Aktuell kommentar - vecka 19/03

 

 

Friskolor

Skolverket har tidigare visat sig närmast överdrivet på alerten gentemot kristna friskolor. Kontrasten blir bjärt, i jämförelse med slappheten gentemot muslimska friskolor - granskade av STV:s "Dokument inifrån" i maj -03.

Av programmet framgick ett antal förhållanden:

1. Å ena sidan de som driver dessa friskolor och de föräldrar som har barn där, å andra sidan svenska politiker och myndigheter, har olika uppfattningar om målsättningen för denna verksamhet.

- De förra vill slippa integration, vill ha så litet som möjligt att göra med det svenska samhället. Pengar ja, men inga direktiv för verksamheten.

- De senare vill, i varje fall officiellt, ha "integration". Det framgår ju av Mona Sahlins titel: "integrationsminister". Det framgår också av namnet på Andreas Carlgrens nyinrättade verk.

2. Företrädare för dessa muslimska friskolor ljuger konsekvent inför TV-kameran. Uppenbarligen ser man lögnen som legitim, för att främja sina intressen.

3. Naiviteten på Skolverket, som ska föreställa tillsynsmyndighet, är total. En rapport inom verket gjordes redan för sex år sedan, om de muslimska friskolorna, där situationen klart analyserades och problemen påtalades: ambitionerna från många muslimska föräldrars sida är att skydda sina barn från det svenska samhället, dessa skolor riskerade bli ett redskap för detta.

Skolverket har nöjt sig med i förväg aviserade "inspektioner". Skulle någon anmärkning därvid trots allt göras nöjer man sig med att i efterhand få in ifyllda blanketter och försäkringar om att åtgärder vidtagits. Man litar på skolans uppgifter, "förutsätter" att rektorerna talar sanning.

Det konkreta resultatet av dessa tre faktorer i kombination har blivit att i muslimska friskolor:

- utövas våld mot elever

- accepteras övergrepp från föräldrarna, barnen är utlämnade

- lärs ut andra värderingar än läroplanens om jämställdhet

- förekommer ofta ingen undervisning i andra religioner än islam

- är undervisningsstandarden allmänt dålig.

Men är detta ett olycksfall i arbetet, en icke avsedd och icke förutsebar konsekvens? Är inte själva kärnan i "mångkulturen" att det finns olikheter i etik, moral och värderingar?

Och är det inte konsekvent att vi får sådana resultat med ett samhällsklimat, där själva påtalandet av problem anses vittna om ondska, där det blivit högsta dygd att sticka huvudet i sanden? 1)

 


Till bilden hör att 9 och 10 utlänningar som fått PUT i Sverige under de senaste åren varit muslimer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

1) Man ska som bekant inte "fiska i grumligt vatten", får inte "ställa grupp mot grupp", inte "politiskt utnyttja" en situation, inte bedriva "missnöjespolitik"....