Aktuell kommentar - vecka 24/05

 

 

Weimar da capo?

"Det får inte hända igen!" Så har det, utifrån "Förintelsen" kampanjats med allt större intensitet alltsedan mitten av 1990-talet. För att riktigt markera hur viktigt det är att vi lär av historien har en särskild myndighet inrättats, "Levande historia".

På ett allmänt plan är det inte svårt att instämma med ambitionen. Problemet är att man inte lever upp till den. Vad som lärs ut av historia 1) är nämligen så ytligt och så politiskt korrekt att det blir kontraproduktivt. Genom att extremt förenkla skeendet och framställa historien som en kamp mellan "onda" och "goda" krafter uteblir förståelsen. Därmed ges heller inga förutsättningar för vettiga slutsatser.

Utgångspunkten är alltså att nazismen inte ska komma till makten igen och att inga grupper av människor än en gång ska drabbas av förföljelse. Vad är det då vi ska se upp med?

Det är inte fel att se upp med nazi-symboler och Hitler-dyrkan, men man ska ha klart för sig att våld och förtryck kan smita in bakvägen, under helt andra symboler. När förföljelsen tar fart i Sverige - detta har redan börjat! - så sker det framförallt under Godhetens baner och med politiskt korrekta makthavares goda minne.

Egentligen finns ett grundkoncept som går igen varhelst man drar igång: de människor som förföljs är stämplade som farliga och onda, de som förföljer har givit sig själva ett moraliskt tolkningsförträde och en frisedel beträffande metoder.

 


För att anknyta till rubriken om Weimar, en annan infallsvinkel:

Hur var det möjligt för Hitler och nazisterna att komma till makten i Tyskland 1933? Det hade föregåtts av att NSDAP, det nationalsocialistiska partiet, fått alltfler medlemmar och i val successivt ökat sin andel av rösterna. Bakgrunden till detta var Weimarrepubliken under 20-talet och fram till "Machtübernahme".

Begreppet "Weimarrepubliken" representerar en stat med svaga regeringar och ett dåligt fungerande rättsväsende. Politiska mord förekom, även på ministrar. Otryggheten för medborgarna var stor, både genom massarbetslösheten och hyperinflationen. Dessutom var ordningsmakten svag och domstolar korrupta. I detta vakuum blev det fråga om makten över gatuutrymmet, där striden stod mellan nazisternas slagskämpar, organiserade i SA, och kommunisternas motsvarighet.

Tyskarna var desperata pga den ekonomiska otryggheten, men också pga förnedringen genom Versaillesfreden och fransmännens ockupation av Ruhrområdet. I denna desperation grep man efter det halmstrå som fanns att tillgå - Hitler.

PARALLELLERNA mellan 20-talets Tyskland under Weimarrepubliken och dagens Sverige är skrämmande:

Vi har visserligen ingen hyperinflation, men arbetslösheten ökar och omfattar i praktiken mer än 1 miljon personer i yrkesaktiv ålder. Företag flyttar utomlands och den offentliga sektorn skär ned. Den ekonomiska otryggheten märks genom allehanda svångremmar. Först drabbas de svagaste, sedan de näst svagaste...

Vad Versailles var för tyskarna är för oss kampanjandet för mångkultur och inskränkningar i yttrandefriheten, förlöjligandet av svenskhet och det ständiga hackandet på dem som genom sina arbetsinsatser håller samhället igång.

Nazististernas SA har sin motsvarighet i AFA och andra organiserade våldselement.

Framförallt ligger en parallell i rättsapparatens kollaps. Våldet sanktioneras uppifrån. Och massmedia tiger eller underblåser.

 


Sverigedemokraterna har klart tagit ut sin kompassriktning: att arbeta helt med demokratiska och fredliga metoder. De som arbetar för att förmå SD att välja en annan väg finns på två håll:

Å ena sidan de grupper som kallar sig nationella, men som förkastar demokratin.

Å andra sidan de grupper som kallar sig demokratiska, men som förkastar nationen.

Till de senare hör tydligen både AFA och Vänsterpartiet, JK och , massmedia och polis, riksdag och regering.

 


Vi vet vad som kom efter Weimar.

Vad ska komma efter Persson?

 


 

 Se vidare:

YTTRANDEFRIHET 2005

 

 

 

1) I den mån man alls ägnar sig åt historia! För vare sig webbsidan "Levande historia" eller "Historiska museet" är detta självklart.