Aktuell kommentar - vecka 9/04:

 

 

Trojanska hästar

Aleksander Gabelic har slagit till igen, och mediaintresset uteblir inte. Efter ett inlägg på DN Debatt den 24/2 -04 toppar det gabelicska budskapet nyhetsrapporteringen. I riksradions P1 debatterar denne Gabelic med Mona Sahlin, med en pk-journalist som debattledare.

Problemformuleringen är alla tre överens om: Sverige har ett allvarligt problem, nämligen en "strukturell diskriminering" och "vardagsrasism" av stora mått.

Ur ingressen: "I en rapport till FN:s rasdiskrimineringskommitté i Genève målar regeringen upp en ljus bild. Men Svenska FN-förbundet ger i dag i en egen rapport till FN i Genève en helt annan bild: regeringen skönmålar. På en rad punkter får regeringens politik underkänt. Det gäller bland annat den höga arbetslösheten bland invandrare, usel språkundervisning, polisens oförmåga att bekämpa hatbrott och den låga andelen poliser med invandrarbakgrund. Och trots att Sverige undertecknat konventionen mot rasdiskriminering tillåts rasistorganisationer arbeta fritt i landet, .."

Artikeln lutar sig alltså mot en rapport om detta som Svenska FN-förbundet, tillsammans med en rad andra organisationer, utarbetat och sänt till Geneve. Syftet är att inför en FN-granskning exponera föregivna svenska tillkortakommanden och ge vårt land en knäpp på näsan.

Åtminstone två frågor anmäler sig direkt:

1. Vem är Aleksander Gabelic? Varför detta svenskhat?

2. Hur kan han få detta genomslag? Hur ser hans plattform ut?

1. Klart är att mannen sedan några år tillbaka är ordförande i svenska FN-förbundet, men någon närmare information om hans bakgrund står inte att finna genom sökning på Internet. Inte ens FN-förbundets egen webbsida ger några ledtrådar. Namnet "Aleksander Gabelic" antyder dock att han har utländsk bakgrund, och där ligger kanske en del av förklaringen tills hans fientlighet mot Sverige.

I och för sig är detta fenomen märkligt, men erfarenheten visar på åtskilliga exempel av invandrare med en svenskfientlig attityd: Alexandra Pascalidou, Kurdo Baksi, Juan Fonseca, Luciano Astudillo, Ardalan Shekarabi, Jesus Alacala, Sonya Aho, Masoud Kamali, Ana Maria Narti, Mauricio Rojas - listan kan göras beklämmande lång!

2. Förklaringen till hans genomslag kan dels ligga i att Gabelic för fram ett budskap som ligger i samklang med medias eget, dels att han är invandrare. Därutöver har han genom svenska FN-förbundet skaffat sig en viktig plattform. Under dess "paaply" finns över 100 olika organisationer, däribland partipolitiska, fackliga och kyrkliga sådrana, liksom invandrarorganisationer, fredsorganisationer och bildningsförbund. Namnet "FN" har traditionellt borgat för goodwill i Sverige, under ett sådant "paraply" har det varit självklart för alla "goda krafter" att vilja samlas.

Vår rubrik "Trojanska hästar" syftar på två moment:

A. Aleksander Gabelic och/eller hans föräldrar kom förmodligen till Sverige för inte så länge sedan och togs emot med det gängse batteriet av bidrag och bekvämligheter. Väl här arbetar han för att svärta ned Sverige och sätta sig på oss svenskar! Precis som flertalet av de ovannämnda invandrarexemplen.

B. Under ledning av generalsekreterare Bonian Golmohammadi på svenska FN-förbundet återfinns titlar som generalsekreterarassistent, ekonomiassistent, redaktör, projektledare, kanslist, informationssekreterare, handläggare, dataansvarig, projektansvarig, styrelsekonsult, pressekreterare, webbredaktör, bibliotekarie, organisationssekreterare och ungdomssekreterare. Bara på central nivå inom organisationen finns inte mindre än 24 personer fast anställda.

Hur avlönas alla dessa människor? Naturligtvis sker det till stor del med offentliga medel. Vi skattebetalare får finansiera att man arbetar direkt mot våra intressen!

 

 

DN-Debatt-artikeln visar genomgående hur samma fakta kan ges helt olika tolkningar, beroende på perspektiv och ambitioner.

Här följer delar av artikeln, följt av BGF-kommentarer *:

"...det finns en diskrepans mellan den offentliga retoriken och hur personer med invandrarbakgrund upplever sin situation i dagens Sverige. Svenska FN-förbundet presenterar i dag inför FN:s rasdiskrimineringskommitté i Genève en rapport som pekar på allvarliga brister i den svenska integrationspolitiken.

Regeringen har kallats till förhör i kommittén för att redogöra för hur den lever upp till sina åtaganden i FN:s konvention om rasdiskriminering..."

Om man som svensk säger sig uppleva diskriminering har de politiskt korrekta bara hån till övers, här ges upplevelser digniteten av fakta.

"I sin egen rapport till FN-kommittén målar regeringen upp en ljus bild av integrationen i Sverige. Vår slutsats är tvärtom att Sverige har tydliga problem med strukturell rasism, det vill säga den osynliga men högst påtagliga rasism som drabbar många i vardagen."

Om den är "osynlig", hur kan den samtidigt vara "påtaglig"?

Påtagliga är våldsbrotten mot unga och gamla svenskar, men om detta har Aleksander Gabelic inget att säga. Det som drabbar svenskar räknar han inte som "rasism".

"FN-förbundets rapport har tagits fram under det senaste året i samarbete med arton riksorganisationer som dagligen arbetar med människorättsfrågor. Bland dessa finns bland andra paraplyorganisationer för ett stort antal kvinno-, invandrar- och handikapporganisationer, Romernas riksförbund och Samerådet.

Rapporten bygger på offentlig statistik, utredningar från myndigheter och organisationer samt föreläsningar av och intervjuer med experter på området."

Erfarenhetsmässigt tilldelas titeln "expert" personer som är garanterat politiskt korrekta.

"Personer med utländsk bakgrund är sämre representerade på arbetsmarknaden än etniska svenskar. Det gäller också om man jämför personer med samma svenska utbildning. Särskilt drabbade är invandrare från Mellanöstern, med en öppen arbetslöshet på 35 procent, och ungdomar."

Drabbad? Har de inget eget ansvar för sin situation? Hur många av dem föredrar ett kanske monotont arbete framför att leva på bidrag? Om detta finns BGF veterligen inga undersökningar, men det borde vara en prioriterad uppgift för invandringsforskningen.

"Att ha en förälder med utländsk bakgrund ökar risken för arbetslöshet med 33 procent."

"Risk", "drabbad" - vems är felet? Kanske är det något som ofrånkomligen kommer med fjärrinvandringen, nu när vi inte har så mycket av enkla industriarbeten länge i Sverige? Då blir det väl ett argument för att motverka fortsatt invandring av detta slag!

"Ams pekar på fyra problem som drabbar invandrarungdomar: okunskap om sociala koder, könsrollstänkande, språkbrister och avsaknad av kontaktnät inom arbetslivet. Vi menar att arbetsförmedlingens anställda behöver bättre utbildning för att bättre kunna möta personer med utländsk bakgrund. Det krävs också en större lyhördhet och samarbete med företrädare för olika projekt som rör invandrarungdomar."

Jorå. En av de där svåra sociala koderna är att inte slå och sparka ned "svennar" som man möter på gatan kvällstid...

"Även invandrare med jobb har en sämre situation än infödda svenskar. Mer än 25 procent av de utländska medborgarna får nöja sig med tillfälliga anställningar. De arbetar också generellt i branscher med skadlig arbetsmiljö."

Underligt vore det väl annars. Kommer man ny till ett land tar det tid att arbeta sig upp, det är fullt naturligt. Detsamma gäller i vilketsomhelst land. Eller kan Gabelic ge exempel på något land där det inte gäller?

"Förhoppningen att egenföretagande bland invandrare skulle minska arbetslösheten har kommit på skam. Av de som hade egen rörelse i början av 1990-talet hade mer än hälften gått i konkurs 1999."

Samma faktum skulle också kunna tolkas som att detta företagande inte alltid var så seriöst.

"Invandrade egna företagare har också lägre inkomster än företagare som är födda i Sverige."

Återigen. En annan möjlig tolkning är att man har rymligare samveten var gäller att deklarera inkomster.

"En förutsättning för att få hjälp från arbetsförmedlingen är att man har genomgått kurser i svenska för invandrare. Vikten av att lära sig språket i det nya hemlandet kan inte underskattas. Problemet är att de flesta sfi-eleverna är missnöjda med undervisningen."

Problemet kan också sägas vara att många som går sfi har otillräcklig motivation för att lära sig svenska. De kan klara sig bra ändå, på bidrag.

"Mindre än hälften av landets poliser har tillräcklig kunskap om hur man hanterar hatbrott. Av lokala polisinspektörer har bara en av fyra fått utbildning i detta ämne. Både polisen själv och åklagare betonar vikten av att värderings- och attitydfrågor ingår i polisutbildningen."

De ska alltså indoktrineras i pk-tänkande? Då kan det bli "korsdrag", när de i sin dagliga verksamhet möter en helt annan verklighet. T ex vid Salemdemonstrationerna, då "Nätverket mot rasism" löpt amok mot polisen.

"Det kommunala självstyret medför att det saknas en nationell strategi för hur nazistiska grupper ska bemötas. Olika polisdistrikt har olika riktlinjer för beviljande av demonstrations- och manifestationstillstånd."

Detta låter möjligen rimligt, om man uppfattar det som våldsamma grupperingar. Tills man läser i FN-förbundets rapport på engelska. Där klassas även Sverigedemokraterna som en "nazistisk" organisation.

Finns det exempel på någon enda organisation, i något land - med kritik av massinvandringen - som kan få godkänt? BGF har ställt denna fråga till Mona Sahlin utan att få svar. Gabelic lär heller inte kunna gå något svar.

"Polisens oförmåga att öppna sin organisation försvårar särskilt brottsbekämpning i bostadsområden med hög andel invandrare. Vi vill se en djärv satsning på riktad rekrytering under några år i invandrartäta områden som Rosengård och Rinkeby."

Kan inte en svårighet ligga i att faktiskt få invandrare som sökande? Finns inte risken att de betraktas som svikare av invandrargäng? På vad sätt skulle satsningen bli "djärv" - ska man anställa även personer med kriminell bakgrund?

I detta krav ligger en form av rasism underförstådd: en brottslig arab ska kunna gripas bara av en arabisk polis, en svensk polis kan inte få godkänt. Men skulle då t ex en polis med latinamerikansk bakgrund duga? Detta resonemang kan leda långt!

"Mönstret är sig likt i hela myndighetsvärlden. Diskrimineringsombudsmannen får 20 klagomål årligen på socialtjänsten."

En annan möjlig tolkning är att en hel del av socialtjänstens klienter kan vara ganska odrägliga kravmaskiner. Läs rapporten av "Socialsekreteraren" i BGF 2/04 !

"Rättssystemet gör sig skyldigt till 40 anmälda fall av diskriminering per år."

Skyldig är man väl först efter att man fällts? En anmälan i sig är inte liktydigt med skuld!

"Antalet anmälningar om diskriminering på arbetsmarknaden har ökat från 164 år 2000 till 273 under 2001 och till 306 år 2002."

Ökningen kan ha en så enkel förklaring som att här finns pengar att hämta, och även om anmälan inte leder någonvart riskerar man inget.

"Rasdiskrimineringskonventionen säger att rasistiska organisationer ska förbjudas. I Sverige tillåts de att verka fritt trots att regeringen skrivit på konventionen. Den officiella linjen är att vår nationella lagstiftning, med bland annat förbud mot rasistisk propaganda, är tillräcklig."

Om en organisation inte bedriver någon "rasistisk propaganda" - hur är den då "rasistisk"? Efter vilket kriterium dömer Gablic t ex SD?

"Att regeringen satsar på upplysning och utbildning om samernas kultur och historia är positivt, men avgörande för samernas överlevnad är rätten till land."

Har även svenskar "rätten till land"? Eller blir det "rasism" då?

"Skadestånden för den som drabbats av diskriminering är extremt låga i Sverige sett i ett internationellt perspektiv. Kraftigt höjda ersättningsnivåer skulle ge viss upprättelse åt den drabbade och innebära att den som diskriminerar får ett kännbart straff."

Det är ett stort åtagande för en småföretagare att anställa en person, då är han/hon tvungen att försöka att minimera riskerna. En konsekvens av straffskärpningar kan bli att fler avstår från att utlysa tjänster offentligt, utan istället förlitar sig på rekrytering bland bekanta och bekantas bekanta. Eller att man avstår från nyanställning, kanske rentav lägger ned företaget.

Samma pk-iter som i detta sammanhang vill stränga straff driver, när det gäller mördare, en rakt motsatt linje.

"Enligt svensk lag ska brottslighet med rasistiska, främlingsfientliga och homofobiska förtecken uppmärksammas särskilt. Av de 4 300 hatbrott som rapporterades år 2000 ledde bara 8 procent till åtal."

En annan möjlig tolkning av detta är att denna typ av brottslighet inte var så utbredd, att det i själva verket aldrig rörde sig om några brott.

Märkligt begrepp, förresten - "hatbrott". Om ett gäng invandrare slår ihjäl en svensk, då är det inte ett "hatbrott". Om däremot en svensk bär t ex en odalruna på jackan, då är det fråga om "hatbrott".

"Den stora mängd rasistpropaganda som cirkulerar i Sverige vittnar om brister i både lagstiftning och hantering av dessa brott."

Vad menar Aleksander Gabelic med "rasistpropaganda"? Det framgår inte, men förmodligen inräknar han redan en text som denna.

Han vill sätta munkavle på oss svenskar.

 


 

 Se vidare:

FN-kritik

S-ideologi

Tittut

MRIS

Mona-meny

 

 

* Något bemötande av Gabelics inlägg är knappast meningsfullt att sända till DN:s "debatt"-redaktion.