Målsättningsformuleringar

Ur Yttrandefrihetsgrundlagen (SFS 1991:1469):

"1 kap.

1 §
Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att i ljudradio, television och vissa liknande överföringar, filmer, videogram och andra upptagningar av rörliga bilder samt ljudupptagningar offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.

Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett konstnärligt skapande. I den får inga andra begränsningar göras än de som följer av denna grundlag."

"2 §
Rätten att sända radioprogram på annat sätt än genom tråd får regleras genom lag som innehåller föreskrifter om tillståndsvillkor för att sända.

Det allmänna skall eftersträva att radiofrekvenserna tas i anspråk på ett sätt som leder till vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet."

 


Radio- och TV-lag (1996:844):

3 kap. 1 §: "Sändningstillstånd som meddelas av regeringen får förenas med villkor som innebär att sändningsrätten skall utövas opartiskt och sakligt samt med beaktande av en vidsträckt yttrandefrihet..."

2 §: "Villkor för sändningstilstånd får även avse skyldighet att...13. sända ett mångsidigt programutbud."

6 kap. 1 §: "Den som sänder TV-program... skall se till att programverksamheten som helhet präglas av de demokratiska statsskickets grundidéer och principen om alla människors lika värde och den enskilde människans frihet och värdighet."

8 §: "TV-sändningar skall... i betydande omfattning innehålla program på svenska språket, program med svenska artister och verk av svenska upphovsmän."

 


Radio- och TV-verket:

"Det lokala kabelsändarföretaget ska vara sådant att det kan antas låta olika intressen och meningsriktningar komma till tals i sin verksamhet. Nätinnehavarnas skyldighet att upplåta en kanal för dessa sändningar syftar till att vidga yttrandefriheten och ge mindre resursstarka aktörer tillgång till mediet. Lokala kabelsändarföretag ska i sin sändningsverksamhet sträva efter vidaste möjliga yttrande- och informationsfrihet.

Av den anledningen kallas denna sändningsform av många för "allemans-TV" eller public access-TV. Även då kabelsändarföretaget tar på sig en mer aktiv roll än att enbart samordna programönskemål, ska det sträva efter allsidighet i programverksamheten och verka för att så många intressen som möjligt tillgodoses."

 


Revisionsrapport nr 2/98, "Granskning av bidrag mm till Öppna Kanalen", från Stockholms kommun:

"Det bör med tanke på Stockholms stads storlek vara angeläget att många meningsriktningar kommer till tals, att det lokala kabelsändarföretaget har en mycket bred bas..."

"Det bör också understrykas att från Radio- och TV-verkets sida fäster man stor vikt vid att föreningar som söker koncession för kabelsändning har en stor öppenhet för alla som vill sända och att man låter olika intressen och meningsriktningar komma till tals i sin verksamhet."

 


Riksförbundet Öppna Kanaler i Sverige:

"Förbundets mål är

att bidra till utvecklandet av en kommunikations- och medieinfrastruktur som tillvaratar och stärker demokratiska grundvärden som yttrandefrihet, informationsfrihet, offentlighet, tankefrihet och jämlikhet,

att bidra till att utvecklingen inom TV-området kommer samtliga befolkningsgrupper till godo, och motverkar klyftor relaterade till exempelvis ålder, kön, språk, arbete, inkomst, utbildning och boende,

att bidra till att utvecklingen inom TV-området främjar kontakt, förståelse och integration mellan olika befolkningsgrupper.

 


Öppna Kanalen i Stockholm:

"Öppna Kanalen är den fria televisionen så till vida att den enskilde liksom föreningslivet har större yttrandefrihet än i statlig eller kommersiell/privat TV. Öppna Kanalen vill utveckla TV-mediet till form och innehåll; vill bli ett alternativ till de etablerade kanalerna. Stockholmarna kan på egna villkor och utan journalistiska filter komma till tals i kanalen som producenter och andra medverkande."

 


Ur målsättningsparagrafer för föreningar i ÖK Stockholm:

Hispanorama: "...öka gemenskapen, verka för ömsesidig integrering samt att bidra till större förståelse mellan olika kulturer..."

Kurdiska Kulturföreningen i Kista: "Föreningen har till uppgift att... skapa en kreativ kommunikation mellan föreningens medlemmar och svenska folket."

"Att sympatisera med den kurdiska frågan för ett fritt Kurdistan."

Hamsafar: "att öka förståelsen mellan olika kulturer"

Parvaz: "att bidra till större förståelse mellan olika kulturer."

 


Ur Berlindeklarationen 1997:

"...communication should contribute to the empowerment of people to defend human dignity, equality and liberty against pervasive forms of censorship, distorted and misleading information, stereotyped images of gender and race, restricted access to knowledge, and insufficient channels to communicate their ideas and opinions"

 


EU-parlamentet:

"...förespråkar åtgärder för att stödja medborgarradio/TV och öppna kanaler i syfte att ge medborgare direkt tillgång till och deltagande i ljud- och bildmedia. Utifrån den ökande betydelsen av elektroniska media för allmänhetens information stärks därmed den demokratiska processen."

 


FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19:

"Everyone has the right of freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, retrive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers."

 


Riksförbundet Öppna Kanaler i skrivelse till regeringen i april 1998:

"Varje svensk medborgare är enligt yttrandefrihetsgrundlagen tillförsäkrad rätt att genom bl.a. etermedia offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst. Ändamålet är enligt lagtexten 'att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett konstnärligt skapande.' Motivet bakom grundlagen är att ett fritt meningsutbyte är nödvändigt för att slå vakt om det demokratiska systemet: att all makt utgår från folket.

Regering och riksdag har därför ansvaret för att skapa regelsystem, som förhindrar att medierna enbart blir instrument för olika maktoligopol - vare sig det är privata eller offentliga...

Elektroniska medier, i första hand radio och TV (och för en gynnad, växande minoritet även Internet), är redan för de flesta de i särklass viktigaste instrumenten för information och kultur. De är därmed också de mest centrala medierna för att säkerställa faktisk yttrandefrihet och informationsfrihet. Allmänhetens faktiska tillgång till sin lagstadgade yttrandefrihet förutsätter därför allmänhetens tillgång till elektroniska medier, public access-kanaler.

Yttrandefrihetsgrundlagen stadgar att 'det allmänna skall eftersträva att radiofrekvenserna tas i anspråk på ett sätt som leder till vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet'."

"De etablerade etermediernas maktelit verkar inte för att "vanligt folk" skall få komma till tals på egna villkor. .. Allmänhetens fria, frivilliga och aktiva tillgång till medierna, public access, kan varken tillgodoses via de statliga mediernas public service-uppdrag eller via etableringsfrihet för kommersiella kanaler. Demokratin förutsätter yttrandefrihet och informationsfrihet i medierna. Allmänhetens aktiva deltagande i medierna är också bästa tänkbara skolning till ett kritiskt självständigt förhållningssätt till medier över huvud taget,... "

"Om regeringen uttalade ett tydligt stöd för allmänhetens tillgång till TV-mediet motsvarande det som man redan uttalat för andra, ännu mindre spridda, delar av den moderna informationsteknologin, skulle det vara en värdefull signal. Det skulle avsevärt underlätta arbetet att informera medborgarna om den lagstadgade rättigheten till yttrandefrihet även i TV-mediet och även öppna för stöd också från kommuner och samhällsengagerade företag.

Demokratin är kulturens viktigaste skapelse. Dess fortlevnad förutsätter tankefrihet, yttrandefrihet och informationsfrihet. Det förutsätter i sin tur att allmänhetens tillgång till medier för detta säkerställs. Det är demokratins ansvar att göra detta.

Hemställan

Utifrån vad som ovan framförts hemställer Riksförbundet för Öppna Kanaler i Sverige härmed att regeringen

- uttalar sitt stöd för den betydelse svenska public access TV-kanaler har för att vidga yttrandefriheten för de medborgare som inte får komma till tals i professionella kanaler,.."

 


 

 Se vidare:

Demokrati-TV

Ytterligare citat om lokal -TV