Yttrande till RTVV

 

Ska Öppna Kanalen i Stockholm efter nyår få koncession till fortsatta kabel-TV-sändningar, för ytterligare tre år? Det är på intet sätt självklart, efter beslutet att säga nej till Medborgerliga Studiegrupper. Rätten till fortsatta sändningar för ÖK Stockholm ska prövas nu under hösten.

Styrelsen för ÖK Stockholm har tidigare vägrat motivera sitt nej till MSG. Nu, inför prövningen av Radio-TV-verket, har man dock tvingats motivera sig i en skrivelse till verket. På uppgifterna i denna skrivelse har MSG beretts tillfälle att yttra sig.

Detta yttrande kan samtidigt ses som en ideologisk deklaration från Medborgerliga Studiegruppers sida (MSG har dock aldrig haft för avsikt att begränsa sig till bara invandringspolitik.)

Här följer MSG-yttrandet:

 


Stockholm, den 10.9.2001.

Till
Radio-TV-verket

Yttrande över ÖK-skrivelsen den 29/8:

Styrelsen för Öppna Kanalen motiverar ÖK Stockholms nej till medlemskap för Medborgerliga Studiegrupper med att MSG är "negativ till invandring".

Även om så hade varit fallet är detta en ståndpunkt som bör få plats i debatten - både i rikstäckande media och i ett forum som Öppna Kanalen. Invandringen måste kunna diskuteras precis som andra politiska frågor, annars får vi växande problem!

Nu är MSG:s ståndpunkt inte så kategorisk, och det har vi klargjort för Öppna Kanalen. I ett brev den 3/1 -01 skrev vi bl.a. följande:

"Vår ståndpunkt i den frågan är inte att principiellt säga nej till invandring, däremot tror vi att invandringen behöver minskas och bli bättre kontrollerad - för att integrationen ska få en chans att lyckas."

MSG har inte ifrågasatt Genevekonventionen, dvs att asyl ska ges åt politiskt förföljda. Vi har heller inte ifrågasatt den reglerade invandringen, dvs att Sverige har en viss arbetskraftsinvandring, efter behoven på vår arbetsmarknad. Vi ser även en viss anhöriginvandring som rimlig.

Vad vi ifrågasätter är det mångkulturella projektet, dvs att invandringen antar sådana proportioner att en integration försvåras eller omöjliggörs. Vi får då etniska enklaver, utanförskap och diverse problem.

Vissa kulturella olikheter ska självfallet accepteras, men det måste finnas en gemensam värdegrund i samhället. Det är när denna värdegrund brister som vi får hedersmord och könsstympningar eller ett ökat antal våldtäkter och gaturån.

 


ÖK-styrelsen beskriver Öppna Kanalen som ett "integrationsprojekt". Vad lägger man då in i begreppet "integration"?

Den som ibland slår på Öppna Kanalens TV-sändningar kan konstatera att bildrutan ofta upptas av två män i en studio, pratande med varandra på ett främmande språk, utan översättning. Däremellan kan förekomma filminslag från deras hemländer - fortfarande utan översättning.

Ett medlemskap för MSG skulle göra att "integrationsarbetet försvåras", eftersom ÖK Stockholm har många invandrarföreningar, skriver man. Det är förmodligen tvärtom! Våra erfarenheter är att när vi får personlig kontakt med företrädare för invandrarföreningar kommer vi bra överens.

ÖK-styrelsen nämner i sitt brev Blågula Frågor, men inte heller Blågula Frågor är allmänt "negativ till invandring". Detta framgår av dess webbsida på Internet.

 


TILL SIST en kommentar till ÖK-styrelsens påstående att MSG "sagt ja" till att sända program "på samma villkor som övriga icke medlemmar":

Vi har aldrig sagt "ja" i någon principiell bemärkelse. Tvärtom - vi har protesterat mot att behöva betala 15-falt mer än medlemsföreningar (3.000 kr per sändningstimme).

Sant är däremot att vi gjort en insamling bland sympatisörer och fått ihop 3.000 kr för att testa en sändning som extern förening. Sant är också att vi arbetat fram en film för eventuell sändning.

Den bild som redan klarnat är dock att:

1. Vi inte, för 3.000 kr, tillåts sända en halvtimme med repris (vilket medlemsföreningarna tillämpar). Vi måste betala 3.000 kr för varje sändningstillfälle.

2. Vi inte själva kan påverka vilken sändningstid det blir fråga om.

3. Vi måste betala först - sedan får vi veta sändningstiden.

4. Vi måste till och med betala innan ÖK-styrelsen ens granskat vår film, och avgjort om den ska få visas.

"Samma villkor som övriga icke medlemmar"? Det förefaller osannolikt att det skulle finnas någon extern förening som accepterat sådana villkor!

Med vänlig hälsning

MEDBORGERLIGA STUDIEGRUPPER

Jan Milld, ordförande

 


 

Efter detta har MSG beretts tillfälle att yttra sig över en ny skrivelse från ÖK Stockholm/Åke Askensten. Vi skrev då följande:

Stockholm, den 27.9.2001.

Till
Radio-TV-verket

Yttrande över ÖK-skrivelsen den 7/9:

Vad Styrelsen för Öppna Kanalen kommenterar beträffande MSG gäller en bifråga, nämligen sändning av ett enstaka program i höst som extern förening. Vi har därvid inte rest invändningar mot att betala i förskott, innan programmet sänds.

Däremot ställer vi oss frågande till att behöva betala innan vi kommit överens om en sändningstid, eller innan ÖK Stockholm ens granskat programmet och givit klartecken för att det ska få sändas. Innebörden av de besked vi fått av Åke Askensten under våren är just detta.

HUVUDFRÅGAN gäller dock Medborgerliga Studiegruppers rätt till medlemskap och möjligheter att sända som andra föreningar i ÖK Stockholm. Först med regelbundna sändningar på en återkommande tid finns det möjligheter att bygga upp en publik.

Det har aldrig presenterats några sakligt hållbara skäl för att vägra MSG medlemskap i Öppna Kanalen.

Med vänlig hälsning

MEDBORGERLIGA STUDIEGRUPPER

Jan Milld, ordförande