Svar från JO

JO - Justitieombudsmannen - har den 15 februari 2001 meddelat följande:

 


Er anmälan mot Stockholms kommun m.fl.

Ni har, i egenskap av ordförande för Medborgerliga Studiegrupper, begärt att JO skall granska tv-kanalen Öppna Kanalen i Stockholm. Ni är kritisk mot innehållet i vissa program i kanalen. Vidare framför Ni klagomål mot Stockholms kommun med anledning av att kommunen bl.a. har gett bidrag till kanalen.

Under JO:s tillsyn står i huvudsak myndigheter och deras anställda. Öppna Kanalen i Stockholm står inte under JO:s tillsyn. Jag är redan på grund av detta förhindrad att utreda Era klagomål mot kanalen. Vidare vill jag upplysa Er om följande. Av yttrandefrihetsgrundlagen följer att det står var och en fritt att uttrycka tankar och lämna uppgifter i vilket ämne som helst i bl.a. radio- och tv-program. Det är endast den för programmet ansvarige utgivaren som kan åtalas om uppgifter eller uttalanden i programmet utgör yttrandefrihetsbrott. Justitiekanslern är ensam åklagare i sådana mål.

Kommunerna har på vissa områden en vidsträckt självbestämmanderätt. JO skall enligt sin instruktion vara återhållsam med att uttala sig i frågor som hör till dessa områden. JO har över huvud taget inte tillsyn över kommunfullmäktige. Det som Ni har tagit upp rörande Stockholms kommun hör till ett av områdena för den kommunala självstyrelsen. Jag anser därför att det inte finns skäl att utreda detta.


Beslut
Jag kommer inte att utreda Er anmälan.

Nils-Olof Berggren