"Demokratiska svar"

Expo har givit ut en ny pamflett: "DEMOKRATISKA SVAR PÅ ANTIDEMOKRATISKA ARGUMENT". Det sägs röra sig om "Fakta, tips och argument mot sverigedemokrater och andra antidemokrater". På baksidan sägs att "Politiska ungdomsförbund och skolföreningar får fritt använda, återge och citera innehållet med angivande av källa."

Liksom tidigare gör Expo alltså anspråk att ikläda sig en saklig och objektiv roll. Man är "experter" fria från egna värderingar, andra än demokratiska.

I sin pamflett argumenterar Expo mot att möta SD i debatter:

"Ska Sverigedemokraterna släppas in i skoldebatter?

Ledningen på varje skola beslutar självständigt om vilka partier som ska ha rätt att delta i politiska arrangemang på skolorna, men demokratiska partier behöver inte stillatigande acceptera beslut som tvingar dem att dela plattform med SD.

Demokratiska ungdomsförbund är självständiga grupper som själva avgör vilka de vill ta debatt med och under vilka former. Det finns stor orsak för demokratiska partier att göra gemensam sak i denna fråga.

Demokratiska ungdomsförbund kan ställa krav på skolledningen eller göra klart att de inte tänker delta i samarrangemang med Sverigedemokraterna."

"Vid några tillfällen har rektorer reagerat på flygbladsutdelningar från Sverigedemokraterna och andra rasistiska grupper genom att förbjuda all sorts politisk verksamhet på skolan. Demokratiska ungdomsförbund bör klargöra för skolledningen att detta sänder en trist signal till eleverna om att demokratiska grupper jämställs med antidemokratiska."

När är en organisation "demokratisk" och när är den "antidemokratisk"?

Den oinvigde skulle ju kunna tro att demokrat är den som vill låta alla komma till tals, antidemokrat är den som vill strypa meningsmotståndares yttrandefrihet.

Den (politiskt) korrekta tolkningen är dock den omvända.

 


För att ytterligare bidraga till klarhet skriver Expo avslutningsvis, i en sammanställning av argument och svar på sådana:

"Sverigedemokraterna får inte delta i valrörelsen på samma villkor som andra partier!

Detta är en politisk lögn. Alla partier verkar under exakt samma villkor och konkurrerar om exakt samma väljare."

 


Politiskt våld mot sverigedemokrater avråder Expo från - av taktiska skäl: "varje gatsten eller knytnävsslag kommer att omsättas i politisk hårdvaluta vid valurnorna."


 Se vidare:

Expo

SSU skriver brev

Mänskliga rättigheter i Sverige