Polis-hjälp!

Ett nödrop, en vädjan om hjälp i kampen mot den organiserade brottsligheten - så kan karaktärisera den artikel som ett antal polischefer fick in på DN Debatt den 27/3 -05:

"NY GROV BROTTSLIGHET GÖR POLISEN MAKTLÖS

Ny lagstiftning som tillåter buggning, skyddsidentitet vid så kallade under cover-operationer, utökade möjligheter att skydda informatörer och starkare skydd för vittnen. Detta krävs för att polisen ska lyckas bekämpa den nya systemhotande brottsligheten. Traditionell spaning och underrättelseverksamhet räcker inte. Det skriver rikspolischefen Stefan Strömberg tillsammans med länspolismästarna i de tre storstadsregionerna och rikskriminalchefen. Hot och utpressning mot företag, privat- personer, vittnen, medieföreträdare och poliser tillhör denna nya brottslighet. Vi befarar en stegvis upptrappning av dessa brott, skriver de fem polischeferna."

"När en ny typ av kriminalitet inte låter sig bekämpas med konventionella metoder och våra verktyg inte räcker till blir vi frustrerade. Vi kan inte ge brottsoffren det skydd som vi skulle önska och kan inte heller på ett effektivt sätt bekämpa de brott som begås. Ett exempel på en sådan utveckling utgör den alltmer uppmärksammade typ av brottslighet som vi har valt att kalla systemhotande, det vill säga den del av den grova organiserade brottsligheten som riktar sig mot rättsväsendet och andra myndigheter samt mot näringslivet, privatpersoner och medier.

Kriminella grupper som verkar under mer organiserade former har funnits i Sverige sedan 1990-talet. Brottsligheten är ofta gränsöverskridande och grupperna får sin inspiration från den organiserade brottsligheten i utlandet. Vissa deklarerar öppet att de står utanför samhället i övrigt.

Ett ökande inslag i dessa organisationers verksamhet i Sverige är att de ­ helt i enlighet med utländska förebilder ­ aktivt strävar efter att förhindra rättsväsendets åtgärder och kontroll. Man försöker systematiskt påverka myndigheter för att avstå från beslut och åtgärder som går dessa organisationer och dess medlemmar emot. Den systemhotande brottsligheten skapar därmed en grogrund för korruption. Företag och privatpersoner utsätts för hot och utpressning. Vittnen och företrädare för medier hotas till tystnad."

Från polisen har man tidigare fört fram förslag, men inget har hänt från regeringens sida:

"Redan år 1998 presenterades för regeringen ett förslag om att i Sverige tillåta buggning. Därefter överlämnades år 2001 till regeringen förslag till en modernare reglering av polisens register. År 2003 överlämnades till regeringen förslag bland annat om att tillåta att polisen under så kallade under cover operationer använder skyddsidentitet och att ge polisen utökade möjligheter att skydda sina informatörer. I januari 2004 presenterades för regeringen ett förslag om ett utökat skydd för vittnen och andra bevispersoner. Att dessa förslag har tagits fram tyder på en medvetenhet om de behov som finns. Inget av förslagen har emellertid så här långt genomförts."

Efter publicerandet av denna artikel får justitieminister Thomas Bodström frågor i TV, och försäkrar att i stort sett allt detta som polischeferna efterlyser är på gång just nu.

Det är uppenbart att denne politiker behöver några som hela tiden driver på honom, om han ska få något gjort.

 


 

 Se vidare:

Betyg till Bodström

På väg

Rätt ideal