Aktuell kommentar - vecka 46/06

 

 

Principlös opposition

Staten har genomgående svårt att finna kommunplatser för alla "flyktingar" efter det beslut om "amnesti" som Socialdemokraterna drev igenom tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Det är föga överraskande. Kommunerna har ofta en svår ekonomisk situation. Varje budget innebär en utmaning: hur få inkomster i nivå med utgifterna?

Man har också tidigare erfarenheter av den s.k. flyktingmottagningen. De samlade utgifterna för denna tenderar att överskrida vad staten ställt upp med i bidrag. Till detta kommer sociala påfrestningar, genom ökad brottslighet.

Det ligger en orimlighet redan i upplägget. På statlig nivå fattas beslut om denna mottagning, för att sedan kommunerna - som inte kunnat påverka detta beslut - ska ta hand om konsekvenserna.

En sak vore ju om det handlade om ett självklart och allmänt erkänt gott ändamål. Om det gällde människor som blivit politiskt förföljda pga att de försökt förbättra förhållandena i sina länder. Om de tvingats på flykt.

Så är här inte fallet. Asylskälen har prövats och man har fått avslag. Ändå har man dröjt sig kvar i vårt land. Man har vägrat acceptera besluten från svenska myndigheter. För detta har man i slutändan belönats med permanenta uppehållstillstånd.

För det första är det alltså fråga om icke-flyktingar, för det andra om personer som visat fel attityd till vårt samhälle.

Vilka signaler sänder detta till de miljontals människor runtom i världen, som står redo för liknande migration? Jo, att det fungerar att göra som dessa personer har gjort, att Sverige är rätt land att sikta i sig på.

Bakom politikernas resonemang om "engångsbeslut" ligger en sanslös naivitet. Självklart genererar varje sådant beslut nya strömmar av asylsökande, varpå samma situation snart uppstår igen. Det kan inte vara svårt att räkna ut!

Till detta kommer att vi redan har erfarenhet av tidigare s.k. engångsbeslut. Det fungerade inte då och gör det naturligtvis inte heller framöver. Var det här fråga om en verklig eller bara låtsad okunnighet från socialdemokraterna och deras stödpartier?

Och nu har det förutsägbara inträffat: vi har fått en ökad ström av asylanter till Sverige.


Till de kommuner som är restriktiva med mottagning av asylanter hör Reinfeldts hemkommun, Täby. Där sträcker man sig så långt som till att ta emot 100 under en treårsperiod.

Det är konsekvent. Moderaterna har aldrig varit pådrivande för detta vansinniga amnestibeslut. Partiets talesman i migrationsfrågor, Tobias Billström, har argumenterat emot. Som migrationsminister klargör han nu att så länge han är ansvarig minister kommer inga fler sådana beslut att fattas.


Beträffande Sverigedemokraternas agerande lyser dock konsekvensen med sin frånvaro.

Som inget annat parti har SD en fråga som huvudfråga. Det är just migrationsfrågan:

• Pga Sveriges extrema invandrings- och flyktingpolitik bildades en gång partiet.

• Pga det berättigade missnöjet med denna politik har partiet de senaste valen varje gång fördubblat sitt röstetal.

I just amnestibeslutet koncentreras dessutom galenskapen.

Här borde alltså SD:s linje vara självklar, en linje bakom vilken partiets alla företrädare står samlade. När man nu finns representerade i så många kommuner, då borde partiets representanter ta tillfället inför beslut i respektive fullmäktige att från talarstolen klargöra galenskapen i det hela och - givetvis! - säga nej till mottagning av fler asylmissbrukare.

Men vad händer?

Redan för några månader sedan framkom att en SD-företrädare i Sjöbo ville säga ja till den aktuella mottagningen av "flyktingar". Nu har partiets företrädare i Oskarshamn intagit samma hållning.

Det är mänskligt förklarligt att människor inom partiet kan uppleva ett behov av att bli accepterade. Det är påfrestande att vara utsatt för en sådan press som sverigedemokraterna ständigt är, både genom utfrysning och direkt våld.

Inte desto mindre: Sverigedemokraterna blir en meningslöshet om det inte står upp för vissa principer, i varje fall beträffande sin kärnfråga!

Vad Sverige behöver i riksdagen är ett invandringskritiskt parti.


 Se vidare:

Hantering av opposition

Landskrona