Många myndigheter

För delades det ut medaljer för långt och trogen tjänst. Nu delas det istället ut myndigheter.

Från TV4, den 8/11 -04:

"31 nya myndigheter på tre år - och tjugo till är på gång!

Det finns cirka 250 myndigheter i Sverige och de blir allt fler. De senaste åren har regeringen tillsatt 31 myndigheter och tjugo till är på gång."

Officiell lista:

Affärsverket Statens järnvägar
Affärsverket svenska kraftnät
Allmänna reklamationsnämnden
Arbetsdomstolen
Arbetsgivarverket
Arbetslivsinstitutet
Arbetsmarknadsverket
Arbetsmiljöverket
Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen
Arkitekturmuseet
Avvecklingsmyndigheten för Centrala försöksdjursnämnden
Avvecklingsmyndigheten för Riksrevisionsverket
Banverket
Barnombudsmannen
Blekinge tekniska högskola
Bokföringsnämnden
Bolagsverket
Boverket
Brottsförebyggande rådet
Brottsoffermyndigheten
Centrala etikprövningsnämnden
Centrala studiestödsnämnden
Danshögskolan
Datainspektionen
Delegationen för stöd till vissa kommuner med bostadsåtaganden
Djurskyddsmyndigheten
Domstolsverket
Dramatiska
Ekobrottsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Expertgruppen för EU-frågor
Exportkreditnämnden
Finansinspektionen
Fiskeriverket
Folke Bernadotteakademin
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Fortifikationsverket
Forum för levande historia
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Försvarshögskolan
Försvarsmakten
Gentekniknämnden
Glesbygdsverket
Granskningsnämnden för radio och TV
Göteborgs universitet
Handelsflottans kultur- och fritidsråd
Handikappombudsmannen

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
Högskolan Dalarna
Högskolan i Borås
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Kalmar
Högskolan i Skövde
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla
Högskolan Kristianstad
Högskolan på Gotland
Högskoleverket
Idrottshögskolan i Stockholm
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Inspektionen för strategiska produkter
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
Institutet för psykosocial medicin
Institutet för rymdfysik
Institutet för tillväxtpolitiska studier
Statens institut för regionalforskning
Insättningsgarantinämnden
Integrationsverket
Internationella programkontoret för utbildningsområdet
Justitiekanslern
Jämställdhetsombudsmannen
Järnvägsstyrelsen
Kammarkollegiet
Karlstads universitet
Karolinska institutet
Kemikalieinspektionen
Kommerskollegium
Kommittén för avveckling av Överstyrelsen för civil beredskap
Konjunkturinstitutet
Konkurrensverket
Konstfack
Konstnärsnämnden
Konsumentverket
Kriminalvårdsstyrelsen
Krisberedskapsmyndigheten
Kungl. biblioteket
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Kungl. Slottsstaten
Kungl. Tekniska högskolan
Kustbevakningen
Kärnavfallsfondens styrelse
Lantmäteriverket
Linköpings universitet
Livrustkammaren/Skoklosters slott/ Hallwylska museet
Livsmedelsekonomiska institutet
Livsmedelsverket

Lotteriinspektionen
Luftfartsverket
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Läkemedelsförmånsnämnden
Läkemedelsverket
Länsstyrelsen i Blekinge län
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Gotlands län
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Hallands
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen i Värmlands län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Lärarhögskolan i Stockholm
Malmö Högskola
Marknadsdomstolen
Medlingsinstitutet
Migrationsverket
Mitthögskolan
Moderna Museet
Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
Myndigheten för skolutveckling
Myndigheten för Sveriges nätuniversitet
Myndigheten för utländska investeringar i Sverige
Mälardalens högskola
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
Nationellt centrum för flexibelt lärande
Naturhistoriska riksmuseet
Naturvårdsverket
Nordiska Afrikainstitutet
Nämnden för offentlig upphandling
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
Operahögskolan i Stockholm
Patent- och registreringsverket
Patentbesvärsrätten

Polarforskningssekretariatet
Polisväsendet
Post- och telestyrelsen
Premiepensionsmyndigheten
Presstödsnämnden
Radio- och TV- verket
Regeringskansliet
Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg
Regionala etikprövningsnämnden i Linköping
Regionala etikprövningsnämnden i Lund
Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm
Regionala etikprövningsnämnden i Umeå
Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala
Revisorsnämnden
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksförsäkringsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Rikstrafiken
Riksutställningar
Riksåklagaren
Rymdstyrelsen
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete inom EU
Rättsmedicinalverket
Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund
Sameskolstyrelsen
Sametinget
Sjöfartsverket
Skatteverket
Riksskatteverket
Skogsstyrelsen
Smittskyddsinstitutet
Socialstyrelsen
Specialpedagogiska institutet
Specialskolemyndigheten
Språk- och folkminnesinstitutet
Statens beredning för medicinsk
Statens biografbyrå
Statens bostadskreditnämnd
Statens bostadsnämnd
Statens energimyndighet
Statens fastighetsverk
Statens folkhälsoinstitut
Statens försvarshistoriska museer
Statens geotekniska institut
Statens haverikommission

Statens historiska museer
Statens institut för ekologisk hållbarhet
Statens institut för kommunikationsanalys
Statens institut för särskilt utbildningsstöd
Statens institutionsstyrelse
Statens jordbruksverk
Statens konstråd
Statens kulturråd
Statens kvalitets- och kompetensråd
Statens kärnkraftinspektion
Statens ljud- och bildarkiv
Statens maritima museer
Statens museer för världskultur
Statens musiksamlingar
Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor
Statens pensionsverk
Statens räddningsverk
Statens skolverk
Statens strålskyddsinstitut
Statens utsädeskontroll
Statens VA-nämnd
Statens veterinärmedicinska anstalt
Statens väg- och transportforskningsinstitut
Statens växtsortnämnd
Statistiska centralbyrån
Statskontoret
Stockholms universitet
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Styrelsen för psykologiskt försvar
Svenska institutet
Svenskt biografiskt lexikon
Sveriges geologiska undersökning
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Säkerhetspolisen
Södertörns högskola
Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Teaterhögskolan i Stockholm
Totalförsvarets forskningsinstitut
Totalförsvarets pliktverk
Tullverket
Turistdelegationen
Umeå universitet
Ungdomsstyrelsen
Uppsala universitet
Utlänningsnämnden
Valideringsdelegationen
Valmyndigheten
Verket för högskoleservice

Verket för innovationssystem
Verket för näringslivsutveckling
Vetenskapsrådet
Vägverket
Växjö universitet
Örebro universitet
Överklagandenämnden för studiestöd

 


 

 Se vidare:

Dyra myndigheter