Mer dokumentation från år 1968

Ur statsutskottets utlåtande, till prop. 142/68

"Enligt de föreslagna riktlinjerna skall invandring av humanitära skäl medges generöst."

 

"Uppehålls- och arbetstillstånd skall enligt riktlinjerna ges för längre tider än nu. Bosättningstillstånd, som f.n. ges efter minst fem års bosättning här, skall kunna meddelas redan efter två års bosättning."

 

"Asylsökande politiska flyktingar har enligt utlänningslagen en särställning som bör bestå. Den praxis som utbildat sig i anslutning därtill innebär att ekonomiska flyktingar m.fl. ... får stanna i Sverige om det inte kan antas få en fristad i annat land. Utskottet anser som departementschefen att denna praxis som innebär en generös tillämpning bör upprätthållas."


 

Ur andra lagutskottets utlåtande, till prop. 158/68

"Den nuvarande föreskriften i utlänningslagen att arbetstillstånd alltid skall avse visst slag av arbete (yrkesbegränsas) föreslås bli ändrad så att arbetstillstånd skall kunna meddelas utan sådan begränsning.

Vidare föreslås att narkotikamissbruk liksom f.n. alkoholmissbruk skall kunna föranleda utvisning."

 


 

Ur fp-motion 1294 1968:

"Sverige bör i internationella sammanhang verka för en liberalisering av utlänningspolitiken i alla länder. Parallellt med detta bör det svenska samhället göras mera tolerant mot dem som flyttar till Sverige. Via massmedia, folkrörelser och i skolundervisningen bör spridas kunskap om och förståelse för invandrarna, deras hemland och kultur."

 

"En fullt fri invandring till Sverige - i ett skede då andra industristater begränsar invandringen - skulle leda till att en snabbt växande ström av människor från mindre lyckligt lottade länder söker sig till Sverige, särskilt när det blir känt att de kan påräkna en humanitär och generös behandling. En ohanterlig situation skulle uppstå t ex när det gäller att ordna provisoriska bostäder för denna skara av invandrare. En hård stämning mot utländsk invandring över huvud kunde växa fram och rätt snart prägla invandringspolitiken.

Allmänt humanitära skäl samt önskan att bereda trivsel såväl för invandrarna som för deras svenska arbetskamrater leder därför till slutsatsen att invandringens omfattning under rådande förhållanden måste regleras. Hänsyn bör tas till det behov av arbetskraft som uppkommer på den svenska arbetsmarknaden, så att invandringen inte leder till ökad arbetslöshet i vårt land eller får en lönenedpressande verkan."

 

"...kompletteras med en upplysningsverksamhet som riktar sig till den inhemska opinionen för att göra denna mera positivt inställd till invandrarna."

"...förutsätter också att svenskarna och det svenska samhället har en positiv inställning till invandrarna. Det måste skapas en förståelse för de invandrare som önskar bibehålla sitt kulturella arv. En generös inställning från samhällets sida bör krävas...

Det gäller en ömsesidig anpassning...""

 

"Vår uppfattning är att en person, som kan göra troligt att han önskat ta sin tillflykt till vårt land men som inte kunnat fly direkt hit, utan först måste söka sig till ett annat land och där fått politisk asyl, bör kunna tas emot i Sverige på samma villkor som om han hade flytt direkt hit."

 

"Vi förutsätter att bestämmelserna i propositionen om familjemedlemmars rätt att komma in i landet preciseras... Bestämmelserna bör ges en generös utformning med tanke på att familjebegreppet i länder med andra kulturmönster ofta är vidare än vad som är fallet i vårt land."


 Se vidare:

Ur proposition 142/68

Ur SOU 1967:18

Ur SOU 1968:68