Ny födkrok

Trenden är ju klar: opinionsbildning har blivit något allt mindre för vanliga medborgare, drivna av idealitet, övertygelse och eget engagemang. Istället tar har olika myndigheter tillkommit för övertyga medborgarna om vad som är rätt åsikter. Framförallt satsas alltmer skattemedel eller medel ur Allmänna Arvsfonden på en flora av projekt och tidskrifter för att bekämpa "rasism", "främlingsfientlighet" och ett antal otäcka "fobier".

Det är ingen överdrift att säga, att antirasismen och det politiskt korrekta opinionsbildandet blivit till en födkrok för en växande skara.

Floran av webbadresser till sådana sidor är således omfattande (listan nedan kan säkert görs längre).

Precis som i Sovjetunionen - där dissidenter spärrades in på mentalsjukhus - förutsätter man här att meningsmotståndare lider av "fördomar" och "fobier". De är alltså att betrakta som sjuka, som virusbärare.

Alla betyder alla

Amnesty

Arm i arm

Centrum mot rasism

Diskrimineringsombudsmannen

Expo

Fem i tolv

Get educated

Gringo

Immigrantinstitutet

Integrationsverket

Levande historia

Mana

Mångfald och dialog

Närverket mot rasism

aa  ddWW&&GG~~NNCCll99ffEE;;""&&SS@@++RRTTZZffhhXXVV~~44yyww WW##<<>>,,,,%%TTllGG]]ZZzzFF{{;;$$yy ~~kk??## ]]xxaa__++LLOO88xx__ HHFF!!HH22mm''VVBBjjii FF77ss..ii~~\\yydd66\\``44LLKKeeggmm\\RRhh--::xxHHPPzz99&&FFCCEE  kkYY--eeffrrZZ{{""II[[66!!``ZZ((TTssee11{{JJSSpp33jjWWffhh**ccMMSS++44??mmGG]]''@@NN77''44**PP ))NNFFBB))xxee\\NNaa}}YY33{{~~\\11uu77  33  $$$$VVZZmm__SSVVxx$$44>>==ffffooJJll44<<ff,,vv77MMyykkQQ..22''qqMM55@@``@@ GG||OO""ww 11aa%%wwffbb qquuVVHHFF""}}11YY``::II66