Gäng på anstalter

Kriminalvårdsstyrelsen har givit ut en rapport "Undersökning om kriminella gängbildningar vid landets anstalter 2001" . Ur sammanfattningen:

 


"I början av juni år 2001 rapporterades det finnas medlemmar i kriminella gängbildningar vid 33 av landets 49 anstalter ... Det innebär att det vid drygt hälften av kriminalvårdens anstalter fanns medlemmar i kriminella gängbildningar."

"Vid en jämförelse mellan undersökningen förra året och denna undersökning kan vissa skillnader konstateras, främst att de första ursprungliga gängbildningarna, MC-gängen, är mindre framträdande än tidigare och att intagna från förortsmiljöernas gäng blir allt fler.

Resultaten i övrigt visar att gängmedlemmar finns vid fler anstalter i år jämfört med förra året, att antalet intagna nazister/högerextrema ökat från cirka 30 till 80 under innevarande år, att nazister/högerextrema i dag finns vid 20 anstalter mot 13 anstalter förra året, att antalet medlemmar i MC-gängen minskat vid landets anstalter, att Original Gangsters i dag är den grupp som oftast utpekas som inblandad i olika hot och våldshandlingar, att flera anstalter säger sig ha tidigare erfarenhet av kriminella gängbildningar, att flera anstalter uppger att det förekommit hot mot medintagna och personal."

"Majoriteten av anstalterna med aktuella gängmedlemmar ansåg att de var ett bekymmer jämfört med intagna som inte tillhörde kriminella gängbildningar. Det gällde oftast hot och våld mot medintagna, narkotikasmuggling och missbruk, hot mot personal och dålig stämning på anstalten.

Vid många anstalter hade gängmedlemmarna utsatt medintagna för hotelser och även utsatt medintagna för fysiskt våld. Personalen hade vid drygt hälften av anstalterna med gängmedlemmar blivit hotade och vid fyra anstalter blivit utsatta för fysiskt våld.

Gängmedlemmarna själva hade blivit föremål för hot vid nästan hälften av anstalterna och vid en tredjedel av anstalterna även utsatts för fysiskt våld. Medlemmarna i Original Gangsters och Brödraskapet utsatte oftare medintagna och personal för hotelser och våld än medlemmar i andra gängbildningar.

Anstaltsklimatet påverkades negativt av gängen. Endast sex anstalter ansåg att anstaltsklimatet bara påverkades marginellt. Exempel på hur anstaltsklimatet påverkades var våld och hot från gängmedlemmarna, ett tuffare anstaltsklimat, oro bland de intagna och att 'de tränger undan personalen'.

Trots att flertalet anstalter ansett att gängbildningarna påverkat anstaltsklimatet negativt har endast hälften av anstalterna pekat ut särskilda gängbildningar. De som oftast pekades ut var Original Gangsters, Brödraskapet och etniskt/nationella gäng.

På samma sätt som vad gäller anstaltsklimatet har majoriteten av anstaltspersonalen ansett att deras arbetssituation påverkats negativt av gängmedlemmarna. I detta sammanhang nämndes främst Original Gangsters och därefter Brödraskapet vilkas medlemmar oftast påverkat personalens arbetssituation negativt.

Den traditionella misskötsamheten bland gängmedlemmarna verkar inte vara uppseendeväckande hög, med undantag av våld och hot. Personalen uppger att 'de stör inte ordningen på ett synligtsätt', 'den normalintagne missköter sig oftare än gängmedlemmarna', 'det handlar oftast om våld och hotsituationer' och 'gängmedlemmarnas misskötsamhet består mest av hot, urin- och arbetsvägran'.

Några gängbildningar vars medlemmar oftare misskötte sig var Original Gangsters och ungdomsgäng."

"När det gäller gängmedlemmarnas kontakter med samhället utanför anstalten framhölls dessa som ett problem. Dessa kontakter kan innebära att personalen blir utsatta för våld och hot av sympatisörer utanför anstalten. Kontakterna utanför anstalt kan även försvåra den sociala anpassningen och det förekommer även penningtransaktioner och narkotikahandel. Besöken och permissionerna innebär liknande problem. "

"Drygt hälften av anstalterna med gängmedlemmar uppgav att det förekommer nyrekrytering. Den underlättas av att vissa intagna behöver en identitet eller grupptillhörighet, ansåg personalen. Några anstalter betonade gängmedlemmarnas och gängledarnas starka ställning under anstaltstiden. Även i detta sammanhang nämndes medlemmarna i Original Gangsters som aktiva att nyrekrytera medlemmar."

"Gemensamt för en stor majoritet av anstalterna var att de oroades inför framtiden vad gällde de kriminella gängbildningarna. De trodde ofta att problemen kommer att öka, dels därför att de ansåg att samhällsklimatet hårdnat med mera våld och hot, dels att samhället blivit mera internationellt och gränslöst samt en oro över att unga intagna kommer att bli alltmer representerade i de kriminella gängbildningarna.

Både i enkät- och intervjusvaren varnades för de s.k. förortsgängen som kan bli ett bekymmer i framtiden. Det är fråga om stora grupper och olika slags gäng. Ett fåtal medlemmar kan, enligt uppgift, 'terrorisera' hela anstalter. Samtidigt konstateras att utvecklingen går fort och förändringarna i detta sammanhang är stora."

 


 

Se vidare:

 Gängbildningar

Gängen tar över