Radio- och TV-verket

 


Brev till Radio- och TV-verket:

Till
radio-TV-verket

Ang. Öppna Kanalen i Stockholm

Radio- och TV-lag (1996:844) säger, i 3 kap. 1 §: "Sändningstillstånd som meddelas av regeringen får förenas med villkor som innebär att sändningsrätten skall utövas opartiskt och sakligt samt med beaktande av en vidsträckt yttrandefrihet..." och i 2 §: "Villkor för sändningstillstånd får även avse skyldighet att...13. sända ett mångsidigt programutbud."

Verket har dessutom uttalat att "Det lokala kabelsändarföretaget ska vara sådant att det kan antas låta olika intressen och meningsriktningar komma till tals i sin verksamhet."

Öppna Kanalen i Stockholm beslöt den 18 januari 2001 att avslå en medlemsansökan från Medborgerliga Studiegrupper (MSG). Det skedde utan motivering.

Är detta förenligt med deklarerade målsättningar för denna verksamhet?

Vi skulle gärna vilja ta del av av Radio-TV-verket syn på det inträffade.

Vänliga hälsningar

Jan Milld
ordförande i Medborgerliga Studiegrupper

 


Svar från Radio- och TV-verket:

När det gäller Ditt första stycke i brevet så gäller 3 kap 1 och 2 § endast de organisationer som sänder med stöd av tillstånd av regeringen. Lokala kabelsändarföretag har inga tillstånd utan de förordnas av Radio- och TV-verket.

Lokala kabelsändarföretag skall vara öppna för alla som vill sända lokal-TV.

Radio- och TV-verket kan pröva öppenheten genom att kontrollera de stadgar som sänds in i samband med att förordnande söks eller när ansökan om förnyelse av förordnande söks (ett förordnande gäller i 3 år).

Öppna Kanalens nuvarande förordnande gäller t.o.m. den 31 december 2001. I samband med att Radio- och TV-verket i vår sänder ut material om förnyelse av förordnande kommer Ditt brev att skickas med för yttrande från Öppna Kanalen. När sedan verket prövar en eventuell ansökan om förnyelse kommer alltså Ditt brev att finnas med i handlingarna.

Enligt Öppna Kanalens nuvarande stadgar (fastställda senast 4 maj 1998) § 3 om Medlemskap sägs att medlemskap i Öppna Kanalen kan sökas av alla ideella eller ekonomiska föreningar som har en demokratisk grundsyn, en demokratisk föreningsstruktur och av alla organisationer eller enheter därav som har en demokratisk grundsyn. Medlemskap beviljas av styrelsen vars beslut kan överprövas av årsmöte eller av extra medlemsmöte.

Med vänlig hälsning

Birgitta Ivarson