7. Arbetsmarknad

Arbetslösheten är mycket hög bland de cirka 500.000 människor som fått PUT i Sverige sedan 1980. Hur kommer det sig?

I princip kan finnas fyra olika förklaringar:

1. Man kan inte arbeta. Man kan otillräcklig svenska, saknar kanske också sådana yrkeskunskaper som efterfrågas på svensk arbetsmarknad.

2. Man vill inte arbeta. Man föredrar att leva på bidrag framför att leva på arbetsinkomster, som i många fall ger mindre. Utsikterna till en arbetsfri försörjning kan också vara vad som från början lockade till just Sverige. Som kvinna kanske man kommer från en kultur, där kvinnor håller sig till hemarbete.

3. Man får inte arbeta, pga diskriminering. Man både kan och vill arbeta, men stängs ute från arbetsmarknaden. Som invandrare möts man nämligen av fördomar, och diskrimineras.

Av framställningen i massmedia att döma är det i stort sett bara denna tredje faktor som förklarar den höga arbetslösheten bland flyktingar/invandrare.

I praktiken finns en fjärde förklaring, som skulle kunna räcka:

4. Man får inte arbeta, pga massarbetslösheten. Även massor av infödda svenskar går arbetslösa, då är det fullt naturligt att de flesta nyligen anlända inte heller kan få arbete.

Så länge Sverige har en så hög arbetslöshet i allmänhet kan ingen förvänta sig att arbeten ska kunna ordnas åt10.000-tals nyanlända varje år. Vad det i praktiken blir fråga om är att skattebetalarna i Sverige får stå för livstids försörjning av dessa människor.

Dessa socialbidragskostnader framtvingar neddragningar i kommunernas verksamheter, vilket på en gång betyder sämre service och fler arbetslösa.

I den utsträckning som socialbidrag, förtidspensioner och andra bidrag spenderas i Sverige skapar det efterfrågan på tjänster och produkter, vilket ger sysselsättning här. Men i den utsträckning som dessa medel spenderas utomlands, då uteblir denna effekt för svensk del.