Ord i riksdagen

Den 28/10 -99 hade riksdagen en allmän debatt utifrån våldsdåd med nazistiska förtecken. Några citat:

 


Laila Freivalds, (s), justitieminister:

"Fru talman! I lördags samlades tusentals människor runt hela Sverige för att visa sin avsky mot de krafter som med våld och hot vill hindra människor i vårt land från att utnyttja sina demokratiska fri- och rättigheter. Att så många medborgare ställde upp till värn för vår demokrati och för att hedra en fackföreningsman som fick offra sitt liv i kampen för ett öppet samhälle visar på styrkan i vår demokrati."

"...Nazisternas dåd riktar sig mot enskilda människor som angrips bara för att de utnyttjar sina medborgerliga fri- och rättigheter."

"I Sverige har under årens lopp ett stort antal människor från andra delar av världen sökt och erbjudits en fristad. Här finns människor som har erfarenhet av nazisternas koncentrationsläger och människor som är offer för sentida diktaturregimer. Vi har ett särskilt ansvar för att de här människorna inte i Sverige ska behöva uppleva den förföljelse som de utsatts för i sina hemländer. Det är ett av skälen till att kampen mot rasism, antisemitism och främlingsfientlighet har varit ett av regeringens högst prioriterade områden under många år.

Det är också viktigt att komma ihåg att hotet mot demokratin och mot enskilda människor inte bara kommer från övertygade högerextremister utan även från vanliga människors fördomar mot det som är annorlunda och från människors likgiltighet inför främlingsfientlighet och diskriminering. Det handlar därför kanske först och främst om att undanröja grunden för högerextremism genom att öka kunskaperna om och förståelsen för vår tid och vår värld. Vi måste lära av historien, men historien betyder ingenting om den inte är levande i dag. Det är motivet till regeringens projekt Levande historia. Projektets mest uppmärksammade del har varit boken Om detta må ni berätta som handlar om Förintelsen."

"Opinionsbildning är nämligen ett av de viktigaste medlen för att hindra de mörka krafterna från att få fäste i vårt samhälle. Regeringen har därför beslutat att tillsätta en kommitté som ska bygga upp ett forum för levande historia. Där ska frågor behandlas som rör demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Den nya verksamheten ska kunna inledas år 2003 och innebär att projektet Levande historia permanentas. Den ska samarbeta med utbildningsväsende, barn- och ungdomsorganisationer, föreningar, folkrörelser, trossamfund, kulturorganisationer och andra nätverk för att kunna nå så många som möjligt i hela landet."

"...vill jag ändå säga att vi har kommit långt. Tänk bara på en enda sak - att vi i riksdagen i så stor enighet i alla grundläggande frågor kan diskutera detta. I vårt parlament finns det ingen som står upp för främlingsfientliga åsikter och ageranden som inte är förenliga med de grundläggande värderingar vi har i vårt samhälle. Vi har inte den situationen. Vi i vårt samhälle har lyckats pressa tillbaks det."

"Jag vill därför erinra om att statsministern har föreslagit att den 27 januari ska vara en dag för manifestation mot våld och intolerans. Gruppen som arbetar med projektet Levande historia vidareutvecklar förslaget. Den 27 januari var den dag som Auschwitz befriades."

"Det viktiga för oss är att se bredden i problematiken och inse att det som vi har att göra är att förebygga företeelser av det här slaget. Det handlar om värderingar och normer i vårt samhälle. Det handlar om att motverka segregation och utanförskap. Det handlar om att skapa bra uppväxtförhållanden för barn och ha en väl fungerande skola. "

 


Gudrun Schyman (v):

"... det finns ett orsakssamband i den flyktingpolitik som Sverige för, en flyktingpolitik som innebär att människor som i stor nöd, undan förtryck och förföljelse, politisk och annan, söker sig till vårt land faktiskt ses som stora problem när de kommer till Sverige. Den problemfixeringen skapar naturligtvis en legitimitet för människor att se på invandrare som just problem och icke önskvärda. Det skapar en grogrund för rasism som vi kan se runtomkring oss i samhället."

 


Lars Leijonborg (fp):

"Sverige kommer aldrig mer att bli ett enhetligt samhälle; vi kommer att ha en mångfald. Det gör livet rikare. Låt oss slå vakt om demokratin och toleransen! "

"Jag tycker att det är bra att skolan har lyfts fram här. Vi måste ha en skola som ger gedigna kunskaper men också en skola där färre slås ut."


Lennart Daléus (c):

"Det finns mörka krafter som vill föra Sverige och Europa ett halvt sekel tillbaka i utvecklingen. Det finns mörka krafter som försöker föra Sverige tillbaka till 30- och 40-talen..."