Riksdagsdebatt om asyl

Det mångkulturella projektet håller nu på att haverera. Signalerna är härvid många, inte minst situationen i Malmö och hur skolor runtom i landet får sin undervisning lamslagen. Hur reagerar man då från ansvarigt politiskt håll?

Vi vet hur lokalpolitiker i Malmö kan låta. Här får vi ett smakprov från riksnivån.

Riksdagsman Sten Andersson (m) interpellerade den 27/11 01 om flyktingpolitiken, med en fråga till integrationsminister Mona Sahlin:

 


Anf. 9 Statsrådet MONA SAHLIN (s):

"Fru talman! Sten Andersson har frågat vad jag ämnar göra för att bevisa att antalet asylbeviljningar saknar betydelse för en lyckad integrationspolitik.

Sten Andersson tycker att Sverige ska stänga dörrarna för flyktingar och andra skyddsbehövande. Jag delar inte hans uppfattning. Vi måste värna asylrätten och försvara den humana flyktingpolitiken.

Integrationspolitiken har en viktig roll när det gäller att göra det möjligt, oavsett hur många personer som beviljas uppehållstillstånd. Det stöd vi ska ge till nyanlända så att de får förutsättningar att försörja sig själva och känna sig delaktiga i samhället måste självklart kunna skifta efter hur många som kommer under en viss period och hur de allmänna förutsättningarna i Sverige då ser ut.

Men i grunden handlar integrationspolitikens framgång om hur vi bemöter de flyktingar och andra invandrare som kommer hit, om ömsesidig respekt, om att se varje individs kompetens och erfarenhet som en resurs och om att inte stänga igen samhällets dörrar. Med det perspektivet för integrationspolitiken blir Sten Anderssons fråga om bevis för att antalet asylbeviljningar saknar betydelse för en lyckad integrationspolitik fullständigt irrelevant.

I mitten av 90-talet fick ett stort antal flyktingar från f.d. Jugoslavien uppehållstillstånd i Sverige. En del av dem har valt att återvända, men majoriteten har stannat här. Dessa har nu i stor utsträckning, trots det stora antalet och trots 1990-talets lågkonjunktur, fått fotfäste i arbetslivet och funnit sin plats i det svensk samhället. Detta har berikat Sverige och sannolikt bidragit till att situationen inom t ex vissa bristyrkesområden inte är ännu värre än den är.

Jag har sagt att det kan riktas kritik mot vårt flyktingmottagande. Detta har dock inte avsett antalet som beviljas asyl utan hur vi lyckas introducera och ge varje enskild person bra förutsättningar att bli delaktig i samhället och försörja sig själv. Regeringen ser med allvar på detta och har därför nyligen bl.a. beslutat om direktiv för en översyn av mottagande och introduktion av flyktingar."

 


Anf. 10 STEN ANDERSSON (m):

Fru talman! För en dryg månad sedan hade jag en debatt med statsrådet Sahlin där jag tyckte att kompetens, resurser och omfattning hade betydelse för om man skulle lyckas eller misslyckas med en integrationspolitik. Jag fick ett svar under debatten. Sedan begärde jag i en ny interpellation bevis från statsrådets sida om vad hon grundar sitt påstående på att omfattningen hade liten eller mycket liten betydelse.

Jag ska senare kommentera det svar statsrådet läste upp här i dag. Men först vill jag säga en annan sak. Det står i svaret: Sten Andersson tycker att Sverige ska stänga dörrarna för flyktingar och andra skyddsbehövande.

Fru talman! Jag vet om att det är handläggare på departementen som skriver svaren. Men det är statsrådet som läser upp det i kammaren som har ansvar för vad hon läser upp. Detta påstående är en ren och skär lögn. Jag har aldrig sagt att Sverige ska stänga dörrarna för flyktingar och andra skyddsbehövande.

Det är dags för statsrådet att tala om vilka referenser hon har till ett sådant påstående. Jag vet om att jag aldrig har sagt det. Det jag har kritiserat är Sveriges jämfört med övriga EU-länders helt unika omfattning av politiken. Jag har aldrig kunnat förstå varför vi i Sverige skulle vara så mycket mer kompetenta än politikerna i samtliga andra EU-länder.

Man kan läsa mellan raderna i svaret att visst har nog omfattningen ibland en viss betydelse. Det är väl helt uppenbart om man tittar ut utanför riksdagshuset mot bakgrund av de ord som yttrats i riksdagens talarstol om en lyckad politik. Mot den bakgrunden har integrationspolitiken totalhavererat.

Vi ser i dag att många asylbeviljade fortfarande är arbetslösa efter lång tid i Sverige. Det finns i dag i Sverige alltför många områden där få etniska svenskar vill bo. Skolorna saknar resurser. Betygen blir dåliga för många invandrarungdomar. Lärarna går på knäna. Det är tyvärr en jämförelsevis mycket hög brottslighet som härrör från dessa områden.

Häromdagen presenterade man i Malmö en undersökning som kommunen där hade gjort. Man frågade om skälen till varför människor flyttade från Malmö. En stor del av de skälen var att Malmö var en segregerad stad. Människor kände sig otrygga, och integrationspolitiken hade misslyckats. Det tycker jag är ett bevis på att det inte har fungerat.

Fru talman! Jag skulle till sist vilja ställa frågan till statsrådet Sahlin: Var och hur kan hon belägga påståendet att jag har sagt att Sverige ska stänga dörrarna för flyktingar och andra skyddsbehövande?

 


Anf. 11 Statsrådet MONA SAHLIN (s):

Fru talman! Jag vill först säga att Sten Andersson inte uttryckligen i frågeställningen skrivit att han vill att Sverige ska stänga dörrarna för flyktingar. Det är inget citat. Men både i denna interpellationsdebatt och i åtskilliga som jag och Sten Andersson har haft under de senaste åren återkommer han hela tiden till uttrycket att flyktingpolitiken har totalhavererat.

Han kopplar det till att det är för många som har kommit hit, dvs. antalet som har kommit hit. Han talar precis som nu om brottsligheten som finns i de länder dessa människor kommer ifrån. Han talar precis som nu om problem som uppstår när människor flyr Malmö på grund av misslyckandet i integrationspolitiken, som han uttrycker det.

Fru talman! Det är väldigt svårt att tolka detta som något annat än att det vore lättare att hantera de problem som Sten Andersson menar flyktingarna orsakar i Sverige, eller flyktingpolitiken orsakat i Sverige, om det inte var så många som kom hit.

Jag försökte i mitt svar visa att det inte är hur många flyktingar som kommer som avgör om integrationspolitiken är framgångsrik eller inte. Det stora flyktingantalet som kom från f.d. Jugoslavien på 90-talet är ett väldigt talande exempel på detta.

Jag fortsätter gärna att diskutera kvaliteten i integrationspolitiken. Men jag vägrar att föra en debatt om att antalet flyktingar på något vis skulle avgöra om integrationspolitiken blir lyckad eller inte.


Anf. 12 STEN ANDERSSON (m):

Fru talman! Tala om att svänga sig! Här står skriver att jag har påstått att Sverige ska stänga dörrarna för flyktingar. Det har jag aldrig sagt. Ingen kan finna något enda belägg på det i någon riksdagsdebatt, i någon tidningsartikel eller i något personligt jag har sagt till någon.

Orsaken till haveriet; för det är i klartext ett haveri; är att vi i Sverige i förhållande till våra resurser och vår kompetens har misslyckats. Att framföra det argumentet må vara förlåtet. Om man tittar ut över gränserna från den svenska ankdammen ser man att icke något enda annat EU-land driver en politik som antalsmässigt liknar den politik som vi har drivit i Sverige.

Jag har en fråga till statsrådet. Är svenska politiker så mycket mer kompetenta och duktiga än kollegerna i Finland, Portugal, Frankrike, Storbritannien och alla andra länder i hela EU? Kan det inte vara så att de kanske har tänkt ett varv extra? De kanske inte vill uppleva den situationen som har blivit resultatet av den politik som vi har fört här i Sverige.

Jag kommer därför så länge jag är kvar i riksdagen att tillåta mig att kritisera flyktingpolitiken utifrån den synen. Vi har accepterat och fört en politik som vi inte kan hantera. Alla som vill se ser varje dag resultatet av det jag kallar för haveriet.

Fru talman! Det är i klartext inget annat än ett haveri. Nu har statsrådet Sahlin ­ och det ska jag erkänna ­ på senaste tiden erkänt att det varit ett misslyckande åtminstone i delar. Jag menar att detta misslyckande beror på att vi tyvärr har tagit på oss en uppgift som vi både saknar kompetens och resurser att genomföra.

Jag tycker fortfarande att det var ett mycket dåligt svar. Var finns referenserna till påståendet att jag vill att man ska stänga dörrarna för flyktingar och andra skyddsbehövande? Man har förvrängt verkligheten. Jag tvekar inte att säga att det är lögn man använder.

Varför måste man tillgripa lögner som argument? Är det därför att man ser att man håller på att förlora debatten? Man kanske vinner den i riksdagen, men man förlorar den utanför riksdagshuset. Än en gång, statsrådet Sahlin: Ge mig lite bättre argument till varför man kan skriva detta påstående i ett svar i en offentlig interpellationsdebatt.

Överläggningen var härmed avslutad.

 Blågul kommentar

Det handlar i praktiken inte så mycket om beviljade asyler. De flesta asylsökande har fått stanna på sk humanitära grunder. Dessutom utgörs den totala utomnordiska invandringen till 50-60% av anhöriginvandring.

Med Mona Sahlins resonemang har vi svenskar ingen rätt att försöka styra antalet beviljade uppehållstillstånd, alla flyktingar ska få PUT. Som "flykting" räknas då de flesta som tagit sig till Sverige, även de som "söker sig en bättre framtid" - dvs även av skäl som bottnar i befolkningsexplosionen.

Logiken i Sahlin resonemang blir att i den mån integrationen av invandrare i Sverige inte lyckas så beror det på att vi svenskar inte satsat tillräckligt mycket - av pengar och av mänskligt engagemang.

Mer invandring må kräva mer satsningar från vår sida, men vi får inte lägga oss i hur många som beviljas PUT. Det ligger på något sätt utanför mänsklig möjlighet för påverkan.


 Se vidare:

Monas värld