Aktuell kommentar - vecka 51/07

 

 

Expos fobier

Är det möjligt att vara psykiskt frisk och ändå hysa invändningar mot hållningar, påbjudna av de politiskt korrekta?

Vi vet att i det forna Sovjetunionen sattes dissidenter in på mentalsjukhus. De klassades som psykiskt sjuka.

I dagens Sverige finns det krafter som företräder samma synsätt. Dit hör tidskriften Expo.


Sedan länge har man kampanjat mot en föregiven "främlingsfientlighet" bland svenskar i allmänhet. Ett annat ord för detta, som Expo gärna använder, är xenofobi.

Ordet översätts i Svenska Akademins ordlista med "främlingshat".

Ändelsen "fobi" ges i samma ordlista betydelsen "onormal skräck".

Som erfarenheten visat har detta begrepp använts slentrianmässigt, för att stämpla varje kritiker och avfärda varje kritik mot massinvandringen och dess effekter.

 

Ett annat begrepp, som på sistone kommit till allt flitigare användning, är "homofobi". Egentligen borde väl ordet betyda "rädsla för människor" ("homo" på esperanto betyder "människa").

De som styr över vilka betydelser ord ska ges har dock sett till att innebörden av detta ord blivit liktydigt med en rädsla för en viss grupp av människor, nämligen de som är homosexuella. En rädsla som är allmän, och inte sakligt motiverad.

 

"Det finns invändningar mot begreppet islamofobi. En är att det blandar samman kritik mot islam som religion med stigmatisering av muslimer. En annan gäller ordets koppling till fobi (rädsla som inte är förnuftsstyrd). Om alla kritiker av islam eller muslimer skulle kallas islamofober, skulle ordet definiera dem som icke trovärdiga utan att beakta deras argumentation. Båda dessa otydligheter kan försvåra en öppen och kritisk diskussion om islam."

Wikipedia

 

Ett tredje begrepp är islamofobi. Kring detta gjorde Expo i december 2007 ett temanummer.

I stort sett ska det säga ungefär detsamma som de tidigare två begreppen: det handlar om ett utslag närmast av ett slags sjukdomstillstånd. Den som lider av denna åkomma - i detta fall skräck för muslimer - kan få sin diagnos ställd av dem som inte lider av den.

Expo är i sammanhanget att betrakta som expertis och sakkunskap, dvs läkaren/psykiatrikern. Uppifrån, och som genom en lupp, kan expoiterna betrakta sina objekt.

Just begreppet "islamofobi" bereder dock även expoiterna själva en del huvudbry. Under rubriken "Islamofobins svårfångade natur" skriver man:

"En mängd svenska och internationella undersökningar visar att muslimer uppfattas som avvikande från övriga samhället och att många individer idag hyser förutfattade och negativa uppfattningar om islam. Dagens motstånd mot islam och muslimer ska framför allt förstås mot bakgrund av den ökade invandringen från muslimska länder."

"De historiska rötterna och uppdelningen i ett vi-och-dom-tänkande tycks fortfarande spela en betydande roll i dagens Europa.

Utan att fördjupa oss i motsättningarnas orsaker är det tydligt att debatten om den muslimska närvaron ofta missar viktiga fakta, till exempel att muslimer inte ... har en gemensam uppfattning om hur islam 'egentligen' skall tolkas och praktiseras. ... Bilden av islam och muslimer som ett homogent fenomen tycks vara en grundförutsättning för många av dagens negativa attityder."

 

En annan artikel i samma temanummer talar om en "anti-islamsk rörelse" och ett "nätverk", som för "krig mot islam" i Sverige och "klumpar ihop" alla muslimer och anklagar dem för att vara terrorister".

En särskild lista anger vilka bloggar och webbsidor som kan anses tillhöra "nätverket". Där finns bl.a. BGF-sidan och Millds blogg med. Av artikeltexten framgår dock att webbsidan "Fröken Sverige" intar en särställning.

Man sammanfattar, om vårt påstådda nätverk: "...de enas i uppfattningen att muslimer är en enhetlig grupp som hotar yttrandefriheten, demokratin eller den svenska kulturen."

Gör "vi" verkligen det?

"Enas" vi om det?

Vem är det nu som manar fram ett "homogent fenomen"?!

Beträffande BGF stämmer ju Expos tes om "nätverk" inte i någon ände:

• För det första är det bara få av de övriga webbadresserna som länkar till BGF. "Fröken Sverige" gör det t ex inte.

• För det andra kan snart konstateras att nämnda webbsidor har sinsemellan mycket varierande inriktning.

• För det tredje - när BGF-texter tillkommer - kan vi visserligen ta med citat från andra bloggar såväl som tidningsartiklar, men resultatet blir ändå en självständig text.

 

BGF:s verklighetsuppfattning är att muslimer i Sverige inte utgör en enhetlig grupp, men detta betyder inte att den enorma invandringen - ordet "enorm" är ingen överdrift, då Sverige ensamt tar emot fler irakier än vad hela USA gör! - till Sverige från muslimska länder blir utan allvarliga effekter.

Antag att bara en procent av alla muslimer utgör rekryteringsbas för terrorism eller står redo att använda våld mot dem som de anser kränkt dem genom att rita en bild, föreställande Muhammed. Det skulle ändå bli fråga om många tusen individer.

Förekomsten av de många muslimerna ger extrema muslimer en miljö där de kan både gömma sig och bedriva ett rekryteringsarbete. Andra muslimer är heller inte immuna mot de hot som de kan göra trovärdiga.

"...muslimer uppfattas som avvikande från övriga samhället " skriver Expo.

Är det verkligen bara en "uppfattning"?

Är det inte just så, också i verkligheten?

Är det inte sant att muslimska kvinnor klär sig annorlunda och att detta mer än en gång har drivits så långt som till skadeståndskrav genom DO?

Är det inte sant att muslimska skolelever ställer krav på särskild mat?

Är det inte sant att många muslimer har svårt att acceptera vårt lands traditioner beträffande yttrandefrihet?

Uppräkningen skulle kunna göras betydligt längre!

Skulle ett muslimskt parti bildas i Sverige, då kan vi räkna med att detta för fram en ganska lång lista på krav om särskilda hänsynstaganden till muslimer. Kanske kommer det rentav att puffa för sharialagar.

Och ett sådant parti skulle förmodligen kunna påräkna stöd från betydligt mer än en procent av muslimerna i Sverige.

 

Blågula frågor lägger inga synpunkter på förhållanden i muslimska länder, våra synpunker gäller Sverige.

Erfarenheten visar, föga överraskande, att en så omfattande invandring under så kort tid från så främmande kulturer skapar problem i vårt land.

Det finns ingen anledning att vi ska dra på oss dessa problem. Invandringen från muslimska länder måste snarast upphöra!

o Om detta förutsätter att Sverige säger upp sin anslutning till New-York-protokollet från 1967, då måste detta ske.

o Inom EU måste Sverige använda sitt inflytande för att stödja förslaget om ett "Safe Haven" .

 


 Se vidare:

Ex-muslimer

Frihetspennan

Kan vi lita på massmedia?

Poohlarna

Pålitligt

Underkastelse? Nej tack!

EXPO