Aktuell kommentar - vecka 28/05

 

 

Kulturpartiet

Ett nytt parti hade bildats, förklarades på TV-nyheterna förra veckan: "Kulturpartiet".

Detta var naturligtvis ägnat att väcka nyfikenhet. Var det fråga om:

a) Ett parti för politiskt korrekta kändisar, som ville ha mer pengar till sin egen teaterverkamhet?

b) Ett parti som ville ta strid för svensk kultur, i en tid då denna är hotad som aldrig förr?

Det visade sig vara egentligen varken det ena eller det andra. Det handlade om alternativ a) i den bemärkelsen att det var pk-kändisar som var i farten. Det var dock inte fråga om någon verklig partibildning - bara en kupp för att få mediauppmärksamhet för sina krav om mer stålar till sig själva.

Uppmärksamhet fick de, men knappast förståelse för sina krav bland allmänheten. Det visade sig nämligen att jippot finansierades av Riksteatern och kostade svenska skattebetalare 200.000 kronor.

20 skådisar var inblandade. En företrädare för teatern framhöll att hälften av dem arbetade ideellt. Den givna journalistfrågan uteblev: "Om aktionen hade ett ideellt syfte, varför arbetade inte samtliga 20 gratis? Varför blanda in skattebetalarna?"


Något verkligt kulturparti var det alltså inte fråga om. Uppenbart är dock att Sverige nu kunde behöva ett sådant - ett kulturparti i den andra bemärkelsen!

Ett parti som hävdar att vi svenskar:

existerar

har rötter, äger en historia

har byggt detta land, med demokrati och välstånd

i huvudsak inte har något att skämmas över

inte behöver känna skuld över vad andra folk gjort, i andra tider

har rätt att värna landets gränser

har rätt att ställa krav på anpassning av utlänningar som kommer till Sverige för att bo här

har en kultur som är kvalitativt överlägsen kulturer med blodshämnd och hedersmord, könsstympning och barnäktenskap, kvinnoförtryck och våld, korruption och privat rättsskipning.


Om ett verkligt kulturparti bildades i Sverige skulle det kunna driva t ex följande krav beträffande invandring och anpassning:

A. Ärendehantering 

(dvs villkoren för utfärdande av uppehållstillstånd och medborgarskap)

Sverige ska inom EU stödja förslagen "Safe haven", dvs asylmottagning i områden intill EU:s utkanter.

Innebörden av detta är att skyddsbehövande få akut skydd, samtidigt som materiella drivkrafter och fusk med identitet motverkas . Invandringen till europeiska länder kan med "Safe haven" bli kontrollerad.

En återgång till Genevekonventionens ursprungliga intentioner, nämligen att flyktingmottagandet skall ske i närområdet.

I första hand ska flyktingar få asyl i något land inom den egna världsdelen. Detta underlättar anpassningen samtidigt som en återvandring lättare kan genomföras, den dag skyddsbehovet upphört. Muslimer bör få asyl i andra muslimska länder.


Detta är de två huvudpunkterna. Detta kan kompletteras med, eller underlättas av, ett antal andra åtgärder. Några av dem får mest betydelse då länge de två huvudpunkterna inte är genomförda:

Asylansökan i Sverige skall göras vid gränsen i samband med inpasserandet och en fullgod presentation av identitet ska presenteras - annars ingen prövning. Asylsökande som begår brott - även av mindre grov art - ska omedelbart utvisas utan vidare prövning av ansökan.

Fingeravtryck och DNA-tester till förebyggande av id-bedrägerier skall tas rutinmässigt. Tester av HIV samt tuberkulos och andra epidemiska farsoter skall också vara obligatoriska.

Avskaffa möjligheten att lämna in ny ansökan (NUT) efter lagakraftvunnet avvisningsbeslut. Omedelbart verkställande av avvisnings- och utvisningsbeslut. Inget fortsatt bistånd utan medverkan till återvändande. Den som saboterar verkställighet genom att gömma f.d. asylsökande straffas. Stopp för föräldrars möjligheter att driva barn till apati för att utverka PUT. Sådant skall inte belönas.

"Danska regler" för familjesammanföringar, 24-års- och anknytningsregler, egen bostad, stabil ekonomi, etc. Detta är viktigt för att förhindra tvångsäktenskap. Id-kontroller även vid anhöriginvandring.

Ingen svenskundervisning före uppehållstillstånd. Ingen valfri bosättning för asylsökanden. Inga kontanta bidrag för asylsökanden, enbart mat och husrum. Inget tillstånd för reguljärt arbete före uppehållstillstånd. Däremot skyldighet till motprestation för uppehållskostnaderna.

Tillfälliga uppehållstillstånd (TUT) ska vara regel. Inte permanenta (PUT).

Restriktivitet i beviljande av svenskt medborgarskap. Kunskaper i svenska språket och svenska förhållanden ska vara självklara förutsättningar.


B. Omprövningar/utvisningar

(dvs omständigheter som befogar detta)

Upphävande av uppehållstillstånd och utvisning av utlänningar vid grov brottslighet eller upprepad brottslighet. Upphävande av uppehållstillstånd då det visat sig att "flyktingen", snart efter sitt PUT, kunnat besöka det land varifrån han/hon flytt. Upphävande av uppehållstillstånd om utlänningen underordnar svensk lagstiftning och myndighetsbeslut hemlandets religion, påbud och traditioner.

Även svenskt medborgarskap ska vid brottslighet kunna återkallas, då individen har dubbla medborgarskap. Lagändringar, så att köpta medborgarskap kan återkallas.

Sanktioner mot länder som vägrar ta emot sina egna medborgare.


C. Integrationsfrågor

(dvs villkor och krav på anpassning)

Skärpt gränskontroll, bötesföreläggande för transportbolag som inte iakttar visumskyldigheten. Effektivare utlänningskontroll inne i landet. Större restriktivitet i beviljande av nytt svenskt pass åt den som förlorat ett tidigare utfärdat dokument.

Nej till extrem islamsk klädsel som burka/nikab på offentlig plats. Maskeringsförbud ska här gälla. Nej till fler moskéer. Förbud mot kusinäktenskap. Nej till könsuppdelade sim- och gymnastiklektioner.

Särskilt stöd åt elever med invandrarbakgrund ska villkoras. Också föräldrarna måste då visa ett aktivt engagemang i ett inhämta svenska språket. Stopp för utländska föräldrars möjligheter att sända sina barn till koranskolor i hemländerna för att "avsvenskas". Nej till konfessionella friskolor. Ingen reguljär undervisning på arabiska eller andra invandrarspråk i skolan. Ingen samhällsfinansierad hemspråksundervisning. Med undantag av den primära informationen till asylsökande ska myndigheternas information och handlingar endast tillhandahållas på svenska. Ingen tolktjänst vid körkortsprov. Svenskundervisning ska vederbörande betala själv efter tre år i Sverige.

Ingen särbehandling av individer och grupper på grundval av etnicitet. Riv upp lagen som innebär omvänd bevisföring och som renderar arbetsgivare dryga böter på grund av påstådd "diskriminering av invandrare".

Sanktioner mot föräldrar till minderåriga återfallsförbrytare.


 Se vidare:

Anpassning

Avsvenskning

Islam


Kulturkrock

Kulturprogram (d)

Svensk kultur