Aktuell kommentar - vecka 5/06

 

 

Parabol

Sverige har misslyckats med integrationen av invandrare. 1) Detta står sedan länge klart, och erkänns även av minister Sahlin.

Till de konkreta yttringarna av detta misslyckande hör våldtäkter och värderån, gaturån och bötningar, hot och misshandelsfall, hedersmord och svenskfientlighet. Det handlar även om risk för terrorism, där lojaliteten med det svenska samhället är osäker, även hos andra och tredje generationens invandrare.

Varför har integrationen misslyckats?

Ett komprimerat svar ges av Ulrica Ambjörn, redaktör för Vår Bostad. I sin ledare den 9/1 -06 skriver hon, angående parabolantenner:

"2006 har av regeringen högtidligt utlysts till "'Mångkulturår'. Målet med året är att alla invånares möjligheter att delta i kulturlivet ska öka. Redan 1996 beslutade riksdagen att målen för den nationella kulturpolitiken bland annat är 'Att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den' och 'Att främja kulturell mångfald...'

Desto sorgligare är det att mångkulturåret invigs i slagskuggan av den hovrättsdom som förvägrar tre familjer i Rinkeby rätten att ta del av sina hemländers television och kulturutbud."

"Ordningsreglerna innebär i det här fallet att hyresgästerna monterat sina paraboler så att de stuckit ut utanför balkonger eller fönster. Hovrätten menar visserligen att antennerna ifråga uppfyller rimliga krav på stabilitet och säkerhet, men att det är hyresvärden förbehållet att göra generella bedömningar. Tre familjer kan alltså förlora sina hem för att de vill titta på tv."

Antag att det hade varit fråga om svenska familjer som vägrade att respektera gällande ordningsregler. Det hade sannolikt förbigåtts helt med tystnad. I annat fall hade familjerna framställts som rättshaverister och missanpassade figurer.

Nu gäller det invandrare och då tar ledarskribenten till de mest högtravande formuleringar. Då handlar det om något så fint som yttrandefrihet, kultur och oförytterliga mänskliga rättigheter.

Skribenten vinklar det också som att familjerna skulle kunna förlora sina hyresrätter pga av sin önskan att se TV från hemlandet. I den utsträckning som vräkning kunde bli följden berodde det i själva verket på att familjerna vägrade acceptera både ordningsreglerna och hovrättens dom.

Då är vi inne på en första förklaring till den misslyckade integrationen. Nämligen denna attityd hos alltför många invandrare, av att uppträda som förorättade prinsessor-på-ärten och att vägra finna sig i vad som gäller för svenskar i Sverige. Vår Bostads redaktör visar här hur en sådan attityd odlas och uppmuntras, av svenska makthavare. 2)


Nu kan man tycka att parabol eller inte parabol på en husfasad i sig är av mindre betydelse, ur ordningssynpunkt, säkerhetssynpunkt eller estetisk synpunkt. Viktigare är en annan aspekt, som inte ingick i hyresvärdens eller hovrättens motivering. En andra förklaring till den misslyckade integrationen. Parabolen står här som en symbol.

Parabolen betyder att invandrare istället för att vara vända mot det svenska samhället är vända mot sina hemländer. De följer då inte vad som händer inom svensk politik, får ingen identitet som svenskar och svag lojalitet med det svenska samhället.

Inte heller lär man sig svenska och hemmiljön hjälper inte barnen till nödvändiga språkkunskaper. Detta ansvar lastas istället över på skolan, med krav på extra satsningar och mer resurser.

Föräldrar som själva inte kan svenska och är främlingar i vårt samhälle blir dåliga förebilder och auktoriteter för sina barn. Här ligger mycket av förklaringen till den utbredda normlösheten och svenskfientligheten.

Det behövs en annan attityd till Sverige, om det är här man ska bo.

Till detta borde Vår Bostad medverka.


 Se vidare:

SVENSKFIENTLIGHET

Vår Bostad

 

1) Egentligen: Vad som måste vara målet för dem som föds i Sverige är assimilation, dvs att de blir svenskar. För utlänningar som kommit hit i vuxen ålder är detta inte realistiskt. Där får målet bli integration, dvs anpassning. En förutsättning är då rätt attityd till det svenska samhället.

2) Vår Bostad är en tidning med mycket stor upplaga! Som redaktör för denna har man makt.