I halsgropen

Ur uttalande från kommunpolitikerna i Oxelösund, den 16/10 -03:

"Vi välkomnar demokrati. Vi välkomnar öppenhet. Vi välkomnar det öppna samtalet.

Det vi vänder oss mot är nationaldemokraternas åsikter och politik, inte deras rätt att existera som parti.

Det är skillnad. Det är vår demokratiska rätt att ha och att framföra den synpunkten.

Ett parti som dömer och fördömer andra människor och som anser att vissa människor har ett större berättigande i vårt samhälle än andra; ett sådant parti bör få så lite utrymme som möjligt.

Ett parti som bevisligen är rasistiskt och invandrarfientligt, åsikter som direkt strider mot svensk lagstiftning, ..."

Här är det alltså själva åsikterna som är förbjudna, inte att man gör sig skyldig till vissa handlingar.

Dags att öppna en ny typ av tvättinrättningar? För hjärntvätt.

 


Men vad är det då, mer konkret, som avses med "rasism". Här får vi vägledning genom TV4 och dess nya kampanj för "Nollrasism". I en text från oktober 2003 ger man besked:

"Rasism: ´åskådning som hävdar att olika människoraser har olika värde och bör ha olika ställning i samhället´. Så skriver Svenska Akademiens ordlista om rasism. Exakt den uppfattningen är det kanske få som säger att de har. Men vi vet ändå vad rasism är - vi känner det i magen, antingen vi själva är drabbade eller någon annan".

Här ges alltså inga möjligheter att komma undan. Oavsett vad man själv anser och tror, säger eller gör, kan man klassas som "rasist". Avgörandet ligger hos andra. Och de behöver inte anföra några sakskäl - deras egna känslor räcker.

 


Lägg till detta en förestående lagstiftning inom EU, mot "främlingsfientlighet och rasism", som gör sådant straffbart.

Ur en aktuell text från Dan Danske Förening, skriven av Ole Hasselbalch:

"Forstærket kneblelovgivning på vej

EU har nye ubehageligheder i støbeskeen til dem, der modsætter sig den muslimske indvandring til Europa. I et forslag til såkaldt rammeafgørelse om bekæmpelse af "racisme og fremmedhad" lægges således op til, at der skabes en retlig definition på disse begreber. På dette grundlag skal EU-landene derefter kriminalisere "fjendtlighed" over for fremmede trosretninger m.v.

Begreberne defineres

EF/EU har aldrig tydeliggjort, hvad det er for "racisme" og "fremmedhad", man i mange år har bekæmpet. Det rådes der imidlertid nu bod på i et forslag til Ministerrådet til såkaldt rammeafgørelse: KOM(2001) 664 endelig 2001/0270 (CNS).

I artikel 3 heri defineres begrebet "racisme og fremmedhad" således som den overbevisning, at race, hudfarve, afstamning, religion, tro, national eller etnisk oprindelse er faktorer, der giver anledning til fjendtlighed over for enkeltpersoner eller grupper.

Det forslidte udtryk "fremmedhad" tilføres dermed et konkret, juridisk indhold.

"Fremmedhad" kriminaliseres

De handlinger, der skal kriminaliseres, er (i al korthed) ifølge artikel 4 bl.a. følgende:

Offentlig tilskyndelse til vold eller had med racistisk og fremmedfjendsk sigte eller til enhver anden racistisk eller fremmedfjendsk handling, der kan volde de berørte enkeltpersoner eller grupper væsentlig skade,

offentlige fornærmelser eller trusler mod enkeltpersoner eller grupper med racistisk eller fremmedfjendsk sigte,

offentlig udbredelse eller udsendelse af skrifter, billeder eller andet materiale, som indeholder racistiske eller fremmedfjendske tilkendegivelser, og

ledelse af, støtte til eller deltagelse i en racistisk eller fremmedfjendsk gruppes aktiviteter.

Et blot forsøg på eller en blot medvirken til de opregnede handlinger skal efter artikel 5 også være strafbart.

Efter artikel 6 skal der indføres hårde sanktioner. Anvendte materialer eller redskaber skal endvidere kunne beslaglægges og konfiskeres.

Efter artikel 9-10 skal også foreninger og politiske partier m.v.  kunne holdes ansvarlige og pålægges effektive sanktioner.

Forslaget rummer tillige en del andre regler. F.eks. forpligtes medlemsstaterne til at sikre, at lovovertrædelser omfattet af rammeafgørelsen ikke betragtes som politiske forbrydelser, der begrunder afvisning af en anmodning om udlevering.

Forslagets behandling

Forslaget er af ministeriet sendt til høring hos Amnesty International, Det Danske Center for Menneskerettigheder, Nævnet for Etnisk Ligestilling, Dokumentations- og Rådgivningscenteret for Racediskrimination samt Rådet for Etniske minoriteter. Derimod er det ikke tilgået nogen af de organisationer, der er kritiske over for den af hidtidige folketingsflertal førte indvandringspolitik.

Så vidt ses af de officielle papirer har sagen sidst været behandlet på et møde i Brussel 27-28/2 med deltagelse af justitsminister Lene Espersen og integrations- og europaminister Bertel Haarder. Dens gang kan følges på:

http://europa.eu.int/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=da&DosId=1698

 


 

 Se vidare:

(f)acts

TV4-propaganda