Bodström-Sjöboda

Efter en serie lantbrukarmord i Småland bildades "Sjöbodagruppen", som anordnade en demonstration och drog igång en namninsamling, där man fick 12.000 underskrifter. Kravet var åtgärder för att förebygga ytterligare lantbrukarmord.

Thomas Bodström, justitieminister. nedlät sig till att träffa Sjöbodagruppen först efter att olika partiledare på den borgerliga kanten besökt Småland. Justitieministern påstod därvid att brottligheten inte skulle ha ökat!

Som en uppföljning av besöket och den grova desinformationen kom nedanstående brev från Bodström till Sjöbodagruppen, daterat den 13/12 2004:

"Jag har förstått att några av frågorna inte blev besvarade vid mitt besök i Markaryd. Jag skriver därför till Er för att ge svar på de återstående frågor som ligger inom mitt ansvarsområde.

Regeringen har under flera år satsat på polisen. Aldrig tidigare har så många poliser utbildats på så kort tid som nu. Regeringens mål om att 4000 poliser ska utbildas under mandatperioden ligger fast. Enligt

Rikspolisstyrelsens prognoser kommer antalet poliser att uppgå till cirka 17.200 i januari, vilket är en ökning med 1100 poliser netto på bara några få år. Antalet civilanställda fortsätter också att stiga kraftigt. Denna kraftfulla satsning på polisen kommer också att komma landsbygden till del.

Rörande frågan om polisstationer så måste polisen arbeta med ett lokalt fokus där personalen har god kännedom om orten och dess invånare. Men detta kan ske på flera sätt, inte bara genom att ha en fullt utrustad närpolisstation, utan också genom exempelvis mindre poliskontor i anslutning till kommunhus och liknande. Det kan också finnas poliser vid de större stationerna som är särskilt avdelade att arbeta med de orter inom länet som saknar permanent bemanning av polis.

Då det gäller samverkan för ökad trygghet och minskad brottsligheten finns det vid Polismyndigheten i Kronobergs län s.k. brottsförebyggande råd. Dessa finns i nästan varje kommun. I dessa råd diskuteras frågor kring samverkan och identifiering av problem. Dessa forum är viktiga för att kraftsamla alla aktörer till konkreta åtgärder.

Frågor som rör våld mot kvinnor är ett viktigt och prioriterat område för regeringen. Under senare år har flera förändringar av lagstiftningen genomförts. Lagen om besöksförbud har förändrats så att besöksförbud kan meddelas också avseende den gemensamma bostaden. Dessutom kommer en ny sexualbrottslag att beslutas under våren som bland annat går ut på att fler situationer än i dag ska kunna bedömas som våldtäkt. Men lagstiftning är endast en del. Utbildning, fortbildning och ökad medvetenhet om mäns våld mot kvinnor måste också fortsätta utvecklas. Detta är speciellt viktigt hos de personalgrupper som arbetar med dessa frågor t.ex. polis, åklagare, domstolar och socialtjänsten.

Vad gäller frågan om kriminalvården så är det viktigt att säkerheten på anstalterna fortsätter att förbättras så att inte rymningar och brottslig verksamhet kan pågå under fängelsetiden. Man bör dock känna till att antalet rymningar från slutna anstalter uppgår till en tredjedel jämfört med för tio år sedan.

Säkerhetsarbetet har alltså redan förbättrats avsevärt. Sedan den 1 februari 2004 har regeringen beslutat att samtliga personer som passerar in i en sluten anstalt skall kroppsvisiteras (allmän inpasseringskontroll). Syftet med kontrollen är att söka efter otillåtna föremål, t.ex. vapen och mobiltelefoner. För att förhindra att mobiltelefoner används på anstalterna har kriminalvården också sedan juli 2003 fått möjlighet att störa ut mobiltelefontrafik på anstalter.

Då det gäller frågan om att genomföra avvisningsbeslut av asylsökanden så kan Migrationsverket verkställa avvisnings- eller utvisningsbeslut i de allra flesta fallen, men ärenden som är särskilt svåra att verkställa överlämnas till polisen. Naturligtvis skall polisens ambition alltid vara att utveckla och förbättra sin verksamhet. De stora resurser som regeringen skjutit till på senare år ger goda möjligheter för detta. När det gäller arbetet med verkställighetsärenden är det dock inte enbart en fråga om resurser utan här är också en nära samverkan med Migrationsverket avgörande.

Rörande frågan kring åldersgränser för äktenskap gäller från och med den 1 maj i år nya regler. Den viktigaste nyheten är att åldersgränsen på 18 år gäller för alla som vill vigas inför svensk myndighet, oavsett om man är svensk medborgare eller inte.

Avslutningsvis vill jag tacka för mitt besök i Markaryd och jag hoppas att jag givit svar på de frågor som Ni ställt.

Med vänlig hälsning   

Thomas Bodström


Sjöbodagruppens replik:

Tack för Ert svar till Sjöbodagruppen.

Vi blev inte besvikna över innehållet - för vi hade inte några större förväntningar.

Under insamlingen av namnunderskrifterna var det många som sade: ”Tror du att politikerna lyssnar? De lovar så mycket när det är val, men sen håller de inte vad de lovat”.

Thomas Bodström!

Vi ställde inga frågor. Vi ställde krav - med 12 000 namnunderskrifter från människor ute i verkligheten, i en alltmer ökande kriminalitet i samhället, från människor som är rädda för liv och egendom. En lavinartad ökning av droger och alkohol bland våra ungdomar, gängbråk, misshandel och mord. Droger lanseras på våra skolor. Ni politiker skulle ut i verkligheten. Varför har ni låtit detta ske?

Vi noterar att du inte upprepar ditt osanna påstående att kriminaliteten inte har ökat de sista 30 åren. Vi har läst dina gyllene löften - inte så överraskande med tanke på kommande val. Men vad med säkerheten i och omkring asylcentren, gränskontroll, passkontroll, utfärdande av pass, utvisning av kriminella, hemsändelse av utvisade. o s v. De som vistas illegalt här i landet, hur försörjer de sig? Genom rån stölder mord !

I tidningen Smålänningen kan vi läsa i dag om kraftig ökning av brott i Markaryd men INGA POLISER I SIKTE.

Inga ytterliggare kommentarer från vår sida.


 Se vidare:

Betyg till Bodström

En ny tid

Gislaved

LRF Sydost

Sibbhult

Tingsryd

Traryd

Urshult