image
image
image
image

 


År 2000, vecka 32


Har judar makt?

Det kan man väl inte påstå, så där allmänt. Alla judar har inte mycket makt. Precis som inom varje grupp skiljer det sig från individ till individ.

Däremot är det uppenbart att vissa judar har ett märkbart inflytande. Uppenbart är framförallt att det finns grupperingar av judar, välorganiserade lobbygrupper, som utövar stor makt 1). En påminnelse om detta gav en artikel på Dagens Nyheters kultursida den 31 juli.


I samband med ett generalangrepp på Salts redaktör Jonas de Geer hade DN med en faktaruta om "Salts skribenter". Jag fanns där omnämnd med följande text:

"Jan Milld och Anders Sundholm har medverkat i Salt vid ett par tillfällen. De två ger ut den invandringskritiska tidningen Blågula Frågor. Den är inte uttalat antisemitisk, men i artikeln 'Judars makt' 2) skriver Jan Milld att han anser att judar har stort inflytande i världen. Om inflytandet är alltför stort beror på hur det används: 'Används det för att i Sverige genomdriva en destruktiv invandringspolitik och att förfölja invandringskritiker, då ger sig svaret självt'."

Alltså. Av allt vi skrivit - i detta nu enorma textmaterial på våra websidor om allehanda ämnen, mest invandring - väljer DN att plocka ut just denna textsnutt. Varför?

Jag står till 100% för mina formuleringar i frågan - de är varken "uttalat antisemitiska" eller på något annat sätt "antisemitiska". De konstaterar bara ett ovedersägligt faktum.

Men med kännedom om det politiskt korrekta signalsystemet förstår jag ju effekten, när en sådan text citeras av DN. Bara att använda ordet "jude" i något annat än uttryckligt sanktionerade sammanhang anses graverande.

Varför är just detta ämne så särskilt viktigt för Dagens Nyheter? En förklaring ger kanske Stéphane Bruchfeld , indirekt. Förutom att medverka till skolenkäter och skriva en bok som "Om detta må vi berätta" har Bruchfeld sett till att jag blivit svartlistad på internet. Han förde 1997 in mig och Anders Sundholm i "World Antisemitism Report". 3) Därmed blev vi, permanent och världsomspännande, klassade som "antisemiter".

Vad föranledde Bruchfeld att göra denna klassning? Anders fick i ett telefonsamtal med honom besked: vi hade talat om en "mediadiktatur" i Sverige. Själva tänkte vi vid den tiden inte i banor att mediadiktaturen var kopplad till judisk makt, men för Bruchfeld var det tydligen självklart. Judar har med andra ord ett avsevärt inflytande över svenska massmedia, även enligt honom. Inte minst gäller detta DN, vilket kanske förklarar det märkliga texturvalet ovan.

Ett annat exempel på att judar faktiskt har makt är denna fantastiska elevenkät. En av frågorna gällde judars inflytande, och där fanns ett uppenbart "rätt" svar: "judar har inte för stort inflytande". Redan att en sådan fråga finns med - i kombination med denna klara förväntan om ett nekande svar - ger ju en del av svaret på frågan.

Resultatet av enkäten blev dessutom en massiv kampanj kring Förintelsen. Detta trots att enkäten i själva verket inte visade på någon utbredd okunnighet eller något uttalat förnekande. 4)

Ett tredje exempel utgör Perssons stora Förintelsekonferens i Stockholm i januari 2000. En belöning kom efteråt i form av positiva artiklar om Sverige i stora media i USA. 5) I och för sig trevligt, men nog ger det ytterligare en indikation på att det finns judiska grupperingar med makt över massmedia.

Det är också ett välkänt faktum att enorma summor pengar utverkats från olika stater, däribland Sverige, i skadestånd eller stöd till judiska organisationer eller enskilda judar. Är inte det ett uttryck för makt, att man lyckats genomdriva detta?


Varför ägna uppmärksamhet åt judars makt? Jag ser flera anledningar:

- För det första är det alltid viktigt i en demokrati att makten granskas. Av det skälet finns anledning att ägna uppmärksamhet åt i princip varje gruppering som har makt.

- För det andra är det tydligt hur Förintelsen används för att skuldbelägga svenskar, bekämpa invandringskritiker 6) och fortsätta en sanslös invandringspolitik. 7)

- För det tredje handlar det om mental hälsa, samhällsklimat och demokrati. Om vissa områden undantas från förnuftsmässiga resonemang och normalt frågeställande kan det leda till en utbredd anti-intellektualism och inskränkningar av demokratiska rättigheter. Då hamnar vi i en allt brantare utförsbacke.


"There is no such thing as public opinion, only published opinion" (det finns ingen allmän opinion, bara publicerad opinion)

Winston Churchill (ur Salt nr 5)

 

1) Sådan makt behöver inte utövas genom formella beslut och direktiv, det gäller framförallt att skapa ett klimat. Då känner många själva vad som förväntas av dem.

2) Var DN-skribenten hittat just rubriken "Judars makt" vet jag inte. Själv lyckas jag inte finna någon artikel på våra websidor med en sådan rubrik.

3) Där finns listad även fredsaktivisten Åke Sandin.

4) Och trots att, i den mån det fanns kunskapsbrister hos eleverna, dessa orsakades av brister i själva skolundervisningen. Historieämnet hade ju skurits ned. Dessutom var undervisningssituationen bristfällig efter avskaffandet av betygen i uppförande och ordning. Eventuella insatser borde alltså inriktas på skolan.

5) Aftonbladet, den 2/2: "HÄR ÄR DEN NYA BILDEN AV SVERIGE. Utlandets gamla Sverigebild av höga skatter och självmord är på väg att sopas bort." "På kort tid har världsledande tidningar som New York Times, Financial Times och Newsweek haft stort uppslagna artiklar om Sverige. Och design- och trendtidningen Wallpaper har varit fixerad vid Stockholm. Borta är svartmålandet."

6) Gör man gällande att budgetmässiga prioriteringar måste göras, att ökning av vissa utgifter i andra änden framtvingar nedskärningar, då blir det att "ställa grupp mot grupp" och en bild av köerna framför gaskamrarna manas fram.

7) Exakt varför förblir för mig ett mysterium.

 
image


 
image
 
 
image