PK-retorik

Skånska Dagbladets ledare den 14/7 -09 reste invändningar mot den omfattande invandringen till EU.

Under rubriken "EU:s gränser kan inte bli öppnare" skrev SkD bl.a:

"Asyl- och invandringspolitiken inom EU kan inte avskärma sig från det akuta krisläge som råder i många medlemsstater. Aldrig så god vilja att visa öppenhet räcker när flera länder har svårt att försörja sin egen befolkning. Att öka invandringen till EU innebär med automatik ännu snabbare växande arbetslöshet och hårdare påfrestningar på välfärdssystemen. Spanien som med generösa amnestier gav många invandrare uppehållstillstånd står nu på ruinens brant på grund av en ogenomtänkt invandringspolitik."

"EU kan inte med en generös invandrings- och asylpolitik lösa fattigdomsproblem i Afrika och andra världsdelar. Om vi själva blir fattigare så minskar i stället vår förmåga att ge stöd. Därför måste invandringstrycket mot Europa leda till lösningar i de hemländer och regioner av världen som invandringsströmmarna kommer ifrån. EU bör underlätta handelsutbyte med de stora migrationsländerna i Afrika, stödja företagsetableringar som skapar låglönejobb som vi själva inte vill ha och göra riktade insatser för att skapa en infrastruktur för ökat företagande i tredje världen. Men någon ökad öppenhet för massinvandring till EU är inte realistisk vare sig ekonomisk eller fysiskt, när en rad länder och storstäder i dag präglas av överbefolkning och havererad integrationspolitik. Öppnare gränser leder direkt till socialbyråerna."


På sin blogg "Vi i Sverige" bemöter Lars Persson SkD-ledaren, under rubriken "SD-retorik från SkD":

"Skånska Dagbladets ledarskribent ... tycks se spöken och tar till retorik som annars är typisk för Sverigedemokraterna. Man använder det slitna SD-uttrycket 'massinvandring' och menar att 'öppnare gränser leder direkt till socialbyråerna'. Man skriver också att 'den massarbetslöshet som präglar EU innebär enorma påfrestningar på trygghetssystemen. Fortsätter krisen i flera år breder massfattigdom ut sig och i spåren på det social och politisk oro'.

Avsikten med gemensamma asylregler är ju just att ansvaret för asyl ska fördelas jämnare mellan EU-länderna, inte att EU totalt ska ta emot fler asylsökande. Hur många som ges asyl måste för övrigt främst styras av behovet, inte av någon förutbestämd gräns.

Andra delar av migrationen orsakar inte heller någon 'massarbetslöshet' eller 'massfattigdom'. Arbetskraftsinvandringen kan ju regleras efter behov och sker så också i t.ex. Sverige. Den som vill ha uppehållstillstånd som arbetskraftsinvandrare måste ha erbjudande om ett arbete. Finns det ont om jobb minskar också arbetskraftsinvandringen."

"Skånska Dagbladets ledarskribent tar Spanien som exempel på ett land som har hög arbetslöshet och påstår att detta beror på invandringen. Men Spanien har lägre andel utrikes födda än Sverige och har högre arbetslöshet... Över huvudtaget kan man inte se något samband mellan andel utrikes födda och arbetslöshet i OECD-länderna.

I Sverige är invandringen lönsam för samhället, speciellt invandringen av anhöriga till svenskar och andra väletablerade invånare. Om andra länder i EU lyckas sämre så beror det inte på invandringen, men möjligtvis på en dålig integrationspolitik."


Blågul kommentar

Lars Persson ger ett exempel på aktuell argumentering från politiskt korrekta, av det offensiva slaget. Det finns inga egentliga problem med invandringen, bara fördelar - för alla parter. De smärre problem som trots allt kan finnas är bara övergående.

Låt oss titta närmare på några av argumenten:

1. "typisk för Sverigedemokraterna"

I sak inget argument. SD kan ju ha rätt.

2. "massinvandring"

Hur man än jämför blir ju den pågående asyl- och anhöriginvandringen till Sverige rekordartad:

- större än tidigare år under de senaste tre decennierna

- större än till något grannland

- andelen utrikesfödda är idag tio gånger större än för ett sekel sedan

3. "Avsikten med gemensamma asylregler är ...inte att EU totalt ska ta emot fler asylsökande. Hur många som ges asyl måste för övrigt främst styras av behovet..."

Oavsett avsikter kan resultatet bli fler asylsökande om man har vid definition av "behovet". Från pk-håll har ju flitigt argumenterats att en önskan om "ett bättre liv" ska vara skäl nog för uppehållstillstånd. I massmedia betecknas också varje utlänning som "flykting". Då kan "behovet" bli oändligt.

För övrigt finns två andra intressenter än asylanterna, med behov i sammanhanget:

a) folken i u-länderna (som blir av med högutbildad och kompetent arbetskaft, om man får tro pk-iternas egen beskrivning)

b) utatta grupper i i-länderna, vars trygghet försämras

4. "Arbetskraftsinvandringen kan... regleras efter behov...Finns det ont om jobb minskar också arbetskraftsinvandringen."

I princip, kanske. Men är det vad som verkligen sker?

Följande står att läsa på Migrationsverket webbsida:

"Sammanlagt 22 882 personer fick arbetstillstånd eller registrerade uppehållsrätt på grund av arbete under 2008. Motsvarande siffra 2007 var 18 743 tillstånd och 2006 var siffran 16 421."

Samtidigt som arbetslösheten ökat i Sverige har också arbetskraftsinvandringen ökat.

5. "Spanien har lägre andel utrikes födda än Sverige och har högre arbetslöshet... Över huvudtaget kan man inte se något samband..."

Detta utesluter ju inte att den totala arbetslösheten skulle ha varit lägre, i såväl Spanien som Sverige, med färre utlänningar/invandrare i respektive land. Ett samband kan finnas, även om andra orsaker än invandring påverkar sysselsättningsläget. Arbetslösheten är, av naturliga skäl (språk, relevant yrkeskunnande, mm) högre bland utlänningar/invandrare.

6. "I Sverige är invandringen lönsam för samhället,.."

Lars Persson förlitar sig här på att läsaren ska vara redan övertygad, eller sakna tillgång till grundläggande fakta.

T.o.m. den av regeringen i början av 1990-talet tillsatta utredningen under Jan Ekberg kom fram till att det rörde sig om en kostnad. Ekbergs första beräkning hamnade på 25,9 miljarder, senare beräkningar av honom på högre belopp. Detta är ändå lågt räknat - Ekberg har dragit av vad arbetande invandrare betalat i skatt (dvs friköpt dem från plikten att medverka till samhällets ordinarie utgifter).

Lars Janssons beräkningar pekar på minst 240 miljarder kronor per år.

7. "invandringen av anhöriga till svenskar och andra väletablerade invånare"

Här uttrycker sig LP oklart. Det framgår inte om han syftar på den totala anhöriginvandringen eller på en mindre del av denna.

8. "Om andra länder i EU lyckas sämre så beror det inte på invandringen, men möjligtvis på en dålig integrationspolitik."

Integrationspolitiken skulle alltså ha lyckats väl i Sverige.

Ett magstarkt påstående mot bakgrund av den höga brottsligheten bland unga invandrare, alla våldtäkterna, rånen, hedersmorden, kusinäktenskapen, stenarna mot brandkår och kollektivtrafik, med mera, med mera!

T.o.m. Mona Mona Sahlin har erkänt att integrationspolitiken misslyckats.


 Se vidare:

Arbetskraft?

EUberia

INVANDRINGENS KOSTNADER

Kostnader utöver 240 miljarder

Med för att påverka?

Orealistisk arbetskraftsinvandring

POLITISKT KORREKT