Pseudovetenskap

"Den officiella berättelsen om integrationen är att vårt samhälle präglas av strukturell etnisk diskriminering och omedveten vardagsrasism. Denna påbjudna politiska sanning har propagandister i olika led."

Så skriver Thomas Gür i Svenska Dagbladet den 14/1 -06, under rubriken "INTRESSENA KLÄS UT TILL VETENSKAP".

Gür beskriver träffande hur det fungerar:

"Vetenskapliggörandet, att få ideologi att se ut som vetenskap, sker via statliga offentliga utredningar utförda av förmenta experter med uppgift att belägga det som statsmakten har fastställt. I det senaste bidraget till ideologiproduktionen, Demokrati på svenska? Om strukturell diskriminering och politiskt deltagande (SOU 2005:112), heter det sålunda att de 'strukturerande principerna inkluderar genom att underordna, rangordna' och på så sätt 'reproducerar' de sig själva.

Statliga myndigheter fungerar som sändarmaster - några med direkta uppdrag, de flesta genom att ha beskrivningen som utgångspunkt i de delar av verksamheten som berör integrationsfrågor. Systemet att bevilja bidrag till andra organisationer är en tredje distributionskanal. I fjol fick Integrationsverket 40 miljoner kronor att fördela till frivilliga organisationer, som främjar integration och motverkar diskriminering. Sedan tillkommer bidrag som till exempel sköts av Ungdomsstyrelsen och Allmänna arvsfonden.

Den fjärde kanalen är 'frivilligorganisationer' som bildas av staten för att ge intrycket att det finns ett stöd för maktens sanning: så kallade GONGO:s (Governmentally Organized Non Governmental Organizations). Till de mer beryktade hör Centrum mot Rasism..."

- - -

Varför lägger Sveriges regering så mycket resurser på att sprida bilden av vårt land som diskriminerande och rasistiskt? frågar Thomas Gür.

Han menar att det handlar om att dölja ett misslyckande, alltså den uteblivna integrationen:

"De politiker som har haft styresansvaret för vårt land så länge, läs socialdemokratin, vill givetvis inte tillstå att de själva bär någon skuld. Alltså lägger regeringen Persson pengar på att identifiera metafysiska krafter som 'samhället', 'strukturerna' eller 'vardagsrasismen'.

I det avseendet är de städslade experterna inte annorlunda än de andeutdrivare, som på medeltiden kunde lista många olika sorters demoner som fick människor att göra sådant som de egentligen inte ville."

 


 Se vidare:

Berikande

EXPERTER

Idealitet?

Nya födkrokar