Aktuell kommentar - vecka 33/03

 

 

Shekarabi

Det socialdemokratiska ungdomsförbundet, SSU, har som ny ordförande fått iraniern och juridikstuderanden Ardalan Shekarabi. Det säger något om det aktuella läget - för Sverige i allmänhet och svensk socialdemokrati i synnerhet.

Vi skriver "fått" inte "valt", eftersom Shekarabi utsågs under kuppartade former. I förväg anmälda motkandidater drog i sista stund tillbaka sina kandidaturer, varigenom kongressombuden berövades möjligheter att rösta på någon annan.

Det krävs inget konspirationstänkande för att ana att partiledningen här tryckt på. Shekarabi är EMU-anhängare och Persson har nu pålitliga vapendragare i ledningen för både SSU, Kvinnoförbundet och LO.

Vi skriver "iraniern", eftersom den nye SSU-ordföranden inte är svensk. Han inte bara har sina rötter i Iran, han saknar dessutom svenskt medborgarskap. Hans avsikt lär visserligen vara att bli svensk medborgare, men han tillhör dem som anser att låga eller inga krav ska ställas för beviljande av svenskt medborgarskap - man ska inte behöva kunna förstå och göra sig förstådd på svenska.

Det faktum att han är juridikstuderande ger, med vetskap om hans politiska åsikter, en antydan om att en karriär som välbetald flyktingadvokat kanske ligger utstakad.

Enligt en bildtext i Aftonbladet den 28/6 -03 har Shekarabi "levt som gömd flykting". Det betyder i sak att han och hans familj kom till Sverige som asylsökande, men att myndigheterna inte fann att de hade skyddsbehov, annars hade de inte behövt gömma sig. De var alltså inte flyktingar.

Iraniern framhåller just sin bakgrund som "gömd flykting", och kräver att utlänningsnämnden skall läggas ned 1)samt att "alla de flyktingar som väntar på beslut ska få amnesti". Det låter på något sätt bekant.

I samma AB-artikel förklarar Shekarabi att "ibland skäms över att vara socialdemokrat", något som han utvecklar i SSU-tidskriften "Tvärdrag" nr 2-3/03, i en artikel under rubriken "Flyktingpolitiken duger inte". Där skriver han bl.a:

"Sveriges asyl- och flyktingpolitik är otidsenlig och i stora delar inhuman. Ansvaret för detta vilar tungt på socialdemokratin.... Det har gått så långt att numera är socialdemokraterna det parti som har den mest restriktiva politiken på området och som är mest återhållsamt i retoriken. Det var beklämmande att lyssna på riksdagsdebatten i november förra året när samtliga riksdagspartier kritiserade den socialdemokratiska regeringen och krävde en mer generös flyktingpolitik."

"I valrörelsen kritiserade socialdemokraterna med rätta folkpartiet för deras förslag om språkkrav för medborgarskap. Vad som var sämre var vårt svar på samma partis krav på en ökad arbetskraftsinvandring. Företrädare för LO och för partiet sade då att vi först måste ta hand om de som redan lever här. Det gav en obehaglig känsla av att invandrarna är ett problem och att vi ville förstärka gränserna mot vårt land.

Vi får aldrig darra på rösten när vi säger att invandrarna är en tillgång för Sverige..."

Kravet på ökad "arbetskraftsinvandring" hindrar inte att Shekarabi är medveten om den höga arbetslösheten bland invandrare, i samband med att pläderar för att integrationsfrågor ska prioriteras. Innebörden av detta visar sig dock vara att befintliga arbetsmarknadslagar ska tillämpas med större stränghet. Med andra ord: arbetslösheten bland invandrare beror enbart på diskriminering. I stort sett alla vill inget hellre än arbeta, men hindras av det svenska samhället.

Ett synsätt som applåderas av Aftonbladet efter SSU:s ordförandeval. Under rubriken "Det är dags för mångfaldspolitik" skriver tidningen: "Arbetslösheten bland invandrare är skrämmande hög. Högutbildade lärare, ingenjörer, läkare med flera får inget jobb på grund av 'felaktigt' efternamn, trots att behovet av deras kompetens är stort i dag." 2)

AB-ledaren slår också fast att "regering och riksdag har en skrämmande dålig representation av medborgare med invandrarbakgrund." Av de sju riksdagspartiernas ungdomsförbund har nu två iranier som ordförande: Ardalan Shekarabi i SSU och Ali Esbati i Ung Vänster. 35% - blir inte det en överrepresentation för iranier?

Här skulle man ju kunna argumentera att det bör vara ovidkommande var på jorden man en gång fötts, avgörande är om man känner ansvar för Sveriges framtid. Det är just där problemet ligger. Shekarabi må stå till höger och Esbati till vänster i politiken, men båda uppträder de som svenskfientliga kravmaskiner. 3)

 

 


 

 Se vidare:

Glömd proposition

Arbete till invandrare

Tumskruvarna dras åt

Tillgång eller belastning?

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Av "Tvärdrag" nr 2-3/03 framgår att Shekarabi dessutom anser att en asylsökande ska ges "benefit of the doubt", dvs bevisbördan att vederbörande inte har skyddsbehov ska ligga på den svenska myndigheten. Med tanke på att en stor majoritet av de asylsökande saknar resedokument och id-handlingar när myndigheterna till se sådana kan ju andelen oklara fall bli många. (Åter till texten)

2) Skulle inte deras hemländer behöva alla dessa högutbildade, varav få ju är politiskt förföljda? (Åter)

3) Kravmaskiner - likhet med den tidigare s-riksdagsmannen Juan Fonseca. (Åter)