Aktuell kommentar - vecka 06/08

 

 

Fartblinda PK-iter

"Inga facister på våra gator!". Så skanderade den anarkokommunistiska mobb som samlats på Norrmalmstorg den 24 augusti 2002, för att hindra BGF att gör sig hörd vid sitt möte. Agerandet låg helt i linje med instruktioner från Vänsterpartiet, om "nolltolerans" mot "rasister". Ett motsvarande agerande från (v) mötte Sverigedemokraterna vid dess Norrlandsturné 2004.

Uppenbarligen såg inte vänsterpartisterna själva att de med sitt agerande begick ett antidemokratiskt övergrepp. Förmodligen ser de sig själva som anhängare av principer om mötesfrihet, på ett allmänt plan. Närmare bestämt för medborgare, vilka inte torgför alltför "avvikande" åsikter .

De som (v) förhindrade att tala var ju bara "rasister". Vem kan ha något att invända mot att man bekämpar "de onda" - annat än den som själv är "ond"?


Ett motsvarande psykologiskt fenomen kan anas bakom tidskriften Expos förehavanden. I den mån de unga männen på Exporedaktionen vet något om en tid så långt tillbaka som 1970-talet, kan de möjligen instämma i avståndstagandet från både IB och Stasi.

För sin egen verksamhet förväntar de sig andra bedömningsgrunder. De representerar ju själva ("demokratisk tidskrift") det goda, och de bekämpar bara onda krafter (antingen oförmedlat onda eller naivister som, utan att själva begripa det, spelar onda krafter i händerna).

En hjälp till sådana föreställningar får Expo-ynglen naturligtvis genom uppbackningen av etablissemanget och det okritiska stödet från diverse kändisar.

Till detta kommer en fartblindhet. Man ångar på, och "det går bra". Ingen hissar varningsflagg, ingen anför några invändningar eller reservationer. Utom de som drabbas av förtalet och repressalierna, naturligtvis. Men de är ju partiska, jäviga!

Åtminstone formellt finns ändå fortfarande vissa regler, mot både förtal och åsiktsregistrering. Dessa gäller inte bara för statliga myndigheter, utan även för privata tidskrifter.

Nu har Expo skaffat sig nya motståndare, efter det famösa Islamofob-numret i höstas, där man buntat ihop ett antal webbadresser som lidande av detta förmenta sjukdomstillstånd.

Sedan kom ytterligare en Expressen-artikel, med Expo som källa.


Kurt Lundgren, den 26/1 -08:

"Kan Expo bryta telefon- och postsekretessen?

EXPO SOM SÄKERHETSPOLIS: Jag tror att Expressen i sin  enfald gjorde sig skyldig till en verklig fadäs som kan komma att stå Expo dyrt när tidningen avslöjade att Expo har tillgång till mobiltelefonlistor och listor över alla som sänder pengar via bank- eller postgiro.
 
Så här skriver Das Dumkopf i Expressen:
 
... till exempel visar telefonlistor... postinbetalningar visar...
 
Jag tror inte det var meningen att detta skulle komma ut därför att om posthemlighet och telefonhemlighet kan brytas av en privat spaningsorganisation/internetpolis har denna i så fall mycket större underrättelsemöjligheter än polisen, som måste gå till domstol för att i allvarliga brottsfall bryta dessa grundläggande och skyddade hemligheter - vem som ringer till vem, vem som sänder pengar till vem.
 
Expo utför också åsiktsregistreringar, vilket inte ens Säpo får göra. Oavsett det goda syftet med Expos spaningar är detta ett av de mest allvarliga ingrepp i den personliga integriteten som jag stött på och jag undrar om det som här berättas om Expo är åtalbart, jag skulle tro det. Det är bara att skicka in tidningen till åklagaren i Stockholm . Saken faller under allmänt åtal."


Inför ett möte för Skattebetalarnas förening för ett par år sedan publicerade Expo ett privat e-postmeddelande från Kenneth Sandberg till andra Sverigedemokrater. Det framgick inte hur Expo hade kunnat komma över detta icke offentliga meddelande, och några frågor ställdes aldrig om detta. Men visst är det anmärkningsvärt!

Nu har Expo alltså varit igång igen. Expressen har genom Expo fått fram uppgifter om några sverigedemokrater - vilka böcker de beställt och vart de sänt pengar. Hur kan Expo veta detta? Har man kunnat få tillgång till dessa uppgifter på laglig väg, eller hur har man gått tillväga?

Ska polisen kunna gå in och gräva fram privata uppgifter att detta slag, då måste polisen ha särskilt tillstånd. Och för att få ett sådant tillstånd måste det röra sig om kvalificerade misstankar om grova brott.


Bloggen "Rakryggad":

"Expo, den privata stiftelsen som håller koll på våra telefonsamtal, tycks nu hamna i klistret för sin självpåtagna roll som mästrande pappa åt hela svenska folket. Efter att Expressen offentliggjort att Expo tillhandahållit privatpersoners telefonlistor och bank- och girotransaktioner har en av alla de som reagerat på klavertrampet valt att polisanmäla. Det är en Exilen-debattör med alias Tokes Son som anmält Expo med stöd av lagen om post- och telehemlighet samt banksekretessen och sekretesslagen. Enligt dessa lagar är det olagligt att snoka i andra människors telefontrafik och dennes göranden med sin egen bank.

Så frågan om hur Expo kommit över privatpersoners samtalsinformation och post- och bankgirobetalningar är nu ett ärende för chefsåklagaren i Eskilstuna (dnr ÅM 2008/0531). Jag önskar rättvisan och Tokes Son lycka till med ärendet. Expo har fått leka pekpinnecentral länge nog."


Bloggen "Rebels", citerar den polisanmälan som nu lämnats in:

"Polisanmälan om brott mot post- och telehemligheten

Enligt artikel i dagens (26/1 2008) Expressen har stiftelsen Expo, i samarbete med Expressen, öppnat SMS-listor och listor över postgiroinbetalningar. Detta är ett brott mot lagen om post- och telehemlighet - Brottsbalken. Med detta mail polisanmäler jag detta brott. Jag bifogar i mailet kopia på text ur Expressens artikel samt länk till artikeln. Jag bifogar också relevanta avsnitt ur brottsbalken. Jag önskar kvittering på att anmälan mottagits."

"Ur brottsbalken - lagrum

8 § Den som olovligen bereder sig tillgång till ett meddelande, som ett post- eller telebefordringsföretag förmedlar som postförsändelse eller telemeddelande, döms för brytande av post- eller telehemlighet till böter eller fängelse i högst två år. (Lag 1993:601).

9 § Den som, utan att fall är för handen som i 8 § sägs, olovligen bryter brev eller telegram eller eljest bereder sig tillgång till något som förvaras förseglat eller under lås eller eljest tillslutet, dömes för intrång i förvar till böter eller fängelse i högst två år.

9 a § Den som i annat fall än som sägs i 8 § olovligen medelst tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud i hemlighet avlyssnar eller upptager eller annan sammankomst, vartill allmänheten icke äger tillträde och som han själv icke deltager i eller som han obehörigen berett sig tillträde till, dömes för olovlig avlyssning till böter eller fängelse i högst två år. Lag (1975:239).

9 b § Om någon anbringar tekniskt hjälpmedel med uppsåt att bryta telehemlighet på sätt som sägs i 8 § eller att utföra brott som sägs i 9 a §, dömes för förberedelse till sådant brott till böter eller fängelse i högst två år, om han ej är förfallen till ansvar för fullbordat brott. Lag (1975:239).

9 c §
Den som i annat fall än som sägs i 8 och 9 §§ olovligen bereder sig tillgång till upptagning för automatisk daatabehandling eller olovligen ändrar eller utplånar eller i register för in sådan upptagning dömes för dataintrång till böter eller fängelse i högst två år. Med upptagning avses härvid även uppgifter som är under befordran via elektroniskt eller annat liknande hjälpmedel för att användas för automatisk databehandling.(1998:206)

Förutom brott mot lagen om post- och telehemlighet har även “Tokes son” kompletterat med anmälan om brott mot banksekretessen och sekretesslagen:Komplettering till min tidigare anmälan om brott mot lagen om post- telehemlighet. Anmälan inlades med anledning av en artikel i tidningen Expressen om öppnade SMS-listor och listor över postgiroinbetalningar från medlemmar i Sverigedemokraterna. Listorna har, enligt artikeln, tagits fram av stiftelsen Expo. Min anmälan gjordes den 26/1.

Anmälan om brott mot Banksekretessen och sekretesslagen

Banksekretessen regleras i lag om bank- och finansieringsrörelse där det bla står att 'Enskildas förhållanden till bank får inte obehörigen röjas'. Sekretessen omfattar alla uppgifter som rör en bankkunds mellanhavanden med banken oavsett om uppgiften är skriftlig eller muntlig. Banksekretessen omfattar även kundens tidigare förbindelser med banken dvs sekretessen upphör inte i och med att någon upphör att vara kund i banken."

Bloggen kommenterar:

"På förekommen anledning vill jag också påpeka att bloggen på inget sätt delar några av dom värderingar som av Expazi betecknas som 'nazistiska'. Deras verksamhet är dock av synnerligen tveksam karaktär och liknar mer den kommunistiska modellen för hur man via åsiktsregistrering och svartmålning vill skrämma människor som inte delar deras fanatiska syn på samhället till tystnad.

Ett generalangrepp på den demokratiska rätten att hysa en egen åsikt, helt enkelt. Ärendet har diarienummer dnr ÅM 2008/0531 och ligger hos chefsåklagaren i Eskilstuna."


Skribenten "Oskorei" kommenterar:

“Min spontana reaktion när jag läste Expressenartiklarna var äckel. Här har vi en stor tidning, som i det mediala samhället de facto är en makthavare av rang, som ägnar sin makt åt att hänga ut lokalpolitiker från ett litet parti för att de beställt en bok. I alla andra sammanhang skulle det betraktas som översitteri och, med ett ord från dagis, mobbning.

I ett samhälle med fungerande debatt skulle frågan dessutom ställas om hur Expressen och Expo fått tag på dessa uppgifter, och om det inte är en form av åsiktsregistrering som bedrivs.

Du kan våldta en 14-åring utan att hängas ut med namn, men du kan inte beställa en bok..."


Visst vore det önskvärt att Expo nu åtalas och fälls.

Tyvärr talar dock tidigare erfarenheter för att myndigheternas besked kommer att lyda:

"Brott kan ej styrkas".


 Se vidare:

Expo-granskad

Expos fobier

Inget åtal

Poohlarna