Utredningen SOU 1968:68 "Lagstiftning mot rasdiskriminering"pfulla

Ur SOU 1968:68:

"Förenta Nationerna har i december 1965 antagit en konvention om avskaffande av rasdiskriminering som kompletterar redan existerande internationella instrument med syfte att förverkliga tanken på alla människors lika värde och lika rättigheter."

"Förenta Nationernas generalförsamling godkände den 21 december 1965 en konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering.

Under vintern 1959-60 förekom i många länder olika uttryck för antisemitism... Antisemitismen yttrade sig bl.a. i hakkorsmålning.

Dessa händelser föranledde viss aktivitet i FN."

 

"I resolutionens huvuddel fördömer församlingen på det bestämdaste alla utslag av rashat,... Slutligen uppmanas i resolutionen alla staters regeringar att vidta varje nödvändig åtgärd till hindrande av sådana yttringar."

"Konventionsstaterna förklarar sig i ingressen övertygade om att alla doktriner om rasöverlägsenhet är vetenskapligt oriktiga, moraliskt förkastliga, socialt orättvisa och farliga..."

 

"...frågan om i vilken utsträckning åtgärder nu bör vidtas på nyssnämnda områden av samhällslivet får bedömas med utgångspunkt från dels den omständigheten att vissa, om än relativt fåtaliga, uttryck för rasdiskriminering redan visat sig i vårt land, dels det förhållandet att det med hänsyn till möjligheten av en fortsatt invandring finns risk för skärpta motsättningar i framtiden, och dels intresset av att Sverige kan ratificera konventionen."

"...har man att beakta inte bara de förhållanden som för närvarande råder. Man måste även söka bedöma hur utvecklingen framdeles kan tänkas komma att gestalta sig... inte bortse från risken för att i framtiden även svårartade former av rasdiskriminering följer i en fortsatt invandrings spår, om ej motåtgärder i tid vidtas."

"Sverige har länge varit ett land med en osedvanligt homogen befolkning. Härvidlag håller stora förändringar på att ske. En ström av invandrare söker sig till Sverige... Dessa invandrare kommer i allt större utsträckning från avlägsna länder med en befolkning av ett helt annat ursprung och en helt annan tradition än vår. Det kan inte uteslutas, att ras- och andra minoritetsproblem av en typ som idag är okända i vårt land kan dyka upp och utvecklas i allvarlig riktning om inte vakthållningen mot fördomarna är god..."

 

"Vid sidan av olika sanktionsformer utgör allmän upplysningsverksamhet i undervisningsanstalter, press, radio, television m.m. ett medel mot rasfördomar..."

 

"En möjlig lösning för att tillgodose konventionens krav på lagstiftning synes vara att anknyta till bestämmelsen om hets mot folkgrupp, som är riktad endast mot en propaganda, som arbetar med hotelser, osanna uppgifter eller påståenden vilka på grund av sin form eller eljest är att anse som smädelser."

 

"Innebörden av ordet smädelse kan tänkas att med tiden undergå förändringar. I den mån ogillandet av rasdiskriminering växer i kraft i samhället lär rättspraxis bli alltmer benägen att som smädelse bedöma yttringar av ringaktning..."

"Genom att ändra regeln om hets mot folkgrupp så att föremålet för hot etc. inte begränsas på nämnda sätt utan i stället vidgas till att avse ras... skulle straffbarhet kunna inträda även om objektet för den brottsliga handlingen är mer allmänt. Det skulle vara tillräckligt om t.ex. en viss ras eller folkgrupp med viss hudfärg prisas..."

"Även ett kollektiv av raser eller folkgrupper skulle kunna vara föremål för brottslig handling."

 

"Meddelandet behöver ...ej rikta sig omedelbart till en större krets. Enligt förslaget är det nämligen tillräckligt om meddelandet sprids bland allmänheten."

 

Utredningen vill dock inte gå lika långt som FN-konventionen från 1965:

"Det måste beaktas att konventionsskriften avser allt spridande av på rasöverlägsenhet grundade idéer medan i regeln om hets mot folkgrupp avses handling som sker offentligen."

"Att kriminalisera allt spridande av uttalanden eller andra meddelanden som innefattar... smädelse av ras, folkgrupp m.m. skulle medföra att även t. ex. ett uttalande avsett enbart för en nära anhörig skulle kunna vara straffbart."

 

Ang en FN-deklaration från år 1963:

"I inledningen till nämnda deklaration bekräftar församlingen högtidligen nödvändigheten av att snabbt avskaffa rasdiskriminering i hela världen i alla dess former och uttryck liksom även att stärka förståelse och respekt för människovärdet. Vidare bekräftas nödvändigheten av att vidta nationella och internationella åtgärder i sådant syfte, inbegripet undervisning, utbildning och upplysning..."

"Den centrala artikeln är den nionde, vari all propaganda och alla organisationer vilka är grundade på idéer eller teorier om överlägsenhet på grund av hudfärg eller etniskt ursprung i syfte att rättfärdiga eller främja rasdiskriminering i någon form starkt fördöms."

 

"Det kan därjämte erinras om att Sverige den 11 januari 1952 ratificerat Europarådets konvention av den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna..."

 

Förslag till ny lydelse av brottsbalkens kap 16, 8 §:

"Om någon bland allmänheten sprider uttalande eller annat meddelande, vari ras eller raser eller folkgrupp eller folkgrupper av viss ras eller med viss hudfärg eller av visst nationellt eller etniskt ursprung eller folkgrupp med viss trosbekännelse hotas, förtalas eller smädas, dömes för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år, eller om brottet är ringa, till böter."


 

Hets-åtal

Linje S

Parti för svaga?

 

 Se vidare:

Mer dokumentation från 1968

Ur proposition 142/68

Ur SOU 1967:18