Aktuell kommentar - vecka 25/00:

 

 

Konspiration?

Expos återkommande kritik mot Blågula Frågor och andra invandringskritiker är att vi ägnar oss åt "konspirationstänkande".

Det är svårt att få grepp om vad Expo konkret menar. Gör man överhuvudtaget anspråk på att säga något om verkligheten? Funktionen av att driva denna tes om "konspirationstänkande" ligger nog mer på det tankekontrollerande planet: gränserna för tänkbara tankar ska fastslås. Kritiker ska bringas på defensiven.

Vissa förhållanden är ju uppenbara:

I samhällen finns olika grupper av människor, med olika idéer och åsikter. Dessa skillnader kan hänföras till olika erfarenheter, men också till olika intressen.

Det är inte ovanligt att människor med likartade värderingar och sammanfallande intressen samverkar, för att försöka påverka utvecklingen. Historien igenom ges prov på detta.

För Sveriges del behöver vi inte gå längre än till organiserandet av arbetarrörelsen, kampen för allmän rösträtt och bygget av välfärdsstaten. Detta skedde i allians med vissa grupper och i strid mot andra.

Det är fullt normalt att arbeta tillsammans, för det man tror på. Sedan kan man göra det på olika sätt:

det kan ske öppet eller dolt, officiellt eller hemligt

det kan ske med uppbackning av stora ekonomiska resurser eller utan sådana

det kan ske för snäva gruppintressen eller för ideal som gagnar de flesta.

Arbetar man dolt och med stora ekonomiska resurser, för snäva gruppintressen, då är detta knappast i linje med demokratins ideal. Då kan begreppet "konspiration" möjligen vara på sin plats.

Men arbetar man öppet och med små resurser, för ideal som gagnar de flesta, då kan det väl inte vara fel?

Sedan blir frågan vad som är vad.

Blågula Frågors egna erfarenheter är sällsamma. Trots att vi från början gjorde allt för att nå offentlighet med våra argument och verksamhet blev vi anklagade för att verka i "mörker". Anklagelserna kom från kretsar som uppenbart förfogade över enorma mediala resurser.

Det krävs inga djupare samhällskunskaper för att veta, att det politiska arbetet bedrivs på olika nivåer. Det finns ett antal institutioner - riksdag, regering, mm - samt regler för beslutgången. Vid sidan om denna formella maktutövning finns informella nivåer, där lobbygrupper kan verka.

Stora ekonomiska resurser ger makt. I själva verket kan folkopinioner till stor del skapas, därom vittnar resultaten i både kärnkrafts- och EU-omröstningen. Likaså kan enskilda politiker påverkas.

Fallet med stridsflygplanet JAS är belysande. Den socialdemokratiska partikongressen 1978 beslöt att säga nej till ett nytt stridsflygplan efter Viggen. Trots detta drevs det nya jätteprojektet igenom, och s-regeringar medverkade. På motsvarande sätt förhåller det sig med Öresundsbron. Partirådslag visade på mycket svalt intresse bland s-medlemmarna. En förbindelse skulle enligt dem vara för tåg och gå i tunnel Helsingborg-Helsingör. Hur det blev vet vi.

Pehr G Gyllenhammar och hans rundabordsgrupp av europeiska industrialister har fått igenom också mycket annat som de önskat sig vad gäller bil- och vägsatsningar.

En annan mäktig grupp är Bilderberggruppen - förmodligen mäktig nog att styra vad som ska komma fram om den i massmedia.

Det finns en officielll nivå av maktutövning och en inofficiell. På den senare nivån ligger ofta den avgörande makten. Detta är egentligen så elementärt för envar som sysslat med politik, att det känns löjligt att behöva påpeka.

Samverkan behöver inte vara formaliserad. Den kan ske på annat sätt än genom att man sitter vid samma bord eller rentav protokollför beslut. Det kan handla om ekonomiska beroenden, ideologisk samsyn eller personliga lojalitetsband.

Beträffande invandringspolitiken och invandringen kan man bara ana hur det går till, men effekterna kan envar konstatera. En politik bedrivs, som är rakt igenom sanslös, som förstör vårt land!

- Vilka gagnas av denna politik?
- Vilka är det som styr?

Det år frågor som man inte kan undgå att ställa sig, om man är en tänkande varelse och alls bryr sig.

 


Klart är att massmedia visar upp en så gott som enad front. Så enad att det emellanåt tar sig surrealistiska uttryck. Som när tidskriften Journalisten vägrar att ta in en betald annons för boken "Försvara demokratin!" från Blågula Frågor.

Eller när man på nyhetsplats ska rapportera om brott och de som kan vara förövare. Efter sovjetisk modell får läsarna lära sig att läsa mellan raderna. Talas det således om "svenska medborgare", då rör det sig om utlandsfödda personer...

Om journalisterna kan liknas vid soldater så har de också sina "militärpoliser". Vid Göteborgs Universitet finns således Ylva Brune, heltidsavlönad för att löpande granska nyhetsutbudet, kontrollera hur journalisterna uttrycker sig och slå ned på avvikelser. Etniskt ursprung på förövare får ej anges i samband med brott (såvida vederbörande inte är etnisk svensk eller blond).

Det handlar alltså inte bara i vad man skriver utan lika mycket i vad man inte skriver. En jämförelse mellan attentaten mot Expo 1996 och de senare attentatet mot Ultima Thules lokaler är talande. De första åstadkom i praktiken ingen stor skada, men mediareaktionen blev massiv. Det senare var helt förödande, men förtegs i media.

Det sneda urvalet av debattinlägg är också uppenbart - något som framförallt drabbar läsarna. Blågula Frågor har undersökt fördelningen av inlägg på "DN Debatt" om invandringsfrågor, och resultatet är entydigt: bara en åsiktsriktning släpps fram. Beträffande vissa personer agerar debattredaktörerna som om de hade "svarta listor" framför sig.

Det här låter kanske fantastiskt för många, men det finns en uttalad linje att inte "legitimera" kritiker. "Legitimerad" anses den bli som får komma till tals i officiella sammanhang, eller om man alls har kontakt med vederbörande.  

David Goldman från "Hatewatch": "- Vårt mål är... att ringa in och marginalisera extremister, hålla dem borta från det legitima politiska samtalet."

En samordning kan också spåras i argumenteringen. Plötsligt dyker ett och samma argument och samma tillmälen upp samtidigt på flera olika håll ("handlar om människor", "resurser", "socialt problem", "alla människors lika värde", "enkla lösningar", "konspiration", "smygrasister", "högerextremism", mm).

Detta vore förvisso ett intressant ämne för ett forskningsprojekt att kartlägga, klart är att vi invandringskritiker - som arbetar ideellt vid sidan av förvärvsarbeten - inte har resurser därtill.

Hur samordningen i argumentering praktiskt går till har vi ingen insyn i, men just Expo spelar uppenbarligen en roll - till Expo går journalisterna för att hämta inspiration. Det förekommer också slutna mejlinglistor på internet, där man får vara med på villkor att man inte direkt citerar och yppar källan. Förmodligen kan också sociala sammankomster spela en viktig roll, man umgås med likasinnade.

En anledning till likriktningen bland journalister är uppenbar: omsorgen om karriär, inkomster och anställningstrygghet. Den som avviker kan personligen få betala ett högt pris. Ägarkoncentrationen i mediasektorn förstärker denna effekt.

Men den handlar inte bara om ekonomiska beroenden. Det är också fråga om grupptryck och egna övertygelser. På detta utgör den ovannämnda historien med Journalistens vägran att ta in en BgF-annons ett bevis. Här var det journalisternas eget fackförening som satte stopp.

Ett annat exempel på samma sak utgör ställningstagandet från journalisteleverna vid JMK på Stockholms universitet att inte ta emot gratisexemplar av Blågula Frågor.

Journalister rekryteras från samma medelklass och de hinner sällan få någon arbetslivserfarenhet - de går direkt från skolbänken till redaktionen. Där lever de instängda i sin egen värld och blir lätta offer för (sin egen) propaganda.

Likriktningen gäller inte bara journalister, utan även politiker. Där finns en långtgående ideologisk samsyn och ett starkt grupptryck. Det är således inte många riksdagsmän som vågar skriva under ett upprop för dialog.

Inget riksdagsparti protesterade, när möjligheterna till en demokratisk valrörelse saboterades 1998. De sju riksdagspartierna rasar i förtroende från väljarna och de tappar medlemmar, men man tillåter inte att nya partier får växa fram.

Tjänstemän och myndighetsövare på olika nivåer påverkas av signaler uppifrån. De medverkar således, från att utdöma avsked från arbetet till att vägra hyra ut möteslokaler till politiskt oppositionella.

Det finns ett stort antal intellektuella som villigt ställer sig till förtryckets förfogande, redo att tjäna varje ny makthavare. Än fler medborgare hukar och flyter med, beroende på aktuella vindar och strömningar.

Sverige skiljer sig mindre från samhällen som Hoeneckers DDR, Husaks Tjeckoslovakien och Hitlers "Tredje Riket" än vad många tror.

 

 Maktens soldater - arbetar för sold