Aktuell kommentar - vecka 41/09

 

 

 

FN-linjen

Mer än en gång har byråkrater inom Förenta Nationerna tagit till orda om invandringspolitiken hos medlemsländerna, och pläderat för ökad generositet. Man hävdar t.o.m. att en ökad migration ligger också i mottagarländernas intresse (även om folken där har svårt att själva inse detta).

Från SR-webben den 5/10 -09:

"Ökad migration gynnar både de människor som flyttar och hela nationer. Det slår FN-organet UNDP fast i sin årliga rapport om mänsklighetens utveckling i världen som presenteras i dag.
 
I rapporten uppmanar därför UNDP världens regeringar att minska hindren för migration.
 
- Det står helt klart att fördelarna med migration vida överstiger nackdelarna, säger Bruce Jenks, assisterande generalsekreterare på UNDP."
 
"Den plats migranten flyttar till kan se fram emot en hårt arbetande person som inte sällan genererar fler arbetstillfällen,.."


Hur stämmer detta med verkligheten? Låt oss göra en förflyttning från FN-byråkratens skrivbordsmiljö till Borlänge i Dalarna.

Ur Fria Nyheter den 5/10 -09:
 
"I Borlänge finns 1000 somalier men bara tio procent har jobb, rapporterar Sveriges Radio. En konferens har nyligen hållits om hur man skall få somalierna i Borlänge i arbete. Arrangören, Almi Företagspartner, menade på att ett av de största problemen för somalierna är att de inte kan låna pengar för att starta företag då det inte är tillåtet enligt Sharialagarna att betala ränta.
 
En annan faktor som kan tänkas påverka somaliernas möjlighet att bidra på arbetsmarknaden är den låga läs- och skrivkunnigheten. I augusti 2008 var 53 procent av de 'nyanlända' i Borlänge analfabeter, den siffran gäller inte specifikt somalier utan alla invandrargrupper."

En åtgärd som därför vidtas är att försöka åstadkomma en vidareflytt av invandrare från Borlänge till andra kommuner. I reklambroschyr skriver man:
 
"Det är allmänt känt att Sverige behöver invandring för att långsiktigt klara välfärden. Därför är det viktigt att alla kommuner får en chans att ta del av den kompetens nyanlända besitter."


En annan möjlig åtgärd kan vara att skapa nya arbetstillfällen.

Där är man tydligen framgångsrika i en annan dalakommun, Ludvika.

Ur Dalarnas Tidningar den 5/10 -09:

"I snart två år har Ludvika kommun tagit emot ensamma flyktingbarn finansierat med statsbidrag från Migrationsverket.
 
Från ett tidigare nollresultat förväntas verksamheten i år ge ett överskott på 2.5 miljoner och samtidigt finns nu ett beslut om att höja kvalitén i verksamheten.
 
Personalstyrkan på gruppboendet Notgårdshemmet minskas visserligen med drygt en tjänst men kommunens integrationschef, Mohammed Alkazami, konstaterar att man i den nya personalorganisationen siktar på en högre kompetens, ..."
 

Totalt blir det arbete åt 13 personer:

"Förutom psykolog eller läkare föreslås Notgårdshemmet få både en föreståndare och en biträdande föreståndare samt nattpersonal på fyra personer. Dessutom innefattar den nya organisationen fyra handledare och en lärare."

Det hela möjliggörs genom generöst tilltagna statsbidrag:

"Alkazami beräknar att personalkostnaderna kommer att öka med närmare 200 000 kronor per år men trots det presenterar han en prognos för nästa år som beräknas ge ett överskott på 2.8 miljoner kronor. Det grundar sig på ett statsbidrag på 11.5 miljoner.
 
Mohammed Alkazami konstaterar att ekonomin blev påtagligt bättre för Notgårdshemmet när antalet platser utökades från 12 till 16.
 
Migrationsverket betalar för övrigt 1 900 kronor per dygn och plats till Ludvika kommun."


 Se vidare:

Brev till UNHCR

FN-byråkrat

Kofi Annan (1)

Kofi Annan (2)

Vem är UNHCR?