

en sådan juridisk person som har bildats för att bedriva lokala kabelsändningar och som kan antas låta olika intressen och meningsriktningar komma till tals i sin verksamhet

samt att

ett lokalt kabelsändarföretag skall i sin sändningsverksamhet sträva efter vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet.

Enligt Öppna Kanalens stadgar, § 3 om Medlemskap, anges att medlemskap i föreningen kan sökas av föreningar med en demokratisk grundsyn och en demokratisk föreningsstruktur.

Trots detta avslog Öppna Kanalen i Stockholm den 18/1 2001 en medlemsansökan från Medborgerliga Studiegrupper.

Detta skedde utan motivering, men till Radio- och TV-verket har senare anförts en motivering i två led, nämligen att

a) MSG är "negativ till invandring"

b) Öppna Kanalen har en stor andel invandrarföreningar

Till Radio- och TV-verket har vi förklarat att MSG inte har någon allmänt negativ hållning till vare sig invandring eller invandrare. Vi menar däremot att den pågående - mycket omfattande - invandringen till Sverige behöver minskas och bli bättre kontrollerad.

Det är en ståndpunkt som i varje fall måste få diskuteras!

Vi kan inte se att minskad invandring står i strid med intressena hos de invandrare som nu finns i Sverige. Men även om så skulle vara fallet är det inte rimligt att låta detta bli utslagsgivande när det gäller yttrandefrihet.

Öppna Kanalen är till för att låta olika meningar komma fram. Den fria debatten måste då kunna omfatta även invandringspolitiken. Logiken i Öppna Kanalens resonemang blir att invandrare ges en form av vetorätt beträffande demokratiska fri- och rättigheter i Sverige.

Invandrarna förutsätts taga illa vid sig om vi svenskar får diskutera invandringen, därför ska inget utrymme upplåtas för en sådan diskussion - inte ens inom Öppna Kanalen, som tillkom just för att vidga yttrandefriheten.

Detta är, menar vi, att låta den hittillsvarande invandringen till Sverige få helt onödigt negativa konsekvenser.

 


Radio- och TV-verkets beslut av den 26/10 -01, angående MSG:s skrivelse i ärendet, lyder som följer:

"...kan verket konstatera att Föreningens Öppna Kanalen i Stockholm beslut är taget i enlighet med föreningens stadgar och att det inte kan anses strida mot Radio- och TV-lagens intentioner om förordnande av lokala kabelsändarföretag. Medborgerliga Studiegrupper har - enligt de regler som Föreningen Öppna Kanalen har för icke medlemmar - erbjudits möjlighet att sända i kanalen. Skrivelsen skall därför lämnas utan åtgärd."

Logiken i det beslutet blir att det är acceptabelt att Öppna Kanalen utan bärande motivering nekar vilkensomhelst ideell förening att bli medlem, så länge föreningen ifråga erbjuds att sända som extern förening.

Vi menar att denna senare möjlighet blir bara formell för en liten förening, när priset sätts till 3.000 kronor i timmen. Strävar man verkligen efter "vidaste möjliga yttrandefrihet" måste MSG ges möjlighet att sända som medlemsförening. Då blir priset mindre än 200 kronor per sändningstimme och det finns möjlighet till ett sändningsschema.

Ska en förening nekas medlemskap måste skäl anföras för detta - skäl som har stöd i föreningens stadgar. Öppna Kanalens stadgar, § 3 Medlemskap, talar om att medlemskap kan sökas av föreningar som har "en demokratisk grundsyn" och "en demokratisk föreningsstruktur", men ingenstans har hävdats att Medborgerliga Studiegrupper inte skulle leva upp till det kriteriet.

För Medborgerliga Studiegrupper

Jan Milld
ordförande

 


 Se även: Yttrande till RTVV