Överklagande till Kammarrätten

 

Medborgerliga Studiegrupper skrev våren 2001 till Radio- och TV-verket med anledning av Öppna Kanalens hantering av yttrandefriheten. Under hösten har vi utvecklat våra resonemang. Radio-och TV-verket har nu tagit ställning i frågan. MSG:s skrivelse lämnas utan avseende.

Detta har överklagats till Länsrätten, som dock inte anser att frågan berör MSG på ett sätt som ger oss rätt till överklagan.

Länsrättens beslut har vi nu överklagat till Kammarrätten, enligt nedan:

Till
Kammarrätten i Stockholm

Beslut som överklagas:
Mål nr 18693-01E hos Länsrätten i Stocholm den 23/11 -01

- - -

Detta fall gäller grundläggande demokratiska fri- och rättigheter.

Öppna Kanalen har tillkommit för att vara en public-access-television. Yttrandefrihetsgrundlagen förpliktar denna verksamhet att främja vidaste möjliga yttrandefrihet. Radio-TV-lagen anger att man ska låta olika intressen och meningsriktningar komma till tals, den slår också fast att sändningsrätten skall utövas opartiskt och sakligt.

Hur detta efterlevs avgörs i de enskilda fallen. Ett sådant fall gäller Medborgerliga Studiegrupper (MSG).

MSG fick i januari 2001 avslag på sin begäran om medlemskap i Öppna Kanalen i Stockholm, för att sända TV-program på samma villkor som övriga föreningar. Någon motivering angavs inte då, men senare har anförts att MSG ställer sig kritisk till den förda invandrings- och integrationspolitiken.

Öppna Kanalen i Stockholm hävdade inte att MSG inte skulle uppfylla ÖK-stadgarnas krav för medlemskap. Det handlade bara om att MSG hyste andra åsikter än de som företräddes av ÖK-styrelsen själv.

DEN MÖJLIGHET SOM STÅR TILL BUDS för att få public-access-sändningarna att följa intentionerna är att inte bevilja ny koncession när den gamla gått ut, i de fall där intentionerna inte har efterlevts.

Inför Radio- och TV-verkets ställningstagande till koncession för år 2001 och framåt hemställde således MSG - med hänvisning till ÖK Stockholms vägran att låta MSG bli medlem - att Öppna Kanalen inte skulle ges förnyat sändningstillstånd.

RTVV beslöt att lämna skrivelsen utan åtgärd. Som enda motivering till detta anfördes att MSG fick sända program som extern förening. Detta är ett orimligt resonemang, eftersom en extern förening måste betala 15 gånger så mycket för en sändningstimme som en medlemsförening.

LÄNSRÄTTEN anför för sin del att "det överklagade beslutet inte berör Medborgerliga studiegrupper på ett sådant sätt att föreningen har rätt att överklaga det."

MSG:s överklagande berör inte bara MSG. Det är en fråga av principiell betydelse. Det handlar om huruvida Öppna-Kanalen-verksamheten ska bedrivas i enlighet med angivna intentioner.

Det är i de konkreta fallen som principerna testas.

Stockholm, den 1.12.2001

Jan Milld,
ordförande i Medborgerliga Studiegrupper

 


 

Bilagor:
1. Överklagandet till Länsrätten
2. Artikeln "Svart yttrandefrihet" ur Blågula Frågor nr 4/01
3. Artikeln "Integrations-TV" ur Blågula Frågor nr 4/01