PK-information

De politiskt korrekta arbetar efter två linjer, parallellt:

1. Dölja fakta kring invandringens konsekvenser

2. Hävda att invandringskritiker presenterar oriktiga fakta, att vi "ljuger".

Det första har vi, intill leda, kunnat konstatera beträffande massmedias rapportering i samband med våldsbrott och gärningsmännen.

De gånger som dessa är svenskar - då formligen frossar man i medial exponering, med namn och bilder.

Har brottslingen däremot invandrarbakgrund - då är man mycket noga med att mörka kring vederbörandes både identitet och etnicitet. Det kan gå så långt att man pixlar även armarna, när vederbörande har mörk hudfärg (vad är det, om inte rasism?!).

Och Justitieutskottet vill inte medverka till att göra statistik tillgänglig (eller ta fram sådan), kring andelen av de intagna på svenska fängelser som har utländsk bakgrund.


PK-informationen anslår som regel ett pompöst tonläge, där man gör anspråk på att samtidigt företräda en högre moral och att presentera mer sanningsenliga utsagor om verkligheten än vad invandringskritiker gör.

Ett grepp är att presentera helt perverterade framställningar av våra argument, vilka sedan blir lätta för dem att bemöta. Ett annat grepp är att anföra uppgifter som fullständigt ovidkommande, inte har det minsta med saken att göra.

Det säger sig självt att denna metod kommer bäst till sin rätt, då inga verkliga meningsmotståndare finns på plats och kan bemöta. I en debatt med invandringskritiker av kött och blod blir dessa pk-iter dömda att komma till korta. Så har också visat sig bli fallet, inte minst vid Mona Sahlins TV-möte med Jimmie Åkesson.


Ett exempel på den pk-itiska propagandametoden är foldern "GÅ INTE I FÄLLAN!", utgiven av samtliga partier i Tyresö kommunfullmäktige. "Mot rasism och intolerans".

Det är ett tidsdokument, som förtjänar att räddas åt eftervärlden!

Här återger vi texten, därefter kommer blågula kommentarer:

"Grunden för en demokrati är att alla människor har samma värde. Det innebär att alla som bor i Sverige oavsett bakgrund, religion eller kultur har rätt att leva här på samma villkor. Att få känna sig välkommen i föreningslivet, på arbetsmarknaden och i politiken borde vara en självklarhet. Tyvärr finns det krafter som motarbetar den demokratiska grundsynen.

Emellanåt delas det ut flygblad med rasistisk propaganda i brevlådor och skolor runt om i Tyresö kommun. De främlingsfientliga grupper som står bakom dessa utskick har satt i system att förfalska fakta.

Genom att rycka ut saker ur sitt sammanhang och förvränga verkligheten får de argument för sina påståenden. På så sätt värvar de fler anhängare och röster.

Blågul kommentar


Här är fyra vanliga myter:"


"MYT
"De flesta invandrare begår brott!"

FAKTA
"Påståendet att invandrare begår fler brott är felaktigt och fördomsfullt. En absolut majoritet av de människor med utländsk bakgrund som lever i Sverige begår faktiskt inga brott. De allra flesta brott begås av människor med helsvensk bakgrund. Brottslighet beror inte på kultur eller nationalitet. Forskning visar i stället att det är sociala och ekonomiska orsaker som ligger bakom."

Blågul kommentar"MYT
'Invandrarna tar jobben från oss svenskar!"

FAKTA
"Det är positivt för Sverige om människor från andra länder vill komma hit och arbeta. Den arbetsföra delen av befolkningen i Sverige kommer inte att räcka till inom en snar framtid. Det gäller områden som  vård, skola och äldreomsorg. Under 60- och 70-talen var det till stor del arbetskraft från andra länder som gjorde Sverige till ett välfärdssamhälle. Det är ofta ganska svårt för människor med utländsk bakgrund att få jobb i Sverige på grund av diskriminering. Detta är ett stort slöseri med resurser, eftersom varje arbetande invandrare med utbildning från hemlandet innebär en besparing för Sverige.

Blågul kommentar


"MYT
'De flesta som får uppehållstilstånd har inga giltiga skäl att få stanna!"

FAKTA
"De som får uppehållstillstånd i Sverige flyr för att de riskerar förföljelse i sitt hemland. Det kan bero på att man har en religiös eller politisk övertygelse som inte accepteras i hemlandet eller att man tillhör en förföljd folkgrupp. Det kan också handla om att man flyr från hot om grymma straff, krig eller miljökatastrofer. Man kan vara både rik och välutbildad och ändå frukta för sitt liv. Väldigt få som flyr från sina hemländer gör det på grund av svält. De flesta flyr för att komma undan krig, tortyr och förtryck. I vissa länder räcker det med att vara fackligt aktiv, engagerad i ett oppositionsparti eller i en studentförening för att bli betraktad som brottsling."

Blågul kommentar


"MYT
'Den svenska kulturen kommer att försvinna när det kommer så många invandrare hit!"

FAKTA
"Vad är egentligen svensk kultur? Många av de saker vi använder oss av har vi hämtat från andra länder och kulturer. Ett bra exempel är bokstäverna i den här texten, de har sitt ursprung i det latinska språket. Våra siffror är inte heller svenska, de kommer ursprungligen från de arabiska länderna. Detsamma gäller många saker som vi gärna betraktar som ursvenska. Pepparkakorna härstammar från Mesopotamien (i huvudsak nuvarande Irak) medan snuset kommer från tobaksplantan som har letat sig hit från Haiti. Potatisen odlades från början i Sydamerika och kom till Sverige runt 1700-talet. Kulturen förändras hela tiden, det som sågs som 'osvenskt' för hundra år sedan är idag hur svenskt som helst."

Blågul kommentar"Rasism och främlingsfientlighet är en del av det förtryck som hotar ett öppet, solidariskt och demokratiskt samhälle. Rasism är tron på att den egna folkgruppen är mer värd än andra. Främlingsfientlighet bygger på fördomar, okunskap och rädsla för det främmande. Hot och trakasserier är idag alltför vanliga mot minoriteter och människor som vågar stå upp för allas lika värde. Detta får vi inte blunda för eller acceptera.

Mycket av det som är fel i samhället kan vi påverka genom politiska beslut. Främlingsfientlighet och rasism stoppar vi allra bäst tillsammans. Vi måste se upp med våra fördomar så att vi inte skapar ett samhälle där vi grundar våra åsikter på falska påståenden. Tänk på att alltid vara kritisk och ta reda på fakta.

Gå inte i fällan!"

Blågul kommentar


Foldern avslutas med tips om var läsarna kan"hitta fakta och information", varvid man blandar strikt faktaförmedlande webbsidor med webbsidor vilka är propagandistiska på samma sätt som Tyresöfoldern:

• Sverige mot rasism

• Diskrimineringsombudsmannen

• Brottsförebyggande rådet

• Statistiska Centralbyrån

• Ungdom mot rasism

• Expo


Blågula kommentarer

Inledning

"...alla människor har samma värde. Det innebär att alla som bor i Sverige oavsett bakgrund, religion eller kultur har rätt att leva här på samma villkor."

Med andra ord: det ska inte krävas svenskt medborgarskap för att få medborgerliga rättigheter. Ja, man ska inte ens behöva ha ett uppehållstillstånd i Sverige för att få göra anspråk på bidrag, sjukvård, skola osv. Det räcker - enligt tyresöfoldern - med att man tagit sig hit och satt sin fot på svensk mark. Global allemansrätt.

"Genom att rycka ut saker ur sitt sammanhang och förvränga verkligheten..."

Hur ska någonting alls kunna sägas om någonting ifall man samtidigt måste förmedla alla övrig mänsklig kunskap?

Varje tankeverksamhet och informationsförmedling innebär med nödvändighet någon form av sållning och urval. Det viktiga är att

a) de fakta man anför har relevans i sammanhanget

b) man inte medvetet utesluter andra viktiga fakta, som har relevans.


"Myt" 1

"De flesta invandrare begår brott!"

"Påståendet att invandrare begår fler brott är felaktigt och fördomsfullt."

Tydligen är författarna till Tyresöfoldern själva inte så noga med fakta, trots allt.

Här gör man först ett påstående i rubriken, varpå man i texten följer upp med ett helt annat påstående.

Påståendet i rubriken har ingen motsvarighet i verkligheten. Varken Sverigedemokraterna eller Nationaldemokraterna har fört fram detta.

Vad är det sedan man säger i texten: "fler brott" - fler än vad? Fler än svenskar, får man förmoda, men i princip kan då avses två olika saker:

1. i förhållande till sin andel av befolkningen begår personer med invandrarbakgrund fler brott än etniska svenskar

2. i absoluta tal begår de - även de utgör bara en minoritet - fler brott än svenskar.

Det första stämmer med vad invandringskritiker hävdar, men foldern fastnar för den andra tolkningen:

"De allra flesta brott begås av människor med helsvensk bakgrund."

Jovisst, är det så, i varje fall om man talar om samtliga brottskategorier. Annars vore det verkligen sensationellt, med tanke på svenskarna än så länge utgör en majoritet på cirka 80% av befolkningen i vårt land.

Ändå är det beträffande våldsbrott så, i varje fall överfallsvåldtäkter, att även i absoluta tal majoriteten av förövarna har utländsk, ja rentav utomeuropeisk, bakgrund.

I Sverige mörkas det kring detta, men siffror från Oslo visar på en 2/3- eller 3/4-majoritet. Blir då inte ett rimligt antagande att det förhåller sig på motsvarande sätt i Stockholm, Göteborg och Malmö?

"En absolut majoritet av de människor med utländsk bakgrund som lever i Sverige begår faktiskt inga brott."

Ska man märka ord, så kan nog konstateras att få människor hinner gå igenom ett helt liv utan att begå en del förseelser i strid med gällande lagar. Men här talar vi rimligen om grova brott, framförallt våldsbrott.

Då är bara en minoritet av alla invånare i Sverige att beteckna som brottslingar. Det gäller för svenskar såväl som invandrare.

(Och håll isär begreppen! Det är ett påstående t ex att de flesta överfallsvåldtäkter begås av personer med utländsk bakgrund, ett helt annat påstående att de flesta invandrare begår överfallsvåldtäkter.)

"Brottslighet beror inte på kultur eller nationalitet. Forskning visar i stället att det är sociala och ekonomiska orsaker som ligger bakom."

Förvisso ett påstående som ofta framförts i svenska massmedia, men ett påstående blir inte sannare för att det upprepas ofta.

Författarna redovisar inte vilken forskning de hänvisar till, men BGF kan redovisa forskning som visar på motsatsen: även inom samma socialgrupp finns en överrepresentation i brott för invandrare. Alltså måste orsaken ligga i annat än ekonomi och klass.

Egentligen behöver vi inte trassla in oss i semantik eller spekulationer om förklaringar. Det räcker med konstaterandet att mer invandring, särskilt från vissa regioner, betyder mer brottslighet.

För invandrare från arabländer eller afrikanska länder är överrepresentationen i våldsbrottslighet mycket hög! Detta är inte av liten betydelse, tvärtom: denna våldsbrottslighet har nu antagit en epidemisk omfattning.


"Myt" 2

'Invandrarna tar jobben från oss svenskar!"

"Det är positivt för Sverige om människor från andra länder vill komma hit och arbeta."

Självklart - om det verkligen är så att de vill arbeta inom bristyrken. Och har nödvändiga kvalifikationer.

"Den arbetsföra delen av befolkningen i Sverige kommer inte att räcka till inom en snar framtid."

Det kan ligga något i det. Det talar för en ny familjepolitik, där medborgarna uppmuntras att bilda familj och skaffa barn.

"Det gäller områden som  vård, skola och äldreomsorg."

Samtidigt har vi att värna vårdtagarnas intressen. Där ingår att kunna göra sig förstådd och bli förstådd.

"Under 60- och 70-talen var det till stor del arbetskraft från andra länder som gjorde Sverige till ett välfärdssamhälle."

Även om detta skulle stämma - vilken relevans har det för den asyl- och anhöriginvandring, som tog fart på 1980- och 90-talen?

"Det är ofta ganska svårt för människor med utländsk bakgrund att få jobb i Sverige på grund av diskriminering...Detta är ett stort slöseri med resurser, eftersom varje arbetande invandrare med utbildning från hemlandet innebär en besparing för Sverige."

Självklart är det ett slöseri med arbetskraft närhelst arbetsvilliga och kapabla individer inte ges de möjligheter som borde kunna finnas. Läget på arbetsförmedlingen i Sverige år 2008 är att etniska svenskar får stå tillbaka för invandare (= "utsatt grupp").

Rätt man/kvinna på rätt plats, det är idealet. Då platsar det illa att tillämpa förtur efter etnicitet.

Samtidigt behöver u-länderna själva sina högutbildade. Den brain-drain som nu pågår har föga med solidartet att göra.


"Myt" 3

'De flesta som får uppehållstilstånd har inga giltiga skäl att få stanna!"

"De som får uppehållstillstånd i Sverige flyr för att de riskerar förföljelse i sitt hemland."

Vem är det nu som sprider myter och fördomar?

Fakta är att av de asylsökande som sedemera fått PUT i Sverige så har de flesta fått det av s.k. humanitära skäl, dvs skäl som uppstått efter ankomsten till Sverige. Man har väntat sig in.

Det är också vanligt att de  "flyktingar" som fått sitt svenska PUT och sin svenska bidragsförsörjning säkrad, strax därpå kan finna det fullt möjligt att resa tillbaka till hemlandet och hälsa på. Sommartid går charterflygen till Mellanöstern fulla.


"Myt" 4

'Den svenska kulturen kommer att försvinna när det kommer så många invandrare hit!"

"Vad är egentligen svensk kultur? Många av de saker vi använder oss av har vi hämtat från andra länder och kulturer... Våra siffror är inte heller svenska, ..."

Goddag yxskaft. Det är också sant att Peking ligger i Kina och att gäddan är en fisk. Men vad har det med det här ämnet att göra?

Svensk flyktingpolitik ska bedömas utifrån åtminstone tre faktorer:

a) i vilken utsträckning finns där en måluppfyllelse, så att den hjälper verkligt skyddsbehövande?

b) vad kostar det hela människorna i Sverige?

c) vad vill svenska folket?

Låter vi begreppet "svensk kultur" innefatta obenägenhet att hota eller tillgripa våld, då håller förvisso svensk kultur på att trängas undan.


Avslutning

"Rasism och främlingsfientlighet är en del av det förtryck som hotar ett öppet, solidariskt och demokratiskt samhälle."

Demokratin hotas av mångkulturen, på flera sätt.

- Dels importerar vi personer som saknar erfarenhet av och kunskap om demokrati, som saknar respekt för demokratiska spelregler.

- Dels sätts demorkatiska spelregler på undantag av de svenskar som har makten, i deras försvar av sitt hopplösa projekt.

"Rasism är tron på att den egna folkgruppen är mer värd än andra."

Nja, alltsedan människan tillkom på Jorden så har den egna individen och den egna gruppen stått i centrum. Detta har varit en förutsättning för överlevnad, man var tvungen att samarbeta och hjälpa varandra.

Mot främlingar har man som regel känt en misstänksamhet, iakttagit en försiktighet, intill dess att man fått klart för sig med vilka man hade att göra.

Långsiktig överlevnad förutsätter en vilja att värna den egna gruppens intressen. Om inte vi svenskar försöker värna svenska intressen så lär ingen annan göra det åt oss.

För den skull ska vi inte negativt särbehandla några individer pga ras.

"Främlingsfientlighet bygger på fördomar, okunskap och rädsla för det främmande."

Det kan - i varje fall om vi talar om en sund främlingsförsiktighet - förhålla sig precis tvärtom: den baserar sig erfarenheter och kunskap om verkligheten. Kunskaper som många av pk-iterna saknar, på sitt behagliga avstånd från "utsatta bostadsområden".

"Hot och trakasserier är idag alltför vanliga mot minoriteter och människor som vågar stå upp för allas lika värde."

Vanligare är nog hot och våld mot etniska svenskar, där förövarna har utländsk bakgrund.

"Detta får vi inte blunda för eller acceptera."

Så sant. Vi ska inte acceptera någon form av hot eller vald, oavsett vem som är offer eller vem som är förövare!

"Vi måste se upp med våra fördomar så att vi inte skapar ett samhälle där vi grundar våra åsikter på falska påståenden. Tänk på att alltid vara kritisk och ta reda på fakta."

Inte svårt att här instämma, men tyresöskribenterna behöver uppenbarligen börja med att själva tillämpa detta.