Godtyckligt styre

Efter vilka kriterier tillsätts numera offentliga tjänster i Sverige?

Sker det objektivt och opartiskt, efter förtjänst och skicklighet? Är det sakliga meriter som avgör?

Eller är det mer avgörande att man har rätt åsikter, att man uttrycker sig politiskt trendigt? Vilken betydelse har "rätt" kontakter?

Detta aktualiseras genom en debattartikel i Dagens Industri den 10/2 2001, skriven av Lars Berglund - docent i konstvetenskap, särskilt östasiatisk, vid Lunds universitet.

 


Rubriken löd:

"MED VILKEN RÄTT SPOLAR STATEN 'FÖRTJÄNST OCH SKICKLIGHET'?"

Ingressen:

"Regeringen har börjat avvika från de lagstadgade kraven på saklig meritbedömning vid tillsättning av högre statliga ämbeten. Detta är särskilt allvarligt då regeringsbesluten inte går att överklaga; regeringen, som utnämner, är också den som tolkar om lagen följts vid en utnämning."

Artikeltexten:

"Rekryteringen till högre statliga ämbeten sker vanligen bland personer som har sin utbildning inom humaniora och samhällsvetenskap. Och de som söker sådana tjänster har rätt att få sina ansökningshandlingar sakligt värderade och korrekt behandlade.

Den rätten finns noga angiven både i regeringsformen (Rf 11:9) och i lagen om offentlig anställning (LOA §4).

Detta fungerar dock inte i praktiken.

Min redovisning nedan bygger på de erfarenheter som jag, under stigande förvåning, gjort i samband med min begäran om att få min ansökan till chefstjänsten på Östasiatiska muséet sakligt och korrekt behandlad.

Östasiatiska museet ingår numera i Statens museer för världskultur i Göteborg. Denna nya myndighet, som genom kohandel röstades igenom med en rösts övervikt i riksdagen, består av fyra museer - ett i Göteborg och tre i Stockholm.

Statens museer för världskultur förvaltar en av världens största samlingar av utomeuropeisk konst och är dessutom knutet till olika forskningsprojekt.

Till chef och överintendent för den nya myndigheten utnämndes 1998 Thommy Svensson. Han hade aldrig sysslat med muséer tidigare, och kunde inte heller uppvisa några dokumenterade kunskaper om de samlingar som muséerna förvaltar.

Som främsta merit åberopade Thommy Svensson att han tjänstgjort länge som professor i historia vid universiteten i Göteborg och Bergen. Han lade särskild tonvikt vid att hans speciella intressen var 'internationell historia' och 'globaliseringsprocessen'.

De senaste uppgifterna var väl anpassade till den 'mångkulturella' målsättning som kulturdepartmentet ställt upp för det nya världskulturprojektet. Men vad 'internationell historia' och 'globaliseringsprocessen' stod för i realiteten har Thommy Svensson aldrig behövt redovisa.

I ett pressklipp (SvD 24/12 1998), som Thommy Svensson låtit lägga ut på myndighetens hemsida, www.smvk.se, står fortfarande följande beskrivning att läsa: "För ett och ett halvt år sedan blev han professor och prefekt vid historiska institutionen i Göteborg. Hans inriktning är bland annat internationell historia och olika perspektiv på globaliseringsprocessen'. Samma uppgifter har förekommit i alla stora dagstidningar.

Men vid kontakt med universiteten i Göteborg och Bergen visar det sig att Thommy Svensson aldrig tjänstgjort som professor vid dessa institutioner! Kulturdepartementet och regeringens reaktion på dessa uppgifter (som de delgavs i oktober förra året) har uteblivit.

I stället har Thommy Svensson regeringens fortsatta förtroende att helt efter eget gottfinnande anställa nya chefer till de fyra specialmuseer som ingår i myndigheten.

Hur kan då kunskapsvärderingen och urvalsprocessen gå till i dessa fall?

Inga sakkunniga inom ämnesområdena har hittills kallats in för en rättvis utvärdering av sökandes akademiska och andra meriter.

På förfrågan om varför man inte gjort minsta ansats till att följa den lag som säger att endast saklig bedömning av förtjänst och skicklighet ska gälla vid statliga anställningar, svarade myndigheten att 'den lagen har man mer och mer gått ifrån'.

Vad har denna häpnadsväckande inställning fått för konsekvenser?

Åtminstone vid en chefstillsättning har Thommy Svensson anställt den uppenbart minst meriterade av sju sökande. Flera överklagade naturligtvis detta myndighetsövergrepp. Med åberopande av lagen om offentlig anställning har kulturdepartementet och regeringen i sin tur godkänt anställningen i fråga.

Samtidigt slår man fast att regeringens beslut inte går att överklaga. Lagen om offentlig anställning, som är till för att skydda medborgarna mot sådana myndighetsövergrepp, används nu således i stället för att skydda en myndighetschef som begår myndighetsövergrepp. Hur är detta möjligt?

Jo, regeringen, som utnämnt Thommy Svensson, har även ensamrätt att tolka lagen om offentlig anställning. Regeringsrätten uppger att den inte behandlar anställningsärenden.

Eftersom Sverige fortfarande saknar författningsdomstol kan en överklagande inte åberopa sina medborgerliga rättigheter i en offentlig domstol, utan det är politikerna i regeringskansliet som avgör om lagen har följts eller ej.

Slutsats: medborgarna är i realiteten rättslösa vid vanliga anställningar.

På en förfrågan om varför även regeringskansliet vägrat att kalla in sakkunniga vid utvärderingen av en överklagan svarade departementssekreteraren lakoniskt: "Regeringen är sakkunnig."

Kulturdepartmentets politiska kontroll över muséerna torde således inte bero på omsorg om kunskap och kultur. Jag befarar att denna kontroll i stället har bevekelsegrunder som förebådar en ny istid."