Aktuell kommentar - vecka 9/00:

 

 

Vem bär ansvar?

Det finns problem kring invandringen, vad än Gudrun Schyman säger. Just förnekandet av problemen är vad som gjort det möjligt för dem att växa.

Gängrån och gatuvåld har nu antagit sådana proportioner, att de bara inte kan förtigas längre. I Stockholm är gärningsmännen till 95% ungdomar med utländsk bakgrund, offren till 85% etniskt svenska ungdomar.

Våldtäkter tycks också ha blivit något av en epidemi. Även här finns ett mönster. Bland förövarna är män med utländsk bakgrund överrepresenterade, bland offren är svenska kvinnor överrepresenterade. Detta gäller i synnerhet gruppvåldtäkter.

Alla säger sig vilja komma tillrätta med detta våld, men många blundar för det rasistiska mönstret i sammanhanget. Ska vi verkligen komma tillrätta med problemen måste vi

A. se verkligheten som den är, utan skygglappar.

B. mäta med samma mått, oberoende av etnisk tillhörighet hos förövarna.

C. vara konstruktiva och söka möjliga åtgärder.

Efter gruppvåldtäkten mot den 14-åriga flickan i Rissne har vi kunnat bevittna mycket av just skygglappar. Ett exempel på hur det första är s-kvinnornas fokusering på porren. Denna må kunna ha relevans för det kvinnoförnedrande inslaget i våldtäkterna, men knappast för det svenskförnedrande.

I Aftonbladet skrev representanter för de turkiska, iranska, grekiska, kurdiska och chilenska riksförbunden under rubriken "ALLA MÅSTE TA SITT ANSVAR". De syftade då inte på svenskfientligheten och invandrarföräldrars ansvar att motverka sådan hos sina barn. Nej, de anlade ett individcentrerat pespektiv - i skarp kontrast till hur samma organisationer agerade i Skogåsfallet. 1)

I själva verket förekommer ju inte bara detta mönster - bakom våldet mot svenskar finns dessutom utbredda attityder bland unga invandrare, av svenskförakt.

Ytterligare exempel på undanflykter gavs i TV-programmet Fittja Paradiso den 24/2. Trots ansatser till klartext blev man kvar i den politiskt korrekta fåra som plöjts upp - det är "inget invandrarproblem", utan ett "socialt problem" och ett "klassproblem". Varav följer två saker:

Utan invandrare skulle vi ändå ha haft samma brottslighet - bara med den skillnaden att brottslingarna istället skulle ha utgjorts av svenskar, ur underklassen. Den förda invandringspolitiken skulle alltså inte ha någon del i den uppkomna situationen, och behöva ändras.

De ungdomar som begår våldshandlingar bär inget eget ansvar för sina handlingar. De gör som de gör, därför att de "hålls utanför" samhället. Ansvaret ligger hos svenskarna, som har fel attityder och som har prylar som invandrarna inte har. 2)

Detta ger ju en dyster prognos. Om svenskars attityder till invandrare är grunden till problemet så lär dessa inte ändras till det bättre av denna våldsbrottslighet. I själva verket grundläggs nu ett glödande invandrarhat bland massor av unga svenskar!

HUR KAN VI TA OSS UR DENNA SITUATION?

Här måste ansvar - och konstruktiva åtgärder - sökas på olika nivåer:

1. Invandringspolitiken. Den fortsatta invandringen måste tills vidare minimeras. Detta gäller framförallt anhöriginvandringen och uppehållstillstånden på "humanitära grunder". 3)

2. Integrationspolitiken. De som redan invandrat måste anpassas bättre i det svenska samhället.

Det svenska samhället måste bli tydligare i krav på att man lär sig svenska, följer svenska lagar och anstränger sig att klara sin egen försörjning.

Invandrarföräldrar måste ta ett bättre ansvar för sina barns skolgång.

Som elev måste man anstränga sig att följa undervisningen. Utan skolbetyg hamnar man ju sedan utanför arbetsmarknaden.

Skolan måste särskilt stötta elever med större behov av hjälp. Här kan en del resurser frigöras genom att avskaffa "modersmålsundervisningen".

3. Attityder och brott.

Det främsta ansvaret måste här ligga på respektive individ att kontrollera sig och inte skada någon annan. Envar är ansvarig för sina egna handlingar!

Kompisarna kan ha stor betydelse. Dessa unga invandrarrasister lever ju inte i ett vacuum. De kan hysa sina svenskfientliga attityder och agera som de gör därför att detta tolereras av deras omgivning. Många av dem uppfattas som "coola", "grymma" osv.

Genom att istället möta dem med avståndstagande och förakt skulle många av dem förmodligen ändra sig. I själva verket är deras självkänsla i många fall svag, vilket kan göra dem extra känsliga för uteblivna applåder.

Invandrarkollektivitet som helhet, eller respektive etniska grupp, kan påverka värderingar i sina egna led . Kampanjer mot svenskars främlingsfientlighet har bedrivits i över ett decennium - varför inte låta dessa nu avlösas av en kampanj bland invandrare? Mottot kunde vara t ex: "Bekämpa svenskfientlighet och rasism!" 4)

Några stora förväntningar om kampanjers utsikter att nå resultat ska man kanske inte ha, men eftersom en sådan kampanj hittills aldrig bedrivits kunde det ändå vara värt att pröva.

Till att börja med har vi dessa riksförbund, uppburna av skattemedel. De har rimligen möten och utskick till sina medlemmar, som kan användas i sammanhanget.

Till detta kommer floran av invandrartidskrifter. Den 10/2 -00 hölls en rikskonferens i Malmö, "Invandrar- och minoritetsmedia". Det visar sig att i Sverige finns cirka 200 invandrartidskrifter.

Syftet med konferensen - med deltagande av ett stort antal kända personer - var att utverka mer statligt stöd till dessa invandrartidskrifter, man ville "sänka ribban" för bidragsberättigande. Av ett radioinslag om rikskonferensen framgick att med de ändringar som eftersträvades skulle en enskild tidskrift kunna få närmare 2 miljoner kronor i stöd.

Det kan låta mycket, men då ska man ha i minnet att det totala statliga presstödet idag uppgår till en halv miljard! 500 miljoner kronor. Om det presstödet slopas - vilket inte är orimligt med tanke på hur likriktat dagstidningarna uppträder 5) - skulle pengar frigöras för ett utökat tidsskriftstöd. Det skulle ändå bli pengar över till annat. 6)

Många invandrare säger sig må dåligt av det negativa rykte som det rasistiska våldet mot svenskar riskerar ge invandrare i allmänhet. Just däri ligger en möjlighet!

Det talar för att invandrarorganisationer och invandrarredaktör kan vara motiverade av att medverka i en sådan kampanj.

Svenska massmedia kan markera allvaret i de övergrepp som sker genom att konsekvent rapportera, utan dröjesmål, vad man vet om gärningsmäns och offers etniska tillhörighet. Rasistiskt våld är allvarligare än våld i allmänhet - således är det relevant information om rasistiska motiv kan ha funnits med i bilden!

I straffutmätningen ska rasistiska brott också från invandrare bedömas som sådana, och följaktligen leda till hårdare straff.

Redan ett uppehåll i det gängse officiella kampanjandet mot svenskar från stat, kommuner och stora organisationer skulle utgöra ett bidrag.

Denna rasism bland invandrare har ju kunnat gro just på grund av allt kampanjande mot svenskars förmenta rasism. I skydd av dessa ensidiga kampanjer har ett förakt mot svenskar kunnat slå rot och bre ut sig bland unga invandrare. Budskapet har varit klart: vad som än händer är det svenskar som ska stå vid skampålen, det är riskfritt att ge sig på svenskar.

Konsekvenserna var förutsägbara. Rasismen från invandrare är till stor del skapad, av de svenskar som dominerat den offentliga scenen. Denna rasism hade behövt finnas, inte i denna omfattning.

 


 Se vidare:

Inte en klassfråga

Åsiktspolisen Lundh

 

 

 


1) I Skogås vid nyår var det en svensk som dödade en invandrare. Då blev omdömet kategoriskt: det var ett rasistdåd, dvs begånget med rasistiska motiv. De poliser som hade en annan uppfattning plockades bort från utredningen och dessa invandrarorganisationer krävde att även åklagaren skulle bytas ut, av samma skäl.

2) Logiken i resonemanget från av debattörerna i Fittja Paradiso var att gängrånen är en naturlig protest, nästan som en form av politisk verksamhet. Man kan alltså a) vara medlem och aktiv i ett parti b) skriva insändare och debattinlägg c) sabotera valmöten för sverigedemokraterna eller d) sticka vassa föremål i svenska ungdomar. Se där, något som demokratiutredningen missade att få med i "Demokratins förnyare"...

3) Asylinvandringen i bemärkelsen beviljade asyler är nu inte så stor: mindre än 1.500 under år 1999, av en totalsiffra på över 37.000 PUT.

4) På så vis skulle man samtidigt motverka främlingsfientlighet, eftersom svenskfientlighet och främlingsfientlighet hör ihop.

5) Det uttalade syftet med presstödet är trots allt att befrämja pluralism och mångfald i media. Inom näringslivet skulle en verksamhet med så låg måluppfyllelse snart skrotas.

6) För att satsa på skolan, vården, omsorgen eller för att sänka skatten.