Svar från JK

JO hänvisade i sitt svar den 15 februari 2001 till JK - Justititiekanslern. De polisanmälningar som lämnats in från MSG har gått vidare till JK. Det gällde dels Stattin-programmen den 14/1 och 21/1 i TV Söder, dels programmet den 28/1.

Svaren från JK blev identiska:

 


Justitiekanslerns bedömning

Justitiekanslern är ensam åklagare beträffande yttrandefrihetsbrott. För att ett ingripande skall kunna ske från min sida krävs att ett yttrandefrihetsbrott kan anses begänget. Det yttrandefrihetsbrott som skulle kunna komma i fråga i detta fall är uppvigling till eller förledande til brott. Enligt 16 kap 5 § första stycket brottsbalken jämförd med 5 kap 1 § första stycket yttrandefrihetsgrundlagen och 7 kap 4 § 10 tryckfrihetsförordningen skall den som i radioprogram eller teknisk upptagning uppmanar eller eljest söker förleda till brottslig gärning dömas för uppvigling.

Efter att ha tagit del av innehållet i programmet som det återgetts i anmälan gör jag bedömningen att det som där angetts inte kan anses innefatta yttanefrihetsbrottet uppvigling. Jag företar därför ingen vidare åtgärd med anledning av anmälan.

Ärendet avslutas här

Hans Regner

 


Det första JK-svaret är daterat den 30/1 -01, det andra den 6/2 -01.

 


 

 Se vidare:

JK och demokratin