Särskilt uttalande

Vid TV Citys styrelsemöte den 27/1 2001 gjorde Åke Askensten - ordförande i Öppna Kanalen och suppleant i TV-City-styrelsen - ett "särskilt uttalande". Det löd så här:

 "Det finns anledning för TV City och andra medlemsföreningar i Öppna Kanalen att vara på sin vakt mot att företrädare för Medborgerliga Studiegrupper, med stöd av en annan invandringsnegativ organisation, försöker komma in i ÖK:s verksamhet via medlemsföreningar i ÖK. Program som produceras av dessa personer bör inte sändas i TV Citys namn.

De aktiva medlemmar som utgör TV Citys programproducerande kärna accepterar inte att TV City utvecklas till en arena för invandrarfientliga personer eller organisationer.

När det gäller yttrandefrihetsaspekten har denna mer än väl tillgodosetts genom Öppna Kanalens årsmötesbeslut om att det är möjligt för Medborgerliga Studiegrupper att köpa sändningstid på samma villkor som andra icke medlemmar."

Först handlade det om att säga nej till MSG, som ny medlemsorganisation i Öppna Kanalen.

Sedan gällde det att stoppa en film, där bl.a. MSG tilläts försvara sig mot angrepp.

I sitt uttalande ovan går Åke Askensten steget längre. Ingen person som är med i MSG ska få göra något program, oavsett vad det handlar om. Detta ska gälla för TV City liksom för varje medlemsförening inom Öppna Kanalen.

Med denna ambition måste man ju, om man ska vara på den "säkra" sidan, hålla potentiellt nya medlemmar borta från verksamheten. Precis som Askensten själv gör beträffande Presens-TV.

Vilken framtid får Öppna Kanalen med ett sådant förhållningssätt?

 


Den människosyn som ligger bakom den askenstenska linjen är också intressant. Tillvaron kan uppdelas i två typer av människor, precis som i McCarthys USA. Där var det fråga om kommunister och icke-kommunister, här blir det MSG-are och icke-MSG-are.

Varje samröre med MSG - även om man bara är löst knuten som ny medlem, även om man bara sympatiserar med vissa idéer hos MSG - riskerar göra att man själv uppfattas som besmittad, och ridån går ned.