Aktuell kommentar - vecka 26/05

 

 

Medvetenhet

Den 26/5 -05 skriver Andreas Carlgren, chef för Integrationsverket, på DN Debatt.

Rubrik: "ÅTTA AV TIO SVENSKAR ANSER ATT INVANDRARE DISKRIMINERAS"

Ur ingressen:

"Nya siffror ur kommande rapport från Integrationsverket: Den grupp som inte ser problemet har nästan halverats. Medvetenheten om att det förekommer diskriminering av invandrare i Sverige har ökat markant. I dag instämmer 43 procent av befolkningen "helt och hållet" i påståendet om diskriminering. För tre år sedan var siffran 25 procent."

Andreas Carlgren skriver mycket om en "ökad medvetenhet":

"För att föra genomförandet av politiken framåt har Integrationsverket sedan några år beskrivit integrationens utveckling i samhället genom Rapport Integration. Där visas hur det är hinder med rötter i samhället som helhet, som ligger bakom integrationsproblemen. Hindren för integration på arbetsmarknaden beror inte i första hand på brister hos dem som invandrat, det vill säga i 'utbudet', utan i brister på "efterfrågan", vilket leder till utanförskap och diskriminering. På dessa viktiga punkter stöds Integrationsverkets bild av de diskrimineringsutredningar som presenterats på senare tid.

Kunskaperna behöver öka när det gäller att fastställa hur utbredd diskrimineringen är,.."

" ...I Sverige finns redan sedan några år tillbaka en växande medvetenhet om de problem som utanförskap och diskriminering utgör."

"Medvetenheten ökar också hos allmänheten. De som anser att diskriminering förekommer blir fler, medan de som anser motsatsen blir färre. Tendensen är tydlig i de upprepade opinionsundersökningar som Integrationsverket har gjort alltsedan 1999 och där vi i dag presenterar nya siffror ur en kommande rapport. Medvetenheten har ökat hos alla, men allra mest hos dem som entydigt menar att diskriminering förekommer. Utvecklingen har varit markant."

Begreppet "medvetenhet" är propagandistiskt. Det säger ju inte bara att det finns en föreställning om ett visst förhållande, det säger också att denna föreställning är med verkligheten överensstämmande.

Samtidigt är utsagan "medvetenhet om diskriminering" luddig.

a) Betyder det att viss diskriminering på arbetsmarknaden förekommer?

b) Eller betyder det att diskriminering är den huvudsakliga orsaken till att en så liten andel av invandrarna försörjer sig genom eget arbete?

Har utsagan den första betydelsen så är det något som även BGF kan instämma i. Underligt vore väl om inte viss diskriminering förekom, då det är ett stort ekonomiskt åtagande för en arbetsgivare att nyanställa och då risken för problem, rent statistiskt, är större vid anställning av personer från avlägsna kulturer. Detta drabbar förvisso enskilda individer på ett orättvist sätt, men det är inte svårt att förstå arbetsgivarna.

Har utsagan den andra betydelsen så säger den mindre om verkligheten än om att åratal av indoktrinering varit framgångsrik. Budskapet har ju varit helt massivt i sin ensidighet från media: invandrares arbetslöshet beror inte på dåliga språkkunskaper eller bristfälliga yrkeskunskaper, ej heller på svag motivation. Nej, en enda orsak har lyfts fram: diskriminering.

Dock framgår inte av Integrationsverkets undersökning vilken innebörd det har, när "8 av 10 svenskar" instämmer i "påståendet om diskriminering".

 


På DN:s ledarsida den 28/6 -05 får Carlgren kritik.

Under rubriken "GENERALDIREKTÖRER SOM HANDELSRESANDE I ÅSIKTER" ifrågasätts om uppdraget för ett statligt verk ska vara att verka opinionsbildande.

"Cheferna för statliga myndigheter och företag ägnar sig numera mer åt politisk propaganda än åt lagtolkning och regeltillämpning. En vanlig metod är att beställa opinionsundersökningar där svaren är givna på förhand."

"I sin artikel gör Andreas Carlgren ett stort nummer av att svenskarna på senare år blivit allt mer medvetna om att diskriminering förekommer, men han kunde lika gärna ha dragit slutsatsen att allt fler tagit intryck av vad han själv, rader av statsråd och tjogtals andra politiker gång på gång hävdat."

DN ser Carlgren och andra som "företrädare för de statliga myndigheternas förvandling från regel- och lagtillämpande organ till propagandamaskiner för politiska behagliga opinioner".

"De är handelsresande i opinioner och lobbyister för den politiska sak eller det intresse som deras myndighet eller företag företräder. Deras jobb är att knåda opinionen och få oss alla att omfatta rätt åsikt. Metoderna blir därefter."

 


En medvetenhet om ett annat förhållande än vad de själva torgfört som sanning framgår av ett utspel från de fyra borgerliga partiledarna, om att "ge fler invandrare jobb".

Utspelet publicerades i Dagens Nyheter den 11/5 -05:

"Ett problem i dagens system för mottagandet av nyanlända invandrare är att inkomststödet under introduktionsperioden normalt utgår i form av socialbidrag. Socialbidraget avräknas med 100 procent mot ökade inkomster. Så länge hushållets disponibla inkomst vid arbete inte överstiger socialbidraget och eventuella andra bidrag och kostnader förknippade med arbete är vinsten av att arbeta obefintlig. Vi vill att det ska löna sig bättre att arbeta. Vi vill därför pröva möjligheten att ta bort inkomstavräkningen under introduktionsfasen i Sverige. "

Fredrik Reinfeldt, Lars Leijonborg, Göran Hägglund och Maud Olofsson är alltså medvetna om att en orsak till att många invandrare går utan arbete är att de inte vill arbeta. Deras lösning är att invandrare ska kunna få både socialbidrag och arbetsinkomster, samtidigt!

Uppenbarligen är detta en förmån som inte ska gälla svenskar.

Samtidigt pläderar de fyra partiledarna för krafttag mot "diskriminering":

"...föreslår vi att skadeståndsbeloppen vid arbetsmarknadsrelaterad diskriminering och annan diskriminering i offentliga eller privata verksamheter, såsom restaurangnäringen och bostadsföretag, ska skärpas. Vi vill också göra förändringar så att det blir lättare för enskilda att driva diskrimineringsfall i domstol."

 


 

 Se vidare:

Dagordningen

En tevagns betydelse

Ny GD för Integrationsverket

Samtal med stigfinnare

Snömosmannen


Arbete

Arbete till invandrare

Arbetsmarknad

Brev till Högskoleverket

Lyckad diskriminering

Mer arbetskraft?

Orealistisk arbetskraftsinvandring

Vardagssvenska