Överklagande till Regeringsrätten

 

Medborgerliga Studiegrupper skrev våren 2001 till Radio- och TV-verket med anledning av Öppna Kanalens hantering av yttrandefriheten. Under hösten har vi utvecklat våra resonemang. Radio-och TV-verket har nu tagit ställning i frågan. MSG:s skrivelse lämnas utan avseende.

Detta har överklagats till Länsrätten, som dock inte anser att frågan berör MSG på ett sätt som ger oss rätt till överklagan.

Även Kammarrätten har sagt nej, vilket lett till nedanstående överklagan hos Regeringsrätten

 


Till
Regeringsrätten

- - -

Det här gäller yttrandefrihet och mänskliga rättigheter.

Öppna Kanalen tillkom för att - som en public-access-television - vidga yttrandefriheten för vanliga medborgare i samhället. Radio-TV-lagen anger att denna verksamhet ska låta olika intressen och meningsriktningar komma till tals. Den slår också fast att sändningsrätten skall utövas opartiskt och sakligt.

Hur detta efterlevs avgörs i de enskilda fallen. Ett sådant fall gäller MSG (Medborgerliga Studiegrupper). MSG fick i januari 2001 avslag på sin begäran om medlemskap i Öppna Kanalen i Stockholm, för att sända TV-program på samma villkor som övriga föreningar.

Som enda motivering har anförts att MSG ställer sig kritisk till den förda invandrings- och integrationspolitiken, dvs hyste andra åsikter än de som företräddes av ÖK-styrelsen själv.

DEN MÖJLIGHET SOM STÅR TILL BUDS för att få public-access-sändningarna att följa intentionerna är att inte bevilja ny koncession när den gamla gått ut, i de fall där intentionerna inte efterlevts.

Inför Radio- och TV-verkets ställningstagande till koncession för år 2001 och framåt hemställde således MSG - med hänvisning till ÖK Stockholms vägran att låta MSG bli medlem - att Öppna Kanalen inte skulle ges förnyat sändningstillstånd.

RTVV beslöt att lämna skrivelsen utan åtgärd. Som enda motivering till detta anfördes att MSG fick sända program som extern förening. Detta är ett orimligt resonemang, som skulle göra Radio-TV-lagens målformuleringar till intet förpliktande! En extern förening måste ju betala 15 gånger så mycket för en sändningstimme som en medlemsförening.

LÄNSRÄTTEN anförde för sin del att "det överklagade beslutet inte berör Medborgerliga studiegrupper på ett sådant sätt att föreningen har rätt att överklaga det."

KAMMARRÄTTEN beslöt att inte meddela prövningstillstånd.

MSG:s överklagande är en fråga av principiell betydelse. Det handlar om huruvida Öppna-Kanalen-verksamheten ska bedrivas i enlighet med angivna intentioner.

Stockholm, den 6.1.2002

Jan Milld,
ordförande i Medborgerliga Studiegrupper

 


 

 Se vidare:

svar från Regeringsrätten