Dyra myndigheter

Kombinationen av å ena sidan nya lagar med krav på jämställdhetsplaner o.dyl, å andra sidan nya myndigheter får ekonomiska effekter.

Sydsvenskan den 12/4 -04:

"Sverige får allt fler och allt mindre myndigheter som är dyra att administrera. Staten skulle kunna spara flera hundra miljoner per år genom en sanering bland de mindre myndigheterna."

Statens effektivitet granskas av två särskilda myndigheter, Ekonomistyrningsverket (ESV) och Statskontoret:

"- De många små myndigheterna har blivit dyra för staten. Kostnaderna för administration blir höga när det bara finns några få anställda, som ändå måste ta fram jämställdhetsplaner och andra dokument. Sådana fasta kostnader blir dyra i en liten myndighet, säger Anders Ekholm, organisationsexpert på ESV.
 
Han har i veckan fått medhåll från Statskontoret, som i en färsk rapport konstaterar att Sverige på fyra år fått femtio nya småmyndigheter."
 

I Danmark har ett antal småmyndigheter skrotats, med gott ekonomiskt resultat:
 
"Danskarna tjänade 150 miljoner (danska) kronor per år på sin myndighetssanering. I Sverige kan förtjänsten bli större än så. Samtidigt som småmyndigheterna blir fler sker det en utveckling i motsatt riktning. Myndigheterna blir också större."

Antalet myndigheter i Sverige är stort, men man kan räkna på olika sätt:
 
"Enligt ESV finns det just nu 272 myndigheter i Sverige - en siffra som varje år ökar med åtta-nio nya verk. Enligt Statskontoret, som har en vidare definition, har Sverige drygt 500 myndigheter - en klar nedgång sedan 1990 då vi hade 1 360 myndigheter. Statskontoret räknar även in regionala myndigheter för polis, tull, skatt och åklagare i sina siffror; ESV tar bara med dem som lämnar årsredovisning till regeringskansliet."
 
"Under det senaste året har Sverige fått en ny djurskyddsmyndighet, ny valideringsdelegation, ny riksrevision, ny inspektion för a-kassorna.
Ett nytt bolagsverk är på gång, liksom ny smittskyddsmyndighet, ny kriminalvårdsinspektion, ny försäkringsmyndighet, ny järnvägsmyndighet, ny luftfartsstyrelse.
 
De senaste årens avregleringar har skapat en våg av nya myndigheter inom el-, tele-, järnvägs- och luftfartsområdena."

Nya myndigheter tillkommer ofta som en politisk metod att lösa, eller låtsas-lösa, ett problem - efter ett kedjeresonemang:
 
"Vi har ett problem. Vi tillsätter en utredning. Därefter inrättar vi en ny myndighet. Problemet är löst."

 
"Efter den modellen bildades 'Forum för levande historia' för att uppmärksamma 1900-talets stora förbrytelser. Efter en liknande modell bildades Djurskyddsmyndigheten som en utbrytning ur Jordbruksverket."
 
Sydsvenskan räknar upp följande myndigheter som nyligen bildats:

* Centrala etikprövningsnämnden, Stockholm. Ny sedan årsskiftet. Granskar hur forskare hanterar avlidna, försökspersoner och känsliga personuppgifter.
 
*Djurskyddsmyndigheten, Skara. Ny sedan nyår. Utbrytning ur Jordbruksverket och Centrala försöksdjursnämnden CFN.
 
*Forum för levande historia, Stockholm. Ny myndighet sedan årsskiftet.
 
*Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, Katrineholm. Ny sedan februari. Synar att a-kassor och arbetsförmedlingar arbetar lika i hela landet.
 
*Myndigheten för skolutveckling, Stockholm. Ny sedan mars 2003. Utbrytning ur Skolverket.
 
* Nämnden för elektronisk förvaltning, Stockholm. Ny sedan nyår. Utbrytning ur Statskontoret. Stödjer informationsutbytet mellan myndigheter
 
*Regionala etikprövningsnämnder i Lund, Göteborg, Linköping, Stockholm och Uppsala. Rådgivande åt Centrala etikprövningsnämnden.
 
*Riksrevisionen, Stockholm. Ny sedan juli 2003. Leds av tre riksrevisorer. Ersatte RRV och Riksdagens revisorer.
 
*Skatteverket, Stockholm. Ny sedan årsskiftet. Ersatte RSV och tio regionala skattemyndigheter.
 
*Valideringsdelegationen, Norrköping. Ny sedan nyår. Likställer kunskaper, betyg och meriter från skilda miljöer.
 
 Och följande myndigheter som ska bildas:

 

*Bolagsverket, Sundsvall. Bildas den 1 juli. Ska sköta företagsregistrering och prövning av företagsnamn. Utbrytning ur PRV.
 
*Energimarknadstillsynen. Förslag. Ska effektivisera tillsynen av elmarknaderna. Läggs i Härnösand?
 
*EU:s smittskyddsmyndighet. Ny EU-institution i Storstockholm.
Fastighetsbildningsmyndigheten, Gävle. Förslag. Utbrytning ur Lantmäteriverket.
 
*Försäkringsdelegationerna. Nytt organ på länsnivå. Ska utse socialförsäkringsnämndernas ledamöter och besluta om finansiell samordning mellan försäkringskassa, sjukvård och socialtjänst.
 
*Försäkringskassan, Stockholm. Bildas till nyår. Ska administrera socialförsäkringar när RFV går ihop med 21 regionala försäkringskassor.
 
*Järnvägsmyndigheten, Borlänge. Bildas i juli. Ska ansvara för tillståndsprövning och tillsyn över järnvägen. Utbrytning ur Banverket.
 
*Kriminalvårdsinspektionen, Norrköping. Förslag. Utbrytning ur Kriminalvårdsstyrelsen. Ersätter sexton regionala kriminalvårdsmyndigheter.
 
* Luftfartsstyrelsen, Norrköping. Bryts till nyår ut ur Luftfartsverket. Ska sköta rena myndighetsuppgifter, bland annat säkerhetsfrågor.
 
*Myndigheten för Sverigefrämjande, Östersund. Förslag. Ska ersätta Sveriges turistråd och Turistdelegationen.
 
*Organdonationsmyndigheten. Förslag. Ska samordna landets organdonationer.
 
*Statens nämnd för internationella adoptioner, Nia. Förslag. Nämnd som regeringen vill göra om till renodlad myndighet.
 
* Utsläppsrättsadministrationen. Förslag. Ska hantera statens inköp och försäljning av utsläppsrätter enligt Kyotoavtalet.
 
*Vattenmyndigheten. Bildas i juli i Härnösand, Umeå, Östersund, Falun och Gävle. Ska samordna miljöarbetet i linje med EU:s ramdirektiv för vatten.
  
Parkinsons Lag:

1. Ursprungslag

Parkinsons lag är en lag som formulerats av Cyril Northcote Parkinson och lyder work either expands or contracts in order to fill the time available, på svenska arbetet expanderar för att fylla ut den tid som finns tillgänglig.

Lagen är tänkt att appliceras på ökningen av anställda i offentlig sektor. Parkinson hävdar att denna är konstant oavsett om det sammanlagda arbetet ökar, minskar eller försvinner. Detta beror på att alla tjänstemän strävar efter att få fler underordnade samt att tjänstemän tenderar att skaffa arbete åt varandra.

2. Taket på Cykelstället

Författaren Cyril Northcote Parkinson menade i en av sina satirer på 1950-talet att den tid som läggs ned på ett ärende står i omvänd proportion till ärendets vikt eller mängden pengar det handlar om. Alla på mötet anser sig ha en åsikt och skyldighet att framföra sin åsikt om hur taket på cykelstället skall utformas eller vilken kaffeautomat som ska installeras i fikarummet och debatten tar timmar, medan en investering på 100 miljoner klubbas enligt liggande förslag eftersom få styrelseledamöter har tillräckliga insikter för att uttala sig.

 


 

 Se vidare:

Många myndigheter

Växande myndigheter